Bérlakás (2018. április 20-ig)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti a Széchenyi Terv bérlakás programjának keretében épített és támogatott, Veres Péter u. 57. sz. alatt lévő lakását.

 

A pályázat lebonyolítása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletben (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételekkel történik.

 

A pályázat célja

 

Olyan fiatalok, fiatal házasok, gyermekes családok támogatása, akik önálló lakóingatlannal nem rendelkeznek, de belátható időn belül, illetve a lakásbérlet ideje alatt saját lakáshoz jutásuk anyagi hátterét elő tudják teremteni.

 

A költségalapon bérbeadásra kerülő lakások esetében további cél, hogy a bérlő saját lakáshoz jutása érdekében takarékoskodjon, és a folyamatosan, valamint határidőben befizetett lakbér meghatározott részét – az önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint – önkormányzati támogatásként, a saját lakás vásárlásakor vagy építésekor visszakaphassa.

 

A pályázók köre

 

Önkormányzati bérlakásra pályázatot nyújthat be:

 • aki nem rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén lakás 100%-os tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával,

 • a pályázat benyújtásáig bármikor önkényes lakásfoglalóként nem költözött bármilyen lakásba,

 • továbbá nagykorú, magyar állampolgár vagy állandó tartózkodási helyre jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorló,

 • a pályázat benyújtásának időpontjában önkormányzati lakás vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérleti, illetve közüzemi díj tartozása nincs.

 

A pályázat benyújtásának szabályai, módja

 

 1. A pályázat tárgyát képező lakás leírása

 

A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található lakások nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata:

 

4. lakás (Veres Péter u. 57/4.) 29,99 m2 1 szobás összkomfortos

 

 

A lakás önálló gáz- és elektromos mérőórákkal, valamint önálló víz almérő órával van ellátva, és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemű fűtési mód van kialakítva, a melegvízellátást villanybojler biztosítja.

 

 

 1. Bérleti díj

 

A lakás bérleti díja Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 19/2004. (IV. 28.) számú rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 350,-Ft/m2/hó.

 

Az Önkormányzat a bérleti díjat évente az illetékes bizottság határozatának megfelelően – amennyiben ezt a lakások fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek indokolják – megemeli.

 

A költségalapon létesített bérlet legfeljebb 5 éves időtartamra létesíthető.

 

 

 1. Lakás megtekintése

 

Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy a bérleményt megtekintsék. A lakások megtekinthetőségét a lakások kezelője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel.:580-678)

 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatokat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani, a nyomtatványon feltüntetett mellékletek becsatolásával.

 

A nyomtatványokat a mellékletekkel együtt az erre a célra kiadott zárt, borítékban kell benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 3. irodájában, ahol elismervényen igazolják a pályázat átvételét.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. (péntek 11.30. óra)

 

 

 

 

A pályázat értékelésének szempontjai

 

A költségalapú bérbeadásra benyújtott lakások pályázatokat a beadási határidőt követő 15 napon belül Balmazújváros Város Önkormányzatának Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok véleményezését követően a bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázatok értékelése az önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint felállított pontrendszer alapján történik. A rendelet 13. § (7) bekezdése értelmében pontazonosság esetén zárt licit keretében történik a beérkezett pályázatok sorrendjének meghatározása. Zárt licit esetén a pályázók közül az részesül előnyben, aki a legtöbb hónapra előre megfizeti a megállapított havi lakbér összegét. Zárt liciten való pontazonosság esetén a végső sorrendet sorsolással kell eldönteni a zárt licit lebonyolítását követően az azon résztvevők jelenlétében.

 

A pályázókat az Önkormányzat levélben tájékoztatja a pályázati eredményről. A nyertes pályázó sorszáma a város hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat az önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek nem felel meg, úgy azt a Képviselő-testület érvénytelennek nyilváníthatja.

A Képviselő – testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Balmazújváros, 2018. március 13.

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

IV. Mesterecset pályázat

„Mesterecset” Pályázat játékszabályzata

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

A ”IV. Mesterecset” Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Szervező) 1054 Budapest, Hold u. 4.

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Pályázatban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 6-18 életév közötti személyek (a továbbiakban: Pályázó) vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján a Szervezőnek leadják alkotásaikat. A Pályázaton való részvétel az alkotás egyidejű leadásával e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező végzi.

3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervezők kizárják. A Pályázatban nem vehetnek részt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2018. március 20. – 2018. április 22. 24:00 óráig tart. A Szervező fenntartja a jogot a pályázat egyszeri meghosszabbítására, 2018. május 31. 24:00 óráig. A hosszabbításról a Játékszabályzat 10. pontjában megjelölt helyeken tájékozódhat. A Facebook közönségdíjas szavazás időtartama 2018. április 23 – 2018. május 31. 24:00 óráig tart.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A Pályázaton mindenki egyénileg, a pályázati kiírásban szereplő témák egyikében egy pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4-es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek. A pályaművek kizárólag saját munkák lehetnek. A pályázatokat a 6-9 éves korosztályban „A kalandvágyó kincsvadász”, 10-14 éves korosztályban „Mit rejt a kincsesláda”, 15-18 éves korosztályban „Amikor a kincset érő célok teljesülnek” témában nyújthatnak be.

Az elkészült alkotások a pályázat időtartama alatt a Mesterecset Pályázat weboldalán, a www.mesterecset-palyazat.hu oldalon, maximum 5 MB méretben, gif, jpg, jpeg, png és bmp formátumban nyújthatók be.
Az oldalon meg kell adni az alkotó nevét és életkorát; a szülő nevét, e-mail címét, telefonszámát és levelezési címét, valamint a nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Játékszabályzatot.
Az alkotások postai úton is beküldhetők a Magyar Államkincstár 1909 Budapest levelezési címre, de a postai elküldés nem helyettesíti a honlapon történő regisztrációt. Ebben az esetben az alkotás hátoldalán olvasható nyomtatott betűkkel kell megadni az alkotó nevét és életkorát, valamint a szülő nevét, telefonszámát és e-mail címét– e-mail cím hiányában levelezési címét –, valamint a megye megjelölését, illetve a választott témát. A borítékon fel kell tüntetni: IV. Mesterecset Pályázat. Postai beküldés esetén csatolni szükséges a Játékszabályzat 1. számú mellékletében szereplő Nyilatkozatot, mellyel Pályázó elismeri, hogy a beküldött pályaművek felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél jogait. A nyertes pályázatokat a Szervező eredeti formában is bekérheti. A beérkezett alkotások a Szervező épületeiben kerülnek kiállításra, azok visszaküldésére nincs lehetőség.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő alkotásokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.

Jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó gondviselője a pályázat elküldésével és ezáltal a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje. Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülnek felhasználásra!
A Pályázó gondviselője egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a Szervező illusztrációs célokra, a Szervező honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítése során, határozatlan időre a verseny zárása után is felhasználja.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy:

a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi.

b.) az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerül.

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó díjazása esetén nevét, pályaművét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang-, videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra.

A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

c.) a Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Magyar Államkincstár 1054 Budapest Hold u. 4. címen.

A Pályázó gondviselője tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szervező, adatátvevő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Pályázó gondviselője a Szervező előbbiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Szervező, mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS

A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy héttagú Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott fotó-/festő-/szobrászművészből és a Szervező dolgozóiból áll. A Bizottság tagjai korosztályonként 3-3 alkotást választanak ki. A különdíjas pályaművek, a Mesterecset Pályázat hivatalos Facebook oldalán, korosztályonként a legtöbb „like”-ot megszerző alkotások közül kerülnek kiválasztásra.

Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt 2018. június 13. napján kerül sor, melynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.

7. NYEREMÉNYEK

Korosztályonként 1. helyezett: 150.000,- Ft értékű üdülési utalvány
Korosztályonként 2. helyezett: 100.000,- Ft értékű sportszer utalvány
Korosztályonként 3. helyezett: 50.000,- Ft értékű műszaki-vagy játék utalvány (választható)
Különdíj: 50.000,- Ft értékű műszaki-vagy játék utalvány (választható)

8. A NYERTES

A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálását követően – telefonon, vagy e-mailben – haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül vehető át a Szervező központjában (1054 Budapest, Hold u. 4.), vagy a nyertes lakhelye szerint illetékes megyei igazgatóságon. A nyertes Pályázó gondviselője köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó gondviselője nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem vonható felelősségre. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

9. ADÓZÁS

A Pályázót érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódóik.

10. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL

A Pályázatról részletes információk a www.allamkincstar.gov.hu, a www.allampapir.hu, www.mesterecset-palyazat.hu weboldalon, valamint a Mesterecset pályázat hivatalos Facebook oldalán érhetőek el.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

A Szervező telefonos felvilágosítást a +36-1/327-3458 számon ad.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért, valamint a promóciós anyagok nyomtatási hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138994/2018.

Budapest, 2018. március 20.

Magyar Államkincstár 

Bérlakás 2017.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti a Széchenyi Terv bérlakás programjának keretében épített és támogatott, Veres Péter u. 57. sz. alatt lévő lakásait.

 

A pályázat lebonyolítása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletben meghatározott feltételekkel történik.

 

 

 1. A pályázat célja

 

Olyan fiatalok, fiatal házasok, gyermekes családok támogatása, akik önálló lakóingatlannal nem rendelkeznek, de belátható időn belül, illetve a lakásbérlet ideje alatt saját lakáshoz jutásuk anyagi hátterét elő tudják teremteni.

 

A költségalapon bérbeadásra kerülő lakások esetében további cél, hogy a bérlő saját lakáshoz jutása érdekében takarékoskodjon, s a folyamatosan és határidőben befizetett lakbér meghatározott részét – a helyi rendeletben szabályozottak szerint – önkormányzati támogatásként, a saját lakás vásárlásakor vagy építésekor visszakaphassa.

 

 

 

 1. A pályázók köre

 

Önkormányzati bérlakásra pályázatot nyújthat be:

 

 • aki nem rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén lakás 100%-os tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával,

 • a pályázat benyújtásáig bármikor önkényes lakásfoglalóként nem költözött bármilyen lakásba,

 • továbbá nagykorú, magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási helyre jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorló,

 • a pályázat benyújtásának időpontjában önkormányzati lakás, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérleti, illetve közüzemi díj tartozása nincs.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. A pályázat benyújtásának szabályai, módja

 

 

 1. A pályázat tárgyát képező lakás leírása

 

A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található lakások nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata:

 

2. lakás (Veres Péter u. 57/2.) 39,99 m2 1+1/2 szobás összkomfortos

6. lakás (Veres Péter u. 57/6.) 39,99 m2 1+1/2 szobás összkomfortos

 

A lakás önálló gáz- és elektromos mérőórákkal, valamint önálló víz almérő órával van ellátva, és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemű fűtési mód van kialakítva, a melegvízellátást villanybojler biztosítja.

 

 

 1. Bérleti díj

 

A lakás bérleti díját Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 19/2004. (IV. 28.) számú rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 350,-Ft/m2/hó összegben határozza meg.

 

Az Önkormányzat a bérleti díjat évente az illetékes bizottság határozatának megfelelően – amennyiben ezt a lakások fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek indokolják – megemeli.

 

A költségalapon létesített bérlet legfeljebb 5 éves időtartamra létesíthető.

 

 

 1. Lakás megtekintése

 

Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy a bérleményt megtekintsék. A lakások megtekinthetőségét a lakások kezelője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel.:580-678)

 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatokat a Hatósági osztály által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani, a nyomtatványon feltüntetett mellékletek becsatolásával.

 

A nyomtatványokat a mellékletekkel együtt az erre a célra kiadott zárt, borítékban kell benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 3. irodájában, ahol elismervényen igazolják a pályázat átvételét.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17. (péntek 11.30. óra)

 

 

 

 

 

 

 1. A pályázat értékelésének szempontjai

 

A költségalapú bérbeadásra meghirdetett lakások pályázatát a beadási határidőt követő 15 napon belül Balmazújváros Város Önkormányzatának Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok véleményezését követően a bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázatok értékelése Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009 (XI. 25.) számú rendelete 1. sz. melléklete szerint felállított pontrendszer alapján történik. A rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében pontazonosság esetén az a pályázó nyer, aki a legtöbb hónapra előre megfizeti a megállapított havi lakbér összegét.

 

A pályázókat az Önkormányzat levélben tájékoztatja a pályázati eredményről. A nyertes pályázó sorszáma a város hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek nem felel meg, úgy azt a Képviselő-testület érvénytelennek nyilváníthatja.

A Képviselő – testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Balmazújváros, 2017. október 17.

 

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

Mellékletek:
Download this file (3. Pályázati felhívás.doc)3. Pályázati felhívás.doc[ ]28 kB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (balmazújvárosi egyesületek, sportszervezetek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2017. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

A pályázati programok 2018. március 11. – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (5. 000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. február 20.

Elbírálás: 2018. március 10.

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2019. január 15-ig kötelező.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2018. február 20-ig.

4.)

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2018. március 10.

5.)

Szerződéskötés:

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere köti meg.

Határidő: 2018. március 31.

6.)

A finanszírozás rendje:

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2018. március 31-ig

- 201 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2018. március 31. – 2018. július 31.)

7.)

Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2019. január 15-ig:

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező” szöveg, a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

 

Bursa 2018

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

 

Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
 

A pályázók köre:
Az ,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2017/2018. tanév II. féléve, 2018/2019. tanév I. féléve)


A ,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű, a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév)


A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.


 


A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2017. december 11.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,

 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,

 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,

 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.


 


 

 

Mellékletek:
Download this file (palyazati_kiiras_a_2018.docx)palyazati_kiiras_a_2018.docx[\"A\" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS]36 kB
Download this file (palyazati_kiiras_b_2018.docx)palyazati_kiiras_b_2018.docx[\"B\" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS]36 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-04-21 van. PointLink.