Hirdetmény (Önkormányzati termőföldek bérbeadása)

Önkormányzati termőföldek bérbeadása

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a:

 • 0728/15 hrsz.-ú, 4-6. sorszámú, szántó művelési ágú, 7656 m2 területnagyságú, 7,36 AK értékű,
 • 0728/15 hrsz.-ú, 16. sorszámú, szántó művelési ágú, 2877 m2 területnagyságú, 2,77 AK értékű,
 • 0728/15 hrsz.-ú, 17. sorszámú, szántó művelési ágú, 3237 m2 területnagyságú, 3,12 AK értékű,
 • 0728/15 hrsz.-ú, 18. sorszámú, szántó művelési ágú, 2877 m2 területnagyságú, 2,77 AK értékű,
 • 0728/15 hrsz.-ú, 38. sorszámú, szántó művelési ágú, 2877 m2 területnagyságú, 2,77 AK értékű,
 • 0728/15 hrsz.-ú, 45. sorszámú, szántó művelési ágú, 3237 m2 területnagyságú, 3,12 AK értékű,
 • 0783/1 hrsz.-ú, 14. sorszámú, szántó művelési ágú, 3102 m2 területnagyságú, 6,76 AK értékű,
 • 0783/1 hrsz.-ú, 18. sorszámú, szántó művelési ágú, 2032 m2 területnagyságú, 4,43 AK értékű és a
 • 0783/1 hrsz.-ú, 19. sorszámú, szántó művelési ágú, 2950 m2 területnagyságú, 6,43 AK értékű ingatlanokat.

Az ingatlanokra határozott idejű szerződés kerül megkötésre, melynek lejárati ideje 2025. október 31.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 29-e 08:00 óra.

Az ingatlanokról további információ a Városháza (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13. irodájában, vagy az 52/580-102 telefonszámon kérhető.

                                                                                           Balmazújváros Város
                                                                                               Önkormányzata   

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL 2024

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott a Kulturális és Technológiai Minisztérium (jelenleg Kulturális és Innovációs Minisztérium) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2023/2024. tanév II. féléve, 2024/2025. tanév I. féléve)


A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 5.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2023. december 6.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 11. számú irodájába kell benyújtani.

Balmazújváros, 2023-10-03

                                                                                                          Hegedüs Péter

  polgármester

„Nyári diákmunka 2023.”

Az Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2023” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2023” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni szükséges!

 

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/3 hét időtartam

- Várható ütemezés: 2023. július 10.-2023. július 30.

 1. augusztus 1.-2023. augusztus 21.

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 82.857.- Ft (3 hét/4 óra)

Jelentkezések elbírálása az engedélyezett létszám függvényében a jelentkezések sorrendjében történik!

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                              

Hegedüs Péter

                                                                                                             polgármester

Mellékletek:
Download this file (Tájékoztató honlapra 2023.doc)Tájékoztató honlapra 2023.doc[ ]17 kB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Köztemető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások)

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2023. (V.24.) számú határozatával döntött a Városi Köztemető üzemeltetésének és a temetkezési szolgáltatásoknak pályáztatás útján történő meghirdetéséről, figyelemmel a megszűnő kegyeleti közszolgáltatási szerződésre.

A pályáztatás – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendeletében van szabályozva, mely rendelet szabályozza a versenyeztetési eljárást is.

A pályázat tárgya: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján Balmazújváros Város Csegei úti köztemetőjének „Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés” keretében történő üzemeltetése, fenntartási feladatok végzése, temetkezési szolgáltatások teljes körű ellátása.

A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő- testülete, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága

Pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós

A köztemető üzemeltetés és temetői szolgáltatások helye, ingatlanadatok:

A köztemető fekvése: Balmazújváros nyugati belterületi határán, a Csegei út mentén.

A köztemető ingatlanának és a temető létesítményeinek, épületeinek fenntartója és tulajdonosa: városi önkormányzat.

Helyrajzi száma: 2828, 2829, területe: 9 hektár 1855 m2.

A köztemető és a temetői szolgáltatás és üzemeltetés részét képezi továbbá a 2830 hrsz-ú Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 5700 m2.

A pályázaton való részvétel feltétele:

Pályázó kizárólag olyan gazdasági szervezet lehet, amely a Ttv-ben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően és ellenőrizhetően igazolja.

Ajánlattevőnek a közterületen lévő épületek, létesítmények, zöldterületek, parkok, utak, parkolók, közművek folyamatos karbantartásáról, a kegyeleti szempontok szerinti környezeti állapot folyamatos fenntartásáról, a teljes szolgáltatási időszak alatt gondoskodnia kell.

A szolgáltatást elnyert pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, létesítmények használatáért évente bruttó …………… Ft díjat kell vállalnia.

Ajánlattevőnek a pályázatban és a szerződés tervezetben nyilatkoznia kell arról, hogy az éves üzemeltetési és szolgáltatási, fenntartási feladatokon túl a köztemető létesítményeinek, épületeinek, építményeinek, közműveinek és temetői utaknak, parkolóknak a felújításában, fejlesztésében milyen jellegű munkákat és költségeket vállal.

Az ajánlat benyújtásával és értékelésével kapcsolatos további szempontok:

- parkolók, belső úthálózat bővítésének vállalása,

- 2830 hrsz-ú, Katolikus Egyház tulajdonában álló temető kerítéssel való ellátása,

- tervezett beruházások leírása,

- vízvezeték hálózat bővítésére tett vállalás,

- második bejárat kialakítása,

- ravatalozó folyamatos karbantartása.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a köztemető területén tervezett szolgáltatásokhoz alkalmazott létszámot, szakembereket és munkaerőt (helyi munkaerő alkalmazását), továbbá a jármű és eszköz állományt, a karbantartásra, hibaelhárításra vonatkozó intézkedéseket, az ügyeleti rendszert, halott hirdetmények közzétételét, stb.

A pályázatokat kettő eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerű aláírással kell benyújtani „Balmazújváros Csegei úti köztemető üzemeltetési és temetői szolgáltatás pályázata” elnevezéssel a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába (fsz. 6. iroda).

A pályázat a www.balmazujvaros.hu oldalon és megyei napilapban kerül meghirdetésre, az ajánlatok benyújtásának határideje a megyei napilapban megjelent időponttól számított 15. naptári nap, délelőtt 9 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 9 óra). A pályázók a pályázat időtartama alatt a köztemető létesítményeit és ingatlanát megtekinthetik a jelenlegi üzemeltető és a pályázatot lebonyolító Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes értesítésével és időpont egyeztetéssel.

Részletes pályázati feltételek, tulajdoni lap másolat, köztemető térkép dokumentumainak vásárlása: egyösszegű 100.000,-Ft+ Áfa befizetésével a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

Pályázati és ajánlati biztosíték befizetése: a pályázat benyújtása esetén, de legkésőbb a pályázati határidő időpontjáig a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 13. számú iroda pénztárába, vagy átutalással.

Mértéke: bruttó 2.000.000,- Ft, melyet a pályázók egyösszegben a pályázati eljárás lezárása után három napon belül visszakapnak, a nyertes pályázó a pályázati biztosítékot a szerződéskötés időpontjában kapja vissza.

Ajánlati kötöttség: 60 nap, mely azon időpontban kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtásának határideje lejárt.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Ttv-ben és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel, jogszabályi engedélyekkel;

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, hatályos társasági szerződését, képviselőjének aláírási címpéldányát;

- a pályázó számlavezető bankjának igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás nem volt;

- nemleges köztartozásról szóló adóigazolást a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

- a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadását;

- az általa vállalt többletszolgáltatásokat és kötelezettségeket;

- a köztemető területén lévő létesítmények, épületek, közművek felújításával, többlet beruházással kapcsolatos vállalásokat, a beruházás megvalósításának pontos időpontjának megjelölését;

- külön nyilatkozatot az ajánlati kötöttségre;

- a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét 4 példányban;

- nyilatkozatokat vagy dokumentumokat a szakmai alkalmasságról, képesítési feltételekről, az azzal kapcsolatos gyakorlati időről (temetkezési szolgáltatóról és külön az üzemeltetői kertészeti szakképesítésről).

Érvénytelen az az ajánlat, mely nem felel meg a pályázati felhívásban és a Ttv-ben, illetve a végrehajtásról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek.

A pályázat kiírója az összességében legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, érvényes pályázatok esetén. A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőtől számított legkésőbb 30 naptári nap. Szolgáltatási időszak kezdete: a pályázat elbírálása után, legkésőbb 2023. szeptember 15. napjától.

         

Balmazújváros, 2023. július 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében - Rajzpályázat gyerekeknek

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat rajzpályázatot hirdet 6-14 éves gyerekek részére.

 1. A pályázati program célkitűzései:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. évben támogatást nyert az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához.

A Támogatási Szerződés alapján a projektben „a tervezett intézkedések eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók kerülnek megvalósításra, melynek eredményeként fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata, a közösséghez való tartozás érzése, valamint a régi hagyományok, szokások, történelmi múltunk felelevenítése és ápolása.” A TOP-5.3.2-17. számú felhívás szerint „a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények.”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során rajzpályázatot szervez a 6-14 éves korosztály számára, melyben a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezi az alkotások középpontjába.

 1. A pályázati felhívás címzettjei:

A pályázatot a pályamunkát készítő gyerek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyerek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:

 • ALSÓ TAGOZAT
 • FELSŐ TAGOZAT

A 14. életévüket betöltött diákok abban az esetben vehetnek részt a versenyen, ha a beadási határidő időpontjáig általános iskola 8. osztályának vagy 6 osztályos gimnázium 2. évfolyamának tanulói voltak.

A rajzpályázat meghirdetése online módon a megyében működő általános iskolák, valamint a 6 osztályos gimnáziumi képzést nyújtó középiskolák közreműködésével történik.

 1. Pályázati kategória:

Olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek az adott korcsoportba tartozó gyerekek alkotói szabad fantázia szerinti, a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezik középpontba. A vegyes technikával készült alkotások témája: a lakóhely, szűkebb környezet szépségeinek, értékeinek bemutatása.

Egy pályázó gyermek összesen maximum 3 pályaművel indulhat.

A pályamű formai kritériumai: a rajz maximum A/3 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Használható festék, ceruza, toll, zsírkréta stb.

 1. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2023. január 13. napjáig, az erre kijelölt szakember értékeli. A díjazottak az általuk csatolt adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a zsűri döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre.

 Az alkotások zsűrizése két korcsoportban történik: általános iskola alsó és felső tagozatai.

A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje könyv- és kreatív művészeti csomagban részesül.
A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2023 január-február).

A díjazott alkotásokat 2023 első negyedévében a megye több helyszínén kiállításokon láthatja majd a közönség.


A zsűri fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A zsűri döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat a Megrendelő székhelyére lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton- mindkét esetben a pályaművet a kitöltött adatlappal, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembevételével kérjük leadni.

Személyesen: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 7. és 13. számú irodákba 2022. december 21. napjáig; ezt követően a Megyeháza Vármegyeháza utca felőli bejáratánál lévő portán;

Postai úton: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat levelezési címére - 4024 Debrecen, Piac utca 54. -, kérjük a borítékon feltüntetni „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A pályázati boríték tartalma:

 • a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót);
 • a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott, saját kézzel készített pályamű.

A postai úton megküldött pályázat esetén a borítékra kérjük jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni: „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A rajz hátoldalán is kérjük feltüntetni az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat” feliratot, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

 1. Pályázati feltételek:

Pályázni eredeti tartalmú, a pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű.

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.

A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj nincs.

 1. Felelősség kizárása és adatkezelés:

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.

A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer.

A hozzájárulás tartalma: a pályázó a rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázatban meghirdetett vándorkiállítások megrendezését követően lehetőség van az eredeti munkák átvételére, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 13. számú irodájában, 2023. április 17 és 21. között. Az ebben az időszakban át nem vett munkák tárolását a pályázat kiírója nem tudja biztosítani.

A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről. Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Letölthető adatlap:

Debrecen, 2022. november 21.                               

Mellékletek:
Download this file (ADATLAP_RAJZPÁLYÁZAT.doc)ADATLAP_RAJZPÁLYÁZAT.doc[ ]64 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.