Tájékoztató önkormányzati lakások piaci alapú bérbeadásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat 2021. február 9-18.között pályázatot hirdet két piaci alapú önkormányzati lakás bérbeadására.A szükséges pályázati dokumentáció átvehető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban.A pályázatokkal kapcsolatos részletes pályázati felhívás és a benyújtáshoz szükséges dokumentáció letölthető innen:

Mellékletek:
Download this file (Piaci alapú A.pdf)Piaci alapú A.pdf[ ]72 kB
Download this file (Piaci alapú B.pdf)Piaci alapú B.pdf[ ]89 kB
Download this file (Piaci alapú C.pdf)Piaci alapú C.pdf[ ]58 kB
Download this file (Piaci alapú D.pdf)Piaci alapú D.pdf[ ]63 kB

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL (2020)

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2020/2021. tanév II. féléve, 2021/2022. tanév I. féléve)


A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2021/2022. tanév, a 2022/2023. és a 2023/2024. tanév)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2020. december 8.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az

Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 11. számú irodájába kell benyújtani.

Balmazújváros, 2020-10-05

                                                                                                          Hegedüs Péter

  polgármester

Pályázati kiírás - 2. forduló az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj programhoz

EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám „Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”

Pályázati kiírás - 2. forduló az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj programhoz

A pályázat célja:

Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra.

A teljes kiosztható keretösszeg 21.549.434,- Ft.

Pályázati vállalás: az ösztöndíj program keretében pénzbeni ösztönző juttatása legfeljebb havi bruttó 50.000,- Ft összegben, maximum 8 hónapon keresztül.

A pályázók köre:

Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.

Pályázati feltételek:

A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.

Nem jogosult pályázat benyújtására, aki a pályázat első fordulója során dolgozói vagy tanulói ösztöndíjban részesült.
Az ilyen kérelmek további értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Nem igényelhet ösztöndíjat az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

Mindkét pályázat esetében:

- a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz - adatkezelési nyilatkozat

Dolgozói ösztöndíjhoz:

- amennyiben a pályázó munkaviszonnyal rendelkezik, az erről szóló munkáltatói igazolás, önfoglalkoztatás esetén az erről szóló igazolás

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás

- korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás - ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata Tanulói ösztöndíjhoz:
- tanulói/hallgatóijogviszonyról szóló igazolás - megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezésről szóló oklevél másolata
- tanulmányi átlag igazolása (az utolsó lezárt tanulmányi félévről kiállított bizonyítvány másolata)
- a kötelezőn felül (2018. május 1. napját követően) végzett önkéntes munka igazolása

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően.

Határidők:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 8.
Elbírálás tervezett határideje: 2020. október 21.

Az elnyert támogatás folyósítására 2020. november hónaptól folyamatosan kerül sor.
A projekt várható zárásának időpontja: 2021. szeptember 20.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.
A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Csobán Marianna titkársági ügyintézőnél (fszt. 10. szoba).

Mellékletek:
Download this file (Pályázati kiírás_2_forduló.doc)Pályázati kiírás_2_forduló.doc[ ]1562 kB

Balmazújváros Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján pályázatot ír ki a közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására:

 1. A kiíró neve, címe, elérhetőségei:
  Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
  Telefon: 52/580-100; Fax: 52/370-035
  Kapcsolattartó: Dr. Hajdú Miklós jegyző
  e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Az eljárás tárgya:
  Balmazújváros Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása.
 1. A pályázaton való részvétel feltételei:
  Pályázatot nyújthat be a Tv. előírásaira figyelemmel az a szolgáltató, aki a Tv. 2. § 15. pontja szerinti közlekedési szolgáltatónak továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
 1. A szerződés időtartama:
  A kiíró a szerződést 2021. január 1 -tol 2025. december 31 -ig terjedő időszakra köti.
 1. Az ajánlattétel határideje, helye:
  2020. december 18. (péntek) 10 óra - Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060, Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Titkárság

  (Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik.)
 1. A pályázat eredményhirdetésének legkésőbbi időpontja:
  2020. december 23. (szerda)

 2. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:
  2020. december 31.

 3. Az elbírálás módja és szempontja:

  A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a kiíró az összességében a legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázóval köt szerződést. A pályázatok közül a nyertest Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja ki.

 4. A szolgáltatás megkezdésének napja:
  2021. január 1.

 5. A pályázati kiírás beszerzésének módja:
  Személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Titkárság
Mellékletek:
Download this file (Autobusz pályázati felhívás 2020.pdf)Autobusz pályázati felhívás 2020.pdf[ ]1755 kB

Pályázati felhívás a Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában álló Hotel Kamilla (4060- Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.) ingatlan bérbeadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időtartamra bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2. szám alatt található ingatlant.

Az ingatlan jelenleg „Hotel Kamilla" elnevezéssel 53 szobával rendelkező szállodaként üzemel, amelynek része a legfeljebb 200 fő befogadására alkalmas étterem.

A pályázó leendő bérlőre vonatkozó feltételek:

1. Kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlant továbbra is legalább háromcsillagos szállodaként, Hotel Kamilla elnevezéssel működteti.
2. A bérlő a bérleményt további bérletbe, vagy albérletbe nem adhatja.
3. Rendelkeznie kell igazolt szakmai referenciával szálloda üzemeltetési vagy vendéglátói vagy rendezvényszervezői üzletágban.
4. Igazolni szükséges, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
5. Előnyt jelent három évre szóló szakmai koncepció elkészítése és benyújtása az ingatlan működtetése vonatkozásában,
6. Fedezeti igazolást szükséges csatolnia arra vonatkozóan, hogy a szálloda működtetéséhez szükséges legalább hat havi (min. 20 millió Ft) pénzügyi fedezettel rendelkezik.
7. Kötelezettséget kell vállalnia legalább két havi bérleti díjnak megfelelő összegű vagyoni biztosíték nyújtására.
8. A bérlő kötelezettsége az ingatlan állagának megóvása, amelynek keretén belül a bérlő végzi el saját költségén az ingatlan működésével kapcsolatos valamennyi karbantartási és felújítási munkát a központi berendezésekre is kiterjedően. Az eszközök felújítását és szükséges cseréjét a bérlő végzi a saját költségén.
9. A bérlő az épület eben átalakítási munkát kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhet.
10. Korlátolt felelősségű társasági formában működő pályázó esetében előnyt jelent az ügyvezető készfizető kezesi kötelezettségvállalása az esetlegesen a bérlő által a bérbeadónak okozott károkért, továbbá a bérleti díj és rezsi költség tartozásokéit.
11. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy valamennyi a szálloda üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyt beszerez és hatósági előírást (különösen munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi terület) betart.
12. A bérlő viseli az ingatlan működéséhez kapcsolódó valamennyi rezsiköltséget.

Az ingatlan havi bérleti díja

2020. évben minimum 450.000.- Ft + ÁFA összeg,

2021. évben minimum 850.000.- Ft + ÁFA összeg.

A pályázat bírálati szempontjai:

A benyújtott pályázatok alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat fog elfogadásra kerülni, amelynek során a fő bírálati szempontok a megajánlott bérleti díj összege, az igazolt referenciák, valamint a szakmai koncepció megléte és az abban foglalt elképzelések.

A pályázatokat postai úton, zárt borítékban legkésőbb 2020. szeptember 22. napjáig kérjük benyújtani Balmazújváros Város Önkormányzatához. (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A benyújtott pályázatokról Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A bérleti szerződés leghamarabb 2020. október 1. napjától köthető meg.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a helyszínen megtekinthető, továbbá a pályázat kiírója betekintési lehetőséget biztosít a Hotel 2019. évi működésére vonatkozó főbb adatokba.

Az ingatlanra vonatkozó további információk megtalálhatók a www.hotelkamilla.hu oldalon is.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Balmazújváros Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán a 06/52-580-102-es telefonszámon (29 mellék) lehet kérni Kalmár Zoltán osztályvezetőtől.

Mellékletek:
Download this file (Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf)Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf[Pályázati felhívás]2902 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-03-04 van. PointLink.