Pályázati felhívás Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2017.évre

A Hajdúnánási Holding Zrt, mint a Bocskai Korona kibocsátója a 2017. évi költségvetésében 250.000.- Ft-ot sport egyesületek számára különített el az alábbi támogatási célokat megjelölve:

 1. Működési célú támogatás,

 2. Rendezvény/projekt célú támogatás,

 3. Sportegyesület élsportolója támogatása

IV.

I. A pályázati feltételek

 1. ) Személyi kör:

 1. ) Társadalmi szervezetek,

 2. ) Egyesületek,

 3. ) Alapítványok

 1. ) Egyéb feltétel:

 1. ) A társadalmi szervezeteknek tevékenységüket Hajdúnánás, Hajdúhadház, Balmazújváros vagy

Vámospércs városában kell kifejteniük

 1. ) Rendezvény/projekt célú támogatásnál a rendezvény/projekt megrendezése után 15 nappal

fotókkal való igazolás benyújtása

 1. ) A rendezvény/projekt helyszínén Bocskai Korona molinók kihelyezése, illetve a rendezvény

elnevezésében szerepelnie kell a Bocskai Korona megnevezésének (pl. Bocskai Korona strandröplabda bajnokság)

Hl. A pályázat benyújtási határideje:

2017. április 13. (csütörtök) 12.00 óra.

IV. A pályázat benyújtásának helyszíne:

Hajdúnánási Holding Zrt. Titkárság
4080 Hajdúnánás, Kossudi utca 22.

V. A pályázat beadásának módja-'

A pályázatok beadása az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és egy nyomtatott példányban történik.

VI. A pályázat kötelező dokumentumai

 1. Bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adatlap

 • alapító okirat másolata

 1. Nem bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adaüap

 • alapító okirat másolata

VII. Támogatás összege

A pályázaton elnyerhető támogatás összegének odaítélése mind a civil szervezetek, mind a sport szervezetek számára egyedi elbírálás alapján történik.

Vili. Kizáró ok

A pályázat benyújtása után hiánypótíásra nincs lehetőség. Ennek következtében kizárásra kerül az a szervezet, amely

 • az előírt dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen csatolta,

 • székhelye vagy működési területe nem Hajdúnánáson, Hajdúhadházon, Balmazújvároson vagy Vámospércsen található,

 • beadási határidőn túl érkezett be a pályázata.

IX. Elszámolható költségek

I. Működési célú támogatásnál

 1. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének

alapulvételével.

 1. Pénzbeli támogatás: rezsiköltség, önkormányzaton kívüli terembérlet, eszköz (jelmez stb.) vásárlás,

nevezési díj, útiköltség, egyéb.

II. Rendezvény/Projekt célú támogatásnál

 1. Pénzbeli támogatás: A rendezvény, projekt végrehajtásához szükséges költségek.

 2. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének alapulvételével.

X. Nem elszámolható költségek

A támogatás nem használható fel bér és bérjellegű költségekre.
Nem számolható el költség olyan rendezvényről, amelyről nem a pályázati adatlapon megjelölt lehetőségek valamelyikén történt tudósítás.
 

XI. Döntés és kiutalás

A benyújtott pályázatok elbírálása: 2017. április 24. (hétfő).

Szerződéskötés: 2017. április 25-28-ig.

Kiutalás: 2017. május 30-ig.

Hajdúnánás, 2017. március 27. Mellékletek: Pályázati adatlap

Hajdúnánási Holding Zrt.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
e-mail:
infodfftbocskaikorona. hu
web: vrivw.bccskajkoro.’ia.™

 

Pályázati felhívás (bérlakás)

Pályázati felhívás

 

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti a Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatti 6 lakásos ingatlanából megüresedett lakását :

 

3. lakás (Veres Péter u. 57/3.) 29,02 m2 1 szobás összkomfortos

 

A pályázat célja olyan fiatalok, fiatal házasok, gyermekes családok támogatása, akik önálló lakóingatlannal nem rendelkeznek, de belátható időn belül, illetve a lakásbérlet ideje alatt saját lakáshoz jutásuk anyagi hátterét elő tudják teremteni.

 

Pályázatot nyújthat be

 • aki nem rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén lakás 100%-os tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával,

 • nagykorú magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorló,

 • a pályázat benyújtásának időpontjában önkormányzati lakás, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérleti, illetve közüzemi díj tartozása nincs.

 

A lakás előzetes megtekintése:

A megtekinthetőséget a lakások kezelője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel.: 580-678)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 10. (kedd 18.00. óra)

 

Pályázatokat a Polgármesteri Hivatal által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani, mely ügyfélfogadási időben átvehetők a földszint 3. irodában.

 

Balmazújváros, 2016. december 12.

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

 

Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás (2017)

Kivonat

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 18-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat

 

Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás rendszere tárgyában

 

1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján dönt arról, hogy a 2017. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft összeget biztosít egyesületek, szervezetek támogatására, mely előirányzat felhasználására az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság jogosult.

Ezen összegkeret terhére Balmazújváros Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti pályázatot írja ki.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, gondoskodjanak arról, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön beépítésre a fenti támogatás összege.

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázati díjakból származó bevétel is - az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság döntése szerint - az egyesületek, szervezet támogatására kerüljön felhasználásra.

 

Határidő: 2017. február 10. - a pályázati kiírás közzététele

2017. február 28. - a pályázatok benyújtása

2017. március 15. - a pályázatok elbírálása

2017. március 31. - a támogatási szerződés megkötése és a pályázati felhívás 6. pontja szerinti ütemezésben a pályázati összegek átutalása

 

Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Szarvas Endre bizottsági elnök

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

 

 

 

A kivonat hiteléül:

Balmazújváros, 2017. január 18.

 

 

 

 

 

dr. Veres Margit

polgármester

dr. Bencsik Judit

jegyző

 

 

 

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat melléklete

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2016. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2017. április 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával, elektronikusan is lekérhető cégkivonatával és a pályázati díj (4. 000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. február 28.

Elbírálás: 2017. március 15-ig

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2018. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2017. február 28-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2017. március 15.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere köti meg.

Határidő: 2017. március 31.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2017. március 31-ig

- 200 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2017. március 31. – 2017. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2018. január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ (2017)

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

 

Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
 

A pályázók köre:
Az ,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2016/2017. tanév II. féléve, 2017/2018. tanév I. féléve)


A ,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű, a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(2017/2018. tanév, a 2018/2019. és a 2019/2020. tanév)


A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.


 


A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2016. december 12.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,

 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,

 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,

 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.


 


 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-05-30 van. PointLink.