Tájékoztató önkormányzati lakások piaci alapú bérbeadásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat 2021. október 18-29.között pályázatot hirdet négy piaci alapú önkormányzati lakás bérbeadására.A szükséges pályázati dokumentáció átvehető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban.A pályázatokkal kapcsolatos részletes pályázati felhívás és a benyújtáshoz szükséges dokumentáció letölthető innen:

Mellékletek:
Download this file (Piaci alapú A.pdf)Piaci alapú A.pdf[ ]72 kB
Download this file (Piaci alapú B.pdf)Piaci alapú B.pdf[ ]89 kB
Download this file (Piaci alapú C.pdf)Piaci alapú C.pdf[ ]57 kB
Download this file (Piaci alapú D.pdf)Piaci alapú D.pdf[ ]63 kB

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL 2022

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2021/2022. tanév II. féléve, 2022/2023. tanév I. féléve)


A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2022/2023. tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 6.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2021. december 8.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 11. számú irodájába kell benyújtani.

Balmazújváros, 2021-10-05

Hegedüs Péter

polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (a 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérletére vonatkozóan)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérletére vonatkozóan

 

 • A pályázat célja: a 4060 Balmazújváros Sporttér utca 8. szám alatti 375 m2 területű ingatlan időszakos bérletére vonatkozó pályáztatás lebonyolítása

 

 • Pályázók köre: balmazújvárosi székhellyel rendelkező civil szervezet, sportegyesület

 

 • Pályázati feltételek:

 

 • Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése
 • Pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás vagy hatályos bírósági kivonat csatolása
 • Pályázattal érintett ingatlan bérleti díja: 1000 Ft + ÁFA/ óra
 • Pályázati határidő, pályázat elbírálása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 26. (szerda) 16 óra

 

A pályázott időszak: 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozik

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28. (péntek)

 

A döntést követően a pályázókkal a bérleti szerződéseket Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere köti meg.

A szerződéskötés időpontja: 2021. május 28.

 

 • Pályázat leadása:

 

A pályázat beadásához szükséges adatlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázatot postai úton vagy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján lehet leadni. (Kérjük a borítékon feltüntetni, az alábbit „Pályázat Sporttér utca 8. ingatlan bérletére”)

 

 

 

Pályázati kiírás - az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz

b_200_77_16777215_00___images_szechenyi2020.png

 
 

EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám

„Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”

Pályázati kiírás

 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekthez kapcsolódó lakhatási programhoz

 

A pályázat célja:

Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” megnevezésű pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására lakhatási lehetőségre az „Esély otthon” pályázat keretében felújított önkormányzati bérlakásokra.

A lakhatási támogatás keretében 9 önkormányzati tulajdonú lakásra lehet pályázni. A nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a rezsiköltséget kell fizetniük.

A pályázók köre:

 

Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.

Pályázati feltételek:

 

A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

 

 • a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 • munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a munkaviszony kezdő időpontját
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás
 • korábbi önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • a pályázóval együtt költöző(k) esetében a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolása

A pályázat elbírálása során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az élettárs, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek.

 

A pályázatok elbírálása:

 

A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően.

Határidők:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. szeptember 30.

Elbírálás: 2021. október 15.

A beköltözésre várhatóan 2021.11.01-től folyamatosan kerül sor.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban, Szociális Csoport (fszt. 9-10. szoba).

Versenytárgyalási felhívás

 1. Balmazújváros Város Önkormányzata versenytárgyaláson bérbe adja az önkormányzat

tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

 

Helyrajzi szám

Terület nagysága /m2/

1.

1659/6/A/6

20

2.

1659/6/A/5

17

A két ingatlan a Balmazújváros, Dózsa György úti garázssoron, egymás mellett található.

Az önkormányzat az előbbiekben meghatározott ingatlanokat együtt kívánja bérbe adni.

Az 1. számmal jelölt helyiséget az önkormányzat üzlet működtetésére, a 2. számmal jelölt helyiséget raktár céljára kívánja bérbe adni, 5 év határozott időtartamra.

A fizetendő bérleti díj az 1. számú ingatlan vonatkozásában díjat 25.000,- Ft + Áfa, (összesen bruttó 31.750,- Ft), a 2. számú ingatlan tekintetében 15.000,- Ft + Áfa (összesen bruttó 19.050,-Ft).

Az ingatlanokról további információt Zsúpos Attila környezetvédelmi-településfejlesztési ügyintéző ad az 52/580-102-es telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A versenytárgyalás időpontja: 2021. április 9.10.00 óra

A versenytárgyalás helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 5. számú tárgyalója

A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a részvételi szándékát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalba a versenytárgyalást megelőzően legkésőbb 2021. április 06. 16.00 óráig beérkezően írásban (papír alapon vagy e-mailen) bejelenti.

A beérkező ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét és címét;
 2. a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát;
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázók közül az részesül előnyben, aki a pályázatban megjelölt helyiségek legtöbb havi bérleti díjának egyösszegű megfizetését vállalja.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Mellékletek:
Download this file (Versenytárgyalási felhívás.pdf)Versenytárgyalási felhívás.pdf[ ]338 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-01-16 van. PointLink.