Pályázati felhívás a Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában álló Hotel Kamilla (4060- Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.) ingatlan bérbeadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időtartamra bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2. szám alatt található ingatlant.

Az ingatlan jelenleg „Hotel Kamilla" elnevezéssel 53 szobával rendelkező szállodaként üzemel, amelynek része a legfeljebb 200 fő befogadására alkalmas étterem.

A pályázó leendő bérlőre vonatkozó feltételek:

1. Kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlant továbbra is legalább háromcsillagos szállodaként, Hotel Kamilla elnevezéssel működteti.
2. A bérlő a bérleményt további bérletbe, vagy albérletbe nem adhatja.
3. Rendelkeznie kell igazolt szakmai referenciával szálloda üzemeltetési vagy vendéglátói vagy rendezvényszervezői üzletágban.
4. Igazolni szükséges, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
5. Előnyt jelent három évre szóló szakmai koncepció elkészítése és benyújtása az ingatlan működtetése vonatkozásában,
6. Fedezeti igazolást szükséges csatolnia arra vonatkozóan, hogy a szálloda működtetéséhez szükséges legalább hat havi (min. 20 millió Ft) pénzügyi fedezettel rendelkezik.
7. Kötelezettséget kell vállalnia legalább két havi bérleti díjnak megfelelő összegű vagyoni biztosíték nyújtására.
8. A bérlő kötelezettsége az ingatlan állagának megóvása, amelynek keretén belül a bérlő végzi el saját költségén az ingatlan működésével kapcsolatos valamennyi karbantartási és felújítási munkát a központi berendezésekre is kiterjedően. Az eszközök felújítását és szükséges cseréjét a bérlő végzi a saját költségén.
9. A bérlő az épület eben átalakítási munkát kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhet.
10. Korlátolt felelősségű társasági formában működő pályázó esetében előnyt jelent az ügyvezető készfizető kezesi kötelezettségvállalása az esetlegesen a bérlő által a bérbeadónak okozott károkért, továbbá a bérleti díj és rezsi költség tartozásokéit.
11. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy valamennyi a szálloda üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyt beszerez és hatósági előírást (különösen munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi terület) betart.
12. A bérlő viseli az ingatlan működéséhez kapcsolódó valamennyi rezsiköltséget.

Az ingatlan havi bérleti díja

2020. évben minimum 450.000.- Ft + ÁFA összeg,

2021. évben minimum 850.000.- Ft + ÁFA összeg.

A pályázat bírálati szempontjai:

A benyújtott pályázatok alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat fog elfogadásra kerülni, amelynek során a fő bírálati szempontok a megajánlott bérleti díj összege, az igazolt referenciák, valamint a szakmai koncepció megléte és az abban foglalt elképzelések.

A pályázatokat postai úton, zárt borítékban legkésőbb 2020. szeptember 22. napjáig kérjük benyújtani Balmazújváros Város Önkormányzatához. (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A benyújtott pályázatokról Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A bérleti szerződés leghamarabb 2020. október 1. napjától köthető meg.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a helyszínen megtekinthető, továbbá a pályázat kiírója betekintési lehetőséget biztosít a Hotel 2019. évi működésére vonatkozó főbb adatokba.

Az ingatlanra vonatkozó további információk megtalálhatók a www.hotelkamilla.hu oldalon is.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Balmazújváros Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán a 06/52-580-102-es telefonszámon (29 mellék) lehet kérni Kalmár Zoltán osztályvezetőtől.

Mellékletek:
Download this file (Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf)Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf[Pályázati felhívás]2902 kB

„Nyári diákmunka 2020.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2020” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2020” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni kell!

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                 

           

Hegedüs Péter

                                                                                                           polgármester

Pályázati felhívás Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2020.évre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

 pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

   balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

   akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2019. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

   kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

   az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2020. március 15. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (5.000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. március 2.

Elbírálás: 2020. március 13.

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2021. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2020. március 2-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2020. március 13.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere köti meg.

Határidő: 2020. március 30.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2020. március 31-ig

- 201 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2020. március 31. – 2020. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2021. január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező” szöveg, a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

Tájékoztató önkormányzati lakások bérbeadásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat 2020. június 18– 29. között pályázatot hirdet három költségalapú és egy piaci alapú önkormányzati lakás bérbeadására.A szükséges pályázati dokumentáció átvehető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban.A pályázatokkal kapcsolatos részletes pályázati felhívás és a benyújtáshoz szükséges dokumentáció letölthető innen:

Mellékletek:
Download this file (Ktg. alapú D.pdf)Ktg. alapú D.pdf[ ]64 kB
Download this file (ktg.alapú A.pdf)ktg.alapú A.pdf[ ]72 kB
Download this file (Ktg.alapú B.pdf)Ktg.alapú B.pdf[ ]86 kB
Download this file (ktg.alapú C.pdf)ktg.alapú C.pdf[ ]57 kB
Download this file (Piaci alapú A.pdf)Piaci alapú A.pdf[ ]72 kB
Download this file (Piaci alapú B.pdf)Piaci alapú B.pdf[ ]88 kB
Download this file (Piaci alapú C.pdf)Piaci alapú C.pdf[ ]57 kB
Download this file (Piaci alapú D.pdf)Piaci alapú D.pdf[ ]63 kB

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL (2019)

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2019/2020. tanév II. féléve, 2020/2021. tanév I. féléve)

 


A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2020/2021. tanév, a 2021/2022. és a 2022/2023. tanév)

 

 

 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.
 

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 5.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2019. december 9.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

 

 

 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az

Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

 

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 11. számú irodájába kell benyújtani.

 

Balmazújváros, 2019-10-04

 

 

                                                                                                          Hegedüs Péter

  polgármester

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-09-18 van. PointLink.