„Nyári diákmunka 2019.”

A Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2019” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. 
 
A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.
 
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 
 
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.
 
A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
 
A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
 
A „Nyári diákmunka 2019” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni kell!
 
További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!
 
 
Balmazújváros, 2019-05-29
 
 
 
Hegedüs Péter
  polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (egyesületeknek, sportszervezetek)

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2018. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2019. március 15. – 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (5.000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 1.

Elbírálás: 2019. március 14.

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2020. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2019. március 1-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2019. március 14.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere köti meg.

Határidő: 2019. március 29.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2019. március 31-ig

- 201 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2019. március 31. – 2019. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2020 január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező” szöveg, a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

 

 

 

Pályázati kiírás - az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz

b_200_77_16777215_00___images_szechenyi2020.png

 
 
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám
„Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”
 
Pályázati kiírás 
 
az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz
 
A pályázat célja: 
 
Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. 
 
Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra, valamint lakhatási lehetőségre az „Esély otthon” pályázat keretében felújított önkormányzati bérlakásokra.
 
A teljes kiosztható keretösszeg 42.313.000,- Ft.
Pályázati vállalás: az ösztöndíj program keretében minimum 30 fő részére pénzbeni ösztönző juttatás, legfeljebb havi bruttó 50.000,- Ft összegben, maximum 12 hónapon keresztül.
 
A lakhatási támogatás keretében 13 önkormányzati tulajdonú lakásra lehet pályázni. A nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a rezsiköltséget kell fizetniük.
 
A pályázók köre:
 
Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.
 
Pályázati feltételek:
 
A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.
 
A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok: 
 
Mindhárom pályázat esetében: 
 
 • a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 
 
Dolgozói ösztöndíjhoz:
 
 • amennyiben a pályázó munkaviszonnyal rendelkezik, az erről szóló munkáltatói igazolás, önfoglalkoztatás esetén az erről szóló igazolás 
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
 • korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 
 
Tanulói ösztöndíjhoz:
 
 •     tanulói/hallgatóijogviszonyról szóló igazolás
 •     megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezésről szóló oklevél másolata
 •     tanulmányi átlag igazolása (az utolsó lezárt tanulmányi félévről kiállított bizonyítvány másolata)
 •     a kötelezőn felül (2018. május 1. napját követően) végzett önkéntes munka igazolása
 
Lakhatási pályázathoz:
 
 • munkáltatói igazolás
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás
 • korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 
 • a pályázóval együtt költöző(k) esetében a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolása 
 
A pályázat elbírálása során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az élettárs, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek.
 
A pályázatok elbírálása:
 
A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, a Pályázati Források Felhasználását és Beruházásokat Előkészítő és Ellenőrző Bizottság véleményezését követően.
 
Határidők:
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 31.
Elbírálás: 2019. június 30.
Az elnyert támogatás folyósítására, és a beköltözésre 2019. július 1-től folyamatosan kerül sor.
A projekt várható zárásának időpontja: 2021. május 1.
 
A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.
A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Csobán Marianna titkársági ügyintézőnél (fszt. 10. szoba).
 
Mellékletek:
Download this file (Adatavedelmi_tajekoztato_kedvezmenyezett_0304.docx)Adatavedelmi_tajekoztato_kedvezmenyezett_0304.docx[Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről]1579 kB
Download this file (Adatvédelmi nyilatkozat.docx)Adatvédelmi nyilatkozat.docx[Adatvédelmi nyilatkozat]1566 kB
Download this file (Pályázati kiírás_logo_honlapra.doc)Pályázati kiírás_logo_honlapra.doc[Pályázati kiírás]1591 kB

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (Újság)

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására

 

 

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:

 

 • Példányszám: 6650 db

 • Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig.

 • A nyertes pályázóval határozott idejű – 2019. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra.

 • Az újság szerkesztésére és kiadására rendelkezésre álló éves keretösszeg bruttó 7,2 millió forint.

 • A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, továbbá az üzemeltető a köteles példányokat kéthavonta eljuttatja az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárnak, a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumnak, illetve havonta 10 darabot, melyből 1 köteles példány az önkormányzat részére.

 • Az újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban a város honlapján meg kell jelentetni.

 • A grafikai, tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítés, valamint a lap terjesztését az üzemeltető biztosítja.

 • Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, jogszabályi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása a pályázó feladata.

 

 

 1. Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:

 

 • A Balmazújváros újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek;

 • az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése;

 • az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb városi információk közlése;

 • társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása;

 • városi ünnepségek, események ismertetése;

 • az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése;

 • a város sport életének nyomon követése;

 • helytörténet;

 • közérdekű adatok, impresszum;

 • a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak;

 • ne legyen politikailag elkötelezett;

 • pályázati lehetőségek közlésével segítse a vállalkozókat, civil szervezeteket és magánszemélyeket;

 • hiteles legyen;

 • szóljon a lap a városban élőkhöz és szólaltassa meg őket közéleti témákban.

 

 

 1. Pályázati kiírások elbírálása:

 

 • A pályázatnak tételesen tartalmaznia kell a lapkiadással kapcsolatos szerkesztési, nyomdai, terjesztési és egyéb költségek egy évre számított mértékét, továbbá a finanszírozás ütemezését. Az újság éves költségvetésére rendelkezésre álló maximális keretösszeg: 7,2 millió forint.

 

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a lap minőségére, terjedelmére, alakjára és nyomására vonatkozó elképzeléseket.

 

 • Koncepció csatolása, melyben a pályázó röviden vázolja elképzeléseit a helyi újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban, továbbá a pályázathoz csatolni kell egy minta példányt, amely szemlélteti a pályázó által megvalósítani kívánt lapot.

 

 • A teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírása, nyomdai háttér bemutatása.

 

 • A pályázati kiírás Balmazújváros Város Önkormányzat hivatalos oldalán – www.balmazujvaros.hu - és a Hajdú-Bihari Naplóban jelenik meg.

 

 • A pályázatokat 2019. január 15. 16 óráig lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

 • A pályázatokat két példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására”.

 

 • A Képviselő-testület az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki nyertesként. Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztési munkájába helyi tudósítókat, újságírókat is be kívánja vonni.

 

 • A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (újság pályázat.doc)újság pályázat.doc[ ]2985 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-08-24 van. PointLink.