Bérlakás 2017.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti a Széchenyi Terv bérlakás programjának keretében épített és támogatott, Veres Péter u. 57. sz. alatt lévő lakásait.

 

A pályázat lebonyolítása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletben meghatározott feltételekkel történik.

 

 

 1. A pályázat célja

 

Olyan fiatalok, fiatal házasok, gyermekes családok támogatása, akik önálló lakóingatlannal nem rendelkeznek, de belátható időn belül, illetve a lakásbérlet ideje alatt saját lakáshoz jutásuk anyagi hátterét elő tudják teremteni.

 

A költségalapon bérbeadásra kerülő lakások esetében további cél, hogy a bérlő saját lakáshoz jutása érdekében takarékoskodjon, s a folyamatosan és határidőben befizetett lakbér meghatározott részét – a helyi rendeletben szabályozottak szerint – önkormányzati támogatásként, a saját lakás vásárlásakor vagy építésekor visszakaphassa.

 

 

 

 1. A pályázók köre

 

Önkormányzati bérlakásra pályázatot nyújthat be:

 

 • aki nem rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén lakás 100%-os tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával,

 • a pályázat benyújtásáig bármikor önkényes lakásfoglalóként nem költözött bármilyen lakásba,

 • továbbá nagykorú, magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási helyre jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorló,

 • a pályázat benyújtásának időpontjában önkormányzati lakás, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérleti, illetve közüzemi díj tartozása nincs.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. A pályázat benyújtásának szabályai, módja

 

 

 1. A pályázat tárgyát képező lakás leírása

 

A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található lakások nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata:

 

2. lakás (Veres Péter u. 57/2.) 39,99 m2 1+1/2 szobás összkomfortos

6. lakás (Veres Péter u. 57/6.) 39,99 m2 1+1/2 szobás összkomfortos

 

A lakás önálló gáz- és elektromos mérőórákkal, valamint önálló víz almérő órával van ellátva, és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemű fűtési mód van kialakítva, a melegvízellátást villanybojler biztosítja.

 

 

 1. Bérleti díj

 

A lakás bérleti díját Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 19/2004. (IV. 28.) számú rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 350,-Ft/m2/hó összegben határozza meg.

 

Az Önkormányzat a bérleti díjat évente az illetékes bizottság határozatának megfelelően – amennyiben ezt a lakások fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek indokolják – megemeli.

 

A költségalapon létesített bérlet legfeljebb 5 éves időtartamra létesíthető.

 

 

 1. Lakás megtekintése

 

Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy a bérleményt megtekintsék. A lakások megtekinthetőségét a lakások kezelője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel.:580-678)

 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatokat a Hatósági osztály által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani, a nyomtatványon feltüntetett mellékletek becsatolásával.

 

A nyomtatványokat a mellékletekkel együtt az erre a célra kiadott zárt, borítékban kell benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 3. irodájában, ahol elismervényen igazolják a pályázat átvételét.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17. (péntek 11.30. óra)

 

 

 

 

 

 

 1. A pályázat értékelésének szempontjai

 

A költségalapú bérbeadásra meghirdetett lakások pályázatát a beadási határidőt követő 15 napon belül Balmazújváros Város Önkormányzatának Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok véleményezését követően a bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázatok értékelése Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009 (XI. 25.) számú rendelete 1. sz. melléklete szerint felállított pontrendszer alapján történik. A rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében pontazonosság esetén az a pályázó nyer, aki a legtöbb hónapra előre megfizeti a megállapított havi lakbér összegét.

 

A pályázókat az Önkormányzat levélben tájékoztatja a pályázati eredményről. A nyertes pályázó sorszáma a város hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek nem felel meg, úgy azt a Képviselő-testület érvénytelennek nyilváníthatja.

A Képviselő – testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Balmazújváros, 2017. október 17.

 

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

Mellékletek:
Download this file (3. Pályázati felhívás.doc)3. Pályázati felhívás.doc[ ]28 kB

Bursa 2018

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

 

Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
 

A pályázók köre:
Az ,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2017/2018. tanév II. féléve, 2018/2019. tanév I. féléve)


A ,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű, a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév)


A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.


 


A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2017. december 11.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,

 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,

 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,

 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.


 


 

 

Mellékletek:
Download this file (palyazati_kiiras_a_2018.docx)palyazati_kiiras_a_2018.docx[\"A\" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS]36 kB
Download this file (palyazati_kiiras_b_2018.docx)palyazati_kiiras_b_2018.docx[\"B\" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS]36 kB

Pályázati felhívás Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2017.évre

A Hajdúnánási Holding Zrt, mint a Bocskai Korona kibocsátója a 2017. évi költségvetésében 250.000.- Ft-ot sport egyesületek számára különített el az alábbi támogatási célokat megjelölve:

 1. Működési célú támogatás,

 2. Rendezvény/projekt célú támogatás,

 3. Sportegyesület élsportolója támogatása

IV.

I. A pályázati feltételek

 1. ) Személyi kör:

 1. ) Társadalmi szervezetek,

 2. ) Egyesületek,

 3. ) Alapítványok

 1. ) Egyéb feltétel:

 1. ) A társadalmi szervezeteknek tevékenységüket Hajdúnánás, Hajdúhadház, Balmazújváros vagy

Vámospércs városában kell kifejteniük

 1. ) Rendezvény/projekt célú támogatásnál a rendezvény/projekt megrendezése után 15 nappal

fotókkal való igazolás benyújtása

 1. ) A rendezvény/projekt helyszínén Bocskai Korona molinók kihelyezése, illetve a rendezvény

elnevezésében szerepelnie kell a Bocskai Korona megnevezésének (pl. Bocskai Korona strandröplabda bajnokság)

Hl. A pályázat benyújtási határideje:

2017. április 13. (csütörtök) 12.00 óra.

IV. A pályázat benyújtásának helyszíne:

Hajdúnánási Holding Zrt. Titkárság
4080 Hajdúnánás, Kossudi utca 22.

V. A pályázat beadásának módja-'

A pályázatok beadása az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és egy nyomtatott példányban történik.

VI. A pályázat kötelező dokumentumai

 1. Bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adatlap

 • alapító okirat másolata

 1. Nem bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adaüap

 • alapító okirat másolata

VII. Támogatás összege

A pályázaton elnyerhető támogatás összegének odaítélése mind a civil szervezetek, mind a sport szervezetek számára egyedi elbírálás alapján történik.

Vili. Kizáró ok

A pályázat benyújtása után hiánypótíásra nincs lehetőség. Ennek következtében kizárásra kerül az a szervezet, amely

 • az előírt dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen csatolta,

 • székhelye vagy működési területe nem Hajdúnánáson, Hajdúhadházon, Balmazújvároson vagy Vámospércsen található,

 • beadási határidőn túl érkezett be a pályázata.

IX. Elszámolható költségek

I. Működési célú támogatásnál

 1. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének

alapulvételével.

 1. Pénzbeli támogatás: rezsiköltség, önkormányzaton kívüli terembérlet, eszköz (jelmez stb.) vásárlás,

nevezési díj, útiköltség, egyéb.

II. Rendezvény/Projekt célú támogatásnál

 1. Pénzbeli támogatás: A rendezvény, projekt végrehajtásához szükséges költségek.

 2. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének alapulvételével.

X. Nem elszámolható költségek

A támogatás nem használható fel bér és bérjellegű költségekre.
Nem számolható el költség olyan rendezvényről, amelyről nem a pályázati adatlapon megjelölt lehetőségek valamelyikén történt tudósítás.
 

XI. Döntés és kiutalás

A benyújtott pályázatok elbírálása: 2017. április 24. (hétfő).

Szerződéskötés: 2017. április 25-28-ig.

Kiutalás: 2017. május 30-ig.

Hajdúnánás, 2017. március 27. Mellékletek: Pályázati adatlap

Hajdúnánási Holding Zrt.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
e-mail:
infodfftbocskaikorona. hu
web: vrivw.bccskajkoro.’ia.™

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-11-17 van. PointLink.