Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás (2017)

Kivonat

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 18-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat

 

Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás rendszere tárgyában

 

1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján dönt arról, hogy a 2017. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft összeget biztosít egyesületek, szervezetek támogatására, mely előirányzat felhasználására az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság jogosult.

Ezen összegkeret terhére Balmazújváros Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti pályázatot írja ki.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, gondoskodjanak arról, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön beépítésre a fenti támogatás összege.

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázati díjakból származó bevétel is - az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság döntése szerint - az egyesületek, szervezet támogatására kerüljön felhasználásra.

 

Határidő: 2017. február 10. - a pályázati kiírás közzététele

2017. február 28. - a pályázatok benyújtása

2017. március 15. - a pályázatok elbírálása

2017. március 31. - a támogatási szerződés megkötése és a pályázati felhívás 6. pontja szerinti ütemezésben a pályázati összegek átutalása

 

Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Szarvas Endre bizottsági elnök

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

 

 

 

A kivonat hiteléül:

Balmazújváros, 2017. január 18.

 

 

 

 

 

dr. Veres Margit

polgármester

dr. Bencsik Judit

jegyző

 

 

 

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat melléklete

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2016. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2017. április 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával, elektronikusan is lekérhető cégkivonatával és a pályázati díj (4. 000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. február 28.

Elbírálás: 2017. március 15-ig

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2018. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2017. február 28-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2017. március 15.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere köti meg.

Határidő: 2017. március 31.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2017. március 31-ig

- 200 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2017. március 31. – 2017. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2018. január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

Pályázati felhívás Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2017.évre

A Hajdúnánási Holding Zrt, mint a Bocskai Korona kibocsátója a 2017. évi költségvetésében 250.000.- Ft-ot sport egyesületek számára különített el az alábbi támogatási célokat megjelölve:

 1. Működési célú támogatás,

 2. Rendezvény/projekt célú támogatás,

 3. Sportegyesület élsportolója támogatása

IV.

I. A pályázati feltételek

 1. ) Személyi kör:

 1. ) Társadalmi szervezetek,

 2. ) Egyesületek,

 3. ) Alapítványok

 1. ) Egyéb feltétel:

 1. ) A társadalmi szervezeteknek tevékenységüket Hajdúnánás, Hajdúhadház, Balmazújváros vagy

Vámospércs városában kell kifejteniük

 1. ) Rendezvény/projekt célú támogatásnál a rendezvény/projekt megrendezése után 15 nappal

fotókkal való igazolás benyújtása

 1. ) A rendezvény/projekt helyszínén Bocskai Korona molinók kihelyezése, illetve a rendezvény

elnevezésében szerepelnie kell a Bocskai Korona megnevezésének (pl. Bocskai Korona strandröplabda bajnokság)

Hl. A pályázat benyújtási határideje:

2017. április 13. (csütörtök) 12.00 óra.

IV. A pályázat benyújtásának helyszíne:

Hajdúnánási Holding Zrt. Titkárság
4080 Hajdúnánás, Kossudi utca 22.

V. A pályázat beadásának módja-'

A pályázatok beadása az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és egy nyomtatott példányban történik.

VI. A pályázat kötelező dokumentumai

 1. Bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adatlap

 • alapító okirat másolata

 1. Nem bejegyzett civil szervezetek esetében:

 • pályázati adaüap

 • alapító okirat másolata

VII. Támogatás összege

A pályázaton elnyerhető támogatás összegének odaítélése mind a civil szervezetek, mind a sport szervezetek számára egyedi elbírálás alapján történik.

Vili. Kizáró ok

A pályázat benyújtása után hiánypótíásra nincs lehetőség. Ennek következtében kizárásra kerül az a szervezet, amely

 • az előírt dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen csatolta,

 • székhelye vagy működési területe nem Hajdúnánáson, Hajdúhadházon, Balmazújvároson vagy Vámospércsen található,

 • beadási határidőn túl érkezett be a pályázata.

IX. Elszámolható költségek

I. Működési célú támogatásnál

 1. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének

alapulvételével.

 1. Pénzbeli támogatás: rezsiköltség, önkormányzaton kívüli terembérlet, eszköz (jelmez stb.) vásárlás,

nevezési díj, útiköltség, egyéb.

II. Rendezvény/Projekt célú támogatásnál

 1. Pénzbeli támogatás: A rendezvény, projekt végrehajtásához szükséges költségek.

 2. Természetbeni támogatás: a támogatás az önkormányzat intézményei igénybevételével történik

 • Terembérlet: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott terembérleti díj összegének alapulvételével.

 • Eszközhasználat: Az önkormányzat intézményeiben meghatározott eszközhasználati díj összegének alapulvételével.

X. Nem elszámolható költségek

A támogatás nem használható fel bér és bérjellegű költségekre.
Nem számolható el költség olyan rendezvényről, amelyről nem a pályázati adatlapon megjelölt lehetőségek valamelyikén történt tudósítás.
 

XI. Döntés és kiutalás

A benyújtott pályázatok elbírálása: 2017. április 24. (hétfő).

Szerződéskötés: 2017. április 25-28-ig.

Kiutalás: 2017. május 30-ig.

Hajdúnánás, 2017. március 27. Mellékletek: Pályázati adatlap

Hajdúnánási Holding Zrt.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
e-mail:
infodfftbocskaikorona. hu
web: vrivw.bccskajkoro.’ia.™

 

Pályázati felhívás (bérlakás)

Pályázati felhívás

 

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti a Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatti 6 lakásos ingatlanából megüresedett lakását :

 

3. lakás (Veres Péter u. 57/3.) 29,02 m2 1 szobás összkomfortos

 

A pályázat célja olyan fiatalok, fiatal házasok, gyermekes családok támogatása, akik önálló lakóingatlannal nem rendelkeznek, de belátható időn belül, illetve a lakásbérlet ideje alatt saját lakáshoz jutásuk anyagi hátterét elő tudják teremteni.

 

Pályázatot nyújthat be

 • aki nem rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén lakás 100%-os tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával,

 • nagykorú magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorló,

 • a pályázat benyújtásának időpontjában önkormányzati lakás, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérleti, illetve közüzemi díj tartozása nincs.

 

A lakás előzetes megtekintése:

A megtekinthetőséget a lakások kezelője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel.: 580-678)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 10. (kedd 18.00. óra)

 

Pályázatokat a Polgármesteri Hivatal által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani, mely ügyfélfogadási időben átvehetők a földszint 3. irodában.

 

Balmazújváros, 2016. december 12.

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-09-23 van. PointLink.