TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.


 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

 

Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2018/2019. tanév II. féléve, 2019/2020. tanév I. féléve)


“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.


A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(2019/2020. tanév, a 2020/2021. és a 2021/2022. tanév)

 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

doktori (PhD) képzésben vesz részt

kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.

 

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 6.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2018. december 10.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,

 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,

 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,

 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

 

 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az

Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.


 

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.

 

Balmazújváros, 2018-10-05

 

 

Hegedüs Péter

polgármester

 

Mellékletek:
Download this file (Melléklet jövedelem igazolás.doc)Melléklet jövedelem igazolás.doc[Jövedelem igazolás]38 kB
Download this file (Melléklet közös háztartásban élők.doc)Melléklet közös háztartásban élők.doc[Melléklet a közös háztartásban élőkről ]22 kB
Download this file (palyazati_kiiras_a_2019.docx)palyazati_kiiras_a_2019.docx[\"A\" pályázati kiírás]26 kB
Download this file (palyazati_kiiras_b_2019.docx)palyazati_kiiras_b_2019.docx[\"B\" pályázati kiírás]28 kB

PÁLYÁZAT Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztését és kiadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

nyilvános, egyfordulós pályázat

keretében meghirdeti

a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztését és kiadását.

 

 

A Balmazújváros című közszolgálati lap szerkesztése és kiadása pályázat kiírásáról a 106/2018. (VI.27.) számú határozatával döntött Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A Balmazújváros újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek.

 

A pályázók a részletes pályázati feltételeket a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) emelet 7. számú irodájában vehetik át vagy a www.balmazujvaros.hu oldalról tölthetik le.

 

A pályázatokat két példányban, zárt borítékban „Pályázat a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására” elnevezéssel lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába, melynek határideje 2018. július 15. 16 óra.

 

A pályázati feltételek anyagával és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan érdeklődni lehet a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél és aljegyzőjénél.

 

Mellékletek:
Download this file (újság pályázat.doc)újság pályázat.doc[Pályázati kiírás]2981 kB

Köztemető üzemeltetésére és szolgáltatási tevékenységre

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

nyilvános, egyfordulós pályázat

keretében üzemeltetési és szolgáltatási tevékenységre meghirdeti az önkormányzati fenntartású Balmazújváros, Csegei út 2828 köztemető és a köztemetőhöz kapcsolódó 2829 hrsz.-ú ingatlanokat.

 

A köztemető üzemeltetését és a temetői szolgáltatásokat a 105/2018. (VI.27.) számú határozatával jelölte ki pályázatra Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A szolgáltatási tevékenységet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kell ellátni, melyre megfelelő szakmai feltételekkel pályázhatnak az ajánlattevők.

 

A pályázók 50.000,- Ft + Áfa összeg befizetése mellett vehetik át a részletes pályázati feltételeket a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) emelet 7. számú irodájában.

 

A pályázatokat két eredeti példányban, zárt borítékban „Balmazújváros Csegei úti köztemető üzemeltetési és temetői szolgáltatás pályázata” elnevezéssel lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába, melynek határideje a megyei napilapban megjelent időponttól számított 15. naptári nap, délelőtt 9 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 9 óra).

 

A pályázat időtartama alatt a köztemető területe és létesítményei előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.

 

A pályázati feltételek anyagával és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan érdeklődni lehet a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél és aljegyzőjénél.

 

2018. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva, „MIX & MOVE” címmel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.

 

A pályázat témája:

 

A 2018. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje a „MIX & MOVE” a közlekedési multimodalitás fontosságára hívja fel a figyelmet. A multimodalitás egy úton a különböző közlekedési módok igénybe vétele, összefűzése, például kerékpárral az állomásra vagy pályaudvarra és onnan autóbusszal illetve vonattal tovább. A multimodalitás nem a távoli jövő, hanem már a jelen közlekedése. A túlzott és szükségtelen autóhasználatot számos (nagy)városban a közlekedési eszközök helyes megválasztása és összekapcsolása váltja fel. Így csökkennek a települések útjain a forgalmi torlódások, mérséklődik a légszennyezés és biztonságosabbá válnak az utcák a legvédtelenebb személyek a gyermekek, idősek, a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők számára is. A kerékpár és a közösségi közlekedés rendszeres használatával spórolhatunk is, hiszen kevesebbet kell költeni üzemanyagra és parkolásra.

 

A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós vagy elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közlekedési eszközök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy hogyan segíti elő környezetük és a saját egészségük megőrzését, ha a közlekedők az információs eszközöket helyesen megválasztva tervezik útjaikat, használják az utazáshoz a közösségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és járműveket. A pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb- hosszabb távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb közlekedési módok igénybe vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel a figyelmet a környezetünkre és egészségünkre gyakorolt kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.

 

Nevezési kategóriák:

 1. rajz

 2. szabadon választott, kreatív alkotás

 3. fotó

Egyéni korosztályok:

 1. óvodás

 2. általános iskola, 1-2. osztályos

 3. általános iskola, 3-4. osztályos

 4. általános iskola, 5-8. osztályos

 5. középiskolás

 6. felnőtt

Minden nevezési kategóriában külön díjazzuk az alábbi csoportok legjobbjait:

 1. óvodás korcsoport

 2. iskolás korcsoport

 3. felnőtt korcsoport

 4. családi alkotások

 

A pályázatra a határon túli alkotók pályaműveit is várjuk.

 

 

 

További feltételek:

 

Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.

Rajzpályázati kategóriának számít a ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell, festék alapú anyagok használatával készült pályamű. A rajzokat nem szükséges képkerettel ellátni. Javasoljuk, hogy a nevelési–oktatási intézmények a gyermekek rajzpályázatait összegyűjtve küldjék el.

 

Szabadon választott kreatív alkotás: a felsorolt rajzeszközökön kívüli anyagok, például fa, papír, műanyag, ragasztóanyag stb. felhasználásával, vagy ezek rajzeszközökkel történő kombinációjával készült pályaművek.

 

Kérjük, hogy a rajzok és a kreatív alkotások esetén a pályázati munka hátuljára ragasztással (nem eltávolítható módon) helyezzék el az olvashatóan kitöltött pályázati adatlapot. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, a pályázattal egyidejű megküldése esetén mindősül érvényesnek a pályázat leadása. Hiányosan kitöltött adatlap a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 

Kérjük, hogy a pályázat témájának azonosítása érdekében adjanak egyedi címet alkotásuknak, és ezt a címet adják meg az adatlapon.

 

Fotó kategóriában egy pályázó legfeljebb 3 db digitális vagy digitalizált JPG formátumú felvételt küldhet be. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.

Minden felvétel file-neve a pályázó családneve és keresztneve és a kép rövid (egy-két szavas) címe. A küldemény terjedelme ne legyen nagyobb, mint 10 Mb. Nevezni lehet a pályázati témához kapcsolódó valós életképekkel, de megengedett a technikai alkalmazásokkal, digitálisan összevágott fantázia-fotóalkotás is.

Az alkotásokat elektronikusan lehet benyújtani a alább megadott e-mail címre. Kérjük, hogy a pályázati anyag mellé csatoltan küldjék meg a kitöltött pályázati adatlapot is.

 

A pályázatokat az alábbi címekre eljuttatva lehet elküldeni:

 

Postai úton (rajz és kreatív alkotások):

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Európai Mobilitási Hét” pályázat

1440 Budapest, Pf. 1.

 

Elektronikus úton (fotók):

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre

 

Pályázati határidő:

A pályázatok postára adási vagy e-mailen történő beküldési határideje: 2018. július 16. 24:00

A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.

 

Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:

Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véleményezi, amely a megadott kategóriákban korcsoportonként hirdet győzteseket. A legsikeresebb művek alkotóit a minisztériumok és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk. A fődíjakon túl, a bírálóbizottság döntése alapján további értékes különdíjak, csoportos programlehetőségek találnak majd gazdára.

 

Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2018. szeptember 16-22.) kerül sor. A rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és további részleteiről a díjazott alkotókat és a nevelési–oktatási intézményeket a későbbiekben tájékoztatni fogjuk.

 

A bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor, amennyiben egyes korcsoportoknál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat és kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módokat állapítson meg.

 

A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium internetes felületein, kiadványaiban megjelenjen az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.

 

A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. Előzetes egyeztetés után az eredményhirdetést követően 2018. november 30-ig átvehetők az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályán (Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja 79.).

 

A pályázat koordinátorainak elérhetősége és további információk a www.emh.kormany.hu weboldalon találhatóak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-10-15 van. PointLink.