Pénzügyi osztályvezető (2021. június 17.-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladata a hivatal, az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzat gazdálkodásában működő társulás, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezése, az előirányzatok módosítása, az átcsoportosítások végrehajtása, a normatív állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a Képviselő-testületek ülésére beterjesztendő előterjesztések elkészítése, különös tekintettel az önkormányzati költségvetésre és zárszámadásra, illetve a hozott döntések végrehajtása, a pénzügyi-számviteli rend betartásának figyelemmel kísérése. A vezető feladata a pénzügyi tárgyú szabályzatok elkészítése, azok folyamatos figyelemmel kísérése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Feladata továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésének megszervezése, a vagyongazdálkodási feladatok irányítása, ellenőrzése, a költségvetési- és adó csoport munkájának vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Költségvetési csoport, Adó csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Mérlegképes könyvelői képesítés,

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         ASP rendszer ismerete

•         Önkormányzatnál szerzett legalább 3 év pénzügyi vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint,

•         végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10151-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Hajdu Miklós jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2021. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására vonatkozó rendelet: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021.(II.18) számú önkormányzati rendeletével 56.000 Ft illetményalapot állapított meg. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

intézményvezető (2021. június 30-ig)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balmazújváros Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői  

munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:      

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

Betöltendő munkakör: intézményvezető  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. szeptember 1 -től 2026. augusztus 31-ig. A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása és ellátása a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a belső szabályzatok, és a fenntartó rendelkezései szerint.

Munkabér: az Mt. rendelkezései alapján, a felek közti megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • végzettségének, szakképzettségének, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában annak vállalása, hogy az intézményvezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzését igazolja.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: vezetői tapasztalat

A pályázat tartalmi követelménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó szakmai életrajzát,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

- a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Hegedüs Péter, Balmazújváros Város Polgármestere részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról további információt nyújt: dr. Volosinovszki Vanda aljegyző (52/580-102)

szociális, terápiás munkatárs (2021. március 19.-ig)

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

szociális, terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.


közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az idősek otthona intézményben élő ellátottak mentálhigiénés ellátása, foglalkozások megszervezése, kulturális programok szervezése. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. A lakók hivatalos ügyeinek intézése, segítése. Az ellátottak családtagjaival való kapcsolattartás megszervezése, elősegítése. Szakmai team keretében részt vesz a gondozási tervek elkészítésében. Feladatát részben önállóan, részben az intézményvezető irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében előírt szociális, terápiás munkatárs munkakörre vonatkozó szakirányú képesítés,
 •         Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Idősotthoni ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű empátia és elhivatottság. Az idős emberek elfogadása. Együttműködési készség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, fényképpel ellátott Szakmai Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a 06/52/370-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális, terápiás munkatárs.
 •         Elektronikus úton Tarné Lajter Angéla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.balmazujvaros.hu - 2021. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok beérkezését követően az intézményvezető személyes meghallgatás, beszélgetés után dönt a leendő munkatárs személyéről.

Pénzügyi osztályvezető (2021. május 21-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladata a hivatal, az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzat gazdálkodásában működő társulás, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezése, az előirányzatok módosítása, az átcsoportosítások végrehajtása, a normatív állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a Képviselő-testületek ülésére beterjesztendő előterjesztések elkészítése, különös tekintettel az önkormányzati költségvetésre és zárszámadásra, illetve a hozott döntések végrehajtása, a pénzügyi-számviteli rend betartásának figyelemmel kísérése. A vezető feladata a pénzügyi tárgyú szabályzatok elkészítése, azok folyamatos figyelemmel kísérése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Feladata továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésének megszervezése, a vagyongazdálkodási feladatok irányítása, ellenőrzése, a költségvetési- és adó csoport munkájának vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Költségvetési csoport, Adó csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Mérlegképes könyvelői képesítés, államháztartási szakirány,

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         ASP rendszer ismerete

•         Önkormányzatnál szerzett legalább 3 év pénzügyi vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint,

•         végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8824-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Hajdu Miklós jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2021. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására vonatkozó rendelet: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021.(II.18) számú önkormányzati rendeletével 56.000 Ft illetményalapot állapított meg. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

Intézményvezető (magasabb vezető) (2020.12.08.)

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű vezetése. Ennek körében gondoskodik az alapító okiratban foglalt tevékenységek folyamatos ellátásáról, koordinálja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladata az intézmény célszerű, hatékony és gazdaságos működtetése. Elkészíti az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról. Az intézmény tevékenységéről rendszeresen beszámol a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy Egyetem. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

•         legalább 5 év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

•         szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai életrajzát,

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

•         a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, a további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát, különös tekintettel az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolására,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

•         a szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés elvégzéséről szóló igazolás, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16858-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: Hegedüs Péter, Társulási Tanács Elnöke, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A beérkezett pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Társulási Tanács elé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2020. november 9.

•         a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, valamint honlapján - 2020. november 9.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-06-14 van. PointLink.