szociális, terápiás munkatárs (2021. március 19.-ig)

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

szociális, terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.


közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az idősek otthona intézményben élő ellátottak mentálhigiénés ellátása, foglalkozások megszervezése, kulturális programok szervezése. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. A lakók hivatalos ügyeinek intézése, segítése. Az ellátottak családtagjaival való kapcsolattartás megszervezése, elősegítése. Szakmai team keretében részt vesz a gondozási tervek elkészítésében. Feladatát részben önállóan, részben az intézményvezető irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében előírt szociális, terápiás munkatárs munkakörre vonatkozó szakirányú képesítés,
 •         Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Idősotthoni ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű empátia és elhivatottság. Az idős emberek elfogadása. Együttműködési készség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, fényképpel ellátott Szakmai Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a 06/52/370-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális, terápiás munkatárs.
 •         Elektronikus úton Tarné Lajter Angéla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.balmazujvaros.hu - 2021. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok beérkezését követően az intézményvezető személyes meghallgatás, beszélgetés után dönt a leendő munkatárs személyéről.

Intézményvezető (magasabb vezető) (2020.12.08.)

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű vezetése. Ennek körében gondoskodik az alapító okiratban foglalt tevékenységek folyamatos ellátásáról, koordinálja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladata az intézmény célszerű, hatékony és gazdaságos működtetése. Elkészíti az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról. Az intézmény tevékenységéről rendszeresen beszámol a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy Egyetem. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

•         legalább 5 év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

•         szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai életrajzát,

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

•         a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, a további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát, különös tekintettel az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolására,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

•         a szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés elvégzéséről szóló igazolás, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16858-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: Hegedüs Péter, Társulási Tanács Elnöke, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A beérkezett pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Társulási Tanács elé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2020. november 9.

•         a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, valamint honlapján - 2020. november 9.

 

Műszaki ügyintéző (2020.10.20-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási, városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések előkészítése. Beruházással, felújítással kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. Építésügyi feladatokhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások kiadása. Építőipari tevékenységgel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások kiadása. Közműhálózattal, közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Egyetem. Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-,szakmacsoportba tartozó szakképzettség.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         Műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint

•         végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja ,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16885-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Hajdu Miklós jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

•         www.balmazujvaros.hu - 2020. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

pénzügyi-számviteli ügyintéző (2020.11.20-ig).20-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézmények általános pénzügyi,számviteli,gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása. ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése, gazdasági események kontírozása, könyvelése,közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatások elkészítésében, analitikus nyilvántartások kezelése,kötelezettségvállalások nyilvántartása. Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása,havi, negyedéves, éves zárási feladatok, adatszolgáltatások teljesítése. Normatív támogatások és egyéb költségvetési támogatások igénylése, nyilvántartása, elszámolása. Banki feladatok, bankszámlák kezelése. Képviselő-testületi előterjesztések készítése, különös tekintettel az önkormányzati költségvetésre és zárszámadásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy Egyetem. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Mérlegképes könyvelői képesítés, államháztartási szakirány,

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         ASP rendszer ismerete

•         Önkormányzatnál szerzett legalább 3 év pénzügyi vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint,

•         végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16884-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Hajdu Miklós jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr.Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2020. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

Élelmezésvezető (2020.09.20-ig)

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek megfelelően bentlakásos intézményben élő lakók étkeztetésének szervezése. A napi 100 adag ételt előállító főzőkonyha tevékenységének koordinálása. Árubeszerzés, étlaptervezés, konyhai dolgozók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető tanfolyam (vagy elvégzésnek vállalása),
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz, - végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, vagy OKJ tanfolyam megkezdésének igazolása, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők által megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, gazdasági ismeretek,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla nyújt, a +36-52/377-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2020. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.balmazujvaros.hu - 2020. szeptember 1.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-04-12 van. PointLink.