4 fő óvodapedagógus (2017. szeptember 18-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2017. szeptember 1.

         Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. szeptember 1.

         Intézmény honlapja - 2017. szeptember 1.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Könyvtáros (2017. szeptember 8.-ig)

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, könyvtári adatbázisok használata, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, rendezvény szervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, könyvtár szak,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Tanító szak,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Hun Téka Kvtri szoftver ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

 

•         Személyesen: Molnárné Nemes Margit, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.lmvk.hu - 2017. augusztus 7.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lmvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Házi gyermekorvosi praxis (2017. július 1.-ig)

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis - megegyezés szerint - vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.

Pályázati feltételek:

 

-        büntetlen előélet,

-        cselekvőképesség,

-        csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

-        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

-        részletes szakmai önéletrajz,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

-        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

-        pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,

-        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázat elbírálási határideje: 2017. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Balmazújváros Város Polgármestere, dr. Veres Margit részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: www.oali.hu/palyazatok.html.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázati kiírás közzétételének helye, megküldési határideje:

-        www.oali.hu - 2017. június 1.

-        www.balmazujvaros.hu - 2017. június 1.

-        www.kozigallas.hu - 2017. június 1.

-        Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája- 2017. június 1.

4 fő óvodapedagógus (2017. augusztus 22.-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egyévig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

 

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus.

 

•         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel, és az óvoda munkaközösség vezetőjével

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Minden óvodában és a bölcsődében - 2017. augusztus 4.

•         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2017. augusztus 4.

•         Intézmény honlapján - 2017. augusztus 4.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Gyermekorvos (2017. április 9.-ig)

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 5-7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Egyetem, Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

 

         Büntetlen előélet.

         Cselekvőképesség.

         Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata.

         Egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata.

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

         Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.

         Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

         A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5301-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.

 

         Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.oali.hu - 2017. március 10.

         www.balmazujvaros.hu - 2017. március 10.

         Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: http://www.oali.hu/palyazatok.html.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-09-25 van. PointLink.