Fejlesztő pedagógus (2018. október 29.-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

Fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szűrések végzése, képességterületek diagnosztizálása, fejlesztő terápiák megvalósítása, szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, az intézmény óvodapedagógusaival, illetve a speciális végzettségű szakemberekkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekekek szűrése, csoportos és egyéni foglalkoztatásra jogosító szakirányú továbbképzésen szerzett szakképzettség,

 

•         Magyar állampolgárság. büntetlen előélet, cselekvőképesség, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06-70-411-2968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógus.

 

•         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és a pályáztatásért felelős munkacsoporttal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         minden óvodában és bölcsődében - 2018. október 12.

•         önkormányzat hirdetőtábláján - 2018. október 12.

•         intézmény honlapján - 2018. október 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gyakornoki program keretében szolgálati lakás biztosítása szükség esetén, útiköltségtérítés, pótlék, illetve nyelvvizsga híján nyelvvizsgára felkészítés biztosítás.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Ügyvezető (2018. október 31.-ig)

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata – mint a Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

 

A pályázat kiírója:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Munkáltató:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Polgármestere

 

A munkaviszony időtartama:

Legkorábban 2018. november 5. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, megbízási jogviszony vagy munkaviszony a pályázó nyilatkozatától függően

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre figyelemmel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. A pályázat nyertesével való szerződéskötés alkalmával fenti jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

 

Az ügyvezető feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Munkabér:

A munkabér megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

 

Az ügyvezető feladata:

 • a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében

 • a társaság képviseletének ellátása

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása

 • a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása

 • a Társaság gazdaságos és hatékony működésének elősegítése

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületével, polgármesterrel való együttműködés és kapcsolattartás

 • kapcsolattartás a város intézményeivel, gazdasági társaságaival, üzleti partnerekkel

 • mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, belső szabályzata az ügyvezetőre hárít.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • magyar állampolgárság

 • felsőfokú végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 • sport területén szerzett tapasztalat

 • legalább egy idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (jogi személy vezető tisztségviselőjére vonatkozóan)

 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat, hogy pályázata a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra

 • nyilatkozat a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenségről

 • nyilatkozat, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

 • nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony jellegére vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint, de legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, postai úton (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A benyújtott pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatok benyújtási határidejét követő első ülésen, amelynek időpontjáról valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja (www.balmazujvaros.hu)

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

4 fő óvodapedagógus (2018.10.09-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 257/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel, és az óvoda munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         minden óvodában és a bölcsődében - 2018. szeptember 17.

         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2018. szeptember 17.

         Intézményhonlapján - 2018. szeptember 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gyakornoki program keretében szolgálati lakás biztosítása szükség esetén, útköltségtérítés, pótlék, illetve nyelvvizsga híján nyelvvizsgára felkészítés biztosítása.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Ügyvezető (2018. október 20.-ig)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata – mint a BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

 

A pályázat kiírója:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Munkáltató:

BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségi Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b.

 

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Polgármestere

 

A munkaviszony időtartama:

Legkorábban 2018. november 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre figyelemmel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. A pályázat nyertesével való szerződéskötés alkalmával fenti jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

 

Az ügyvezető feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény:

Az illetmény megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

 

Az ügyvezető feladata:

 • a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében

 • a társaság képviseletének ellátása

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása

 • a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása

 • a Társaság gazdaságos és hatékony működésének elősegítése

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületével, polgármesterrel való együttműködés és kapcsolattartás

 • kapcsolattartás a város intézményeivel, gazdasági társaságaival, üzleti partnerekkel

 • mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, belső szabályzata az ügyvezetőre hárít.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • magyar állampolgárság

 • felsőfokú végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 • vendéglátó/vezetői tapasztalat

 • turisztikai tapasztalat

 • a Társaság által ellátott tevékenységek köréből (szállodai szolgáltatás, fürdőüzemeltetés, szolgáltatóház üzemeltetése) legalább egy területen szerzett szakmai tapasztalat

 • legalább egy idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai programját, vezetői koncepcióját

 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat, hogy pályázata a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra

 • nyilatkozat a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenségről

 • nyilatkozat, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint, de legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 20.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, postai úton (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A benyújtott pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatok benyújtási határidejét követő első ülésen, amelynek időpontjáról valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja (www.balmazujvaros.hu)

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

Hatósági osztályvezető (2018.09.26-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatok ellátását. Az osztály feladat és hatáskörébe tartozó bizottsági illetve képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, részvétel a döntések végrehajtásában. Az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó jegyzői illetve polgármesteri döntések előkészítése, kiadmányozása, végrehajtása. Közreműködés a pályázati úton elnyert támogatással megvalósuló beruházásoknál, fejlesztéseknél. Az éves költségvetésben megállapított beruházások és felújítások megvalósítása, műszaki lebonyolítása. Beruházások megvalósításának irányítása, együttműködés a kivitelezőkkel a székhelyen; felújítások, karbantartások műszaki ellenőrzése. Közreműködés a település villamos-energia hálózatának, közvilágításának fejlesztésében. Útépítési együttműködések szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség. Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         5 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban.

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló dokumentum másolata.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

         A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11496-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági osztályvezető.

 

         Személyesen: dr. Bencsik Judit, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2018. szeptember 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-10-15 van. PointLink.