Házi gyermekorvosi praxis (2017. július 1.-ig)

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis - megegyezés szerint - vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.

Pályázati feltételek:

 

-        büntetlen előélet,

-        cselekvőképesség,

-        csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

-        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

-        részletes szakmai önéletrajz,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

-        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

-        pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,

-        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázat elbírálási határideje: 2017. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Balmazújváros Város Polgármestere, dr. Veres Margit részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: www.oali.hu/palyazatok.html.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázati kiírás közzétételének helye, megküldési határideje:

-        www.oali.hu - 2017. június 1.

-        www.balmazujvaros.hu - 2017. június 1.

-        www.kozigallas.hu - 2017. június 1.

-        Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája- 2017. június 1.

Gyermekorvos (2017. április 9.-ig)

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 5-7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Egyetem, Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

 

         Büntetlen előélet.

         Cselekvőképesség.

         Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata.

         Egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata.

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

         Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.

         Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

         A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5301-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.

 

         Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.oali.hu - 2017. március 10.

         www.balmazujvaros.hu - 2017. március 10.

         Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: http://www.oali.hu/palyazatok.html.

2 fő óvodapedagógus (2017. február 23-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2017. február 8.

         Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. február 8.

         Intézmény honlapja - 2017. február 8.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

2 fő óvodapedagógus (2017. március 16.-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Balmazújvá 4060, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2017. február 28.

         Önkormányzat hirdelőtáblája - 2017. február 28.

         Intézmény honlapja - 2017. február 28.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Aljegyző (2017.március 8-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbblépzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

         A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén az aljegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

         tárgyalóképesség,

         önálló munkavégzési képesség,

         precizitás,

         nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

         Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

         Munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelés.

         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

         Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Margit polgármester nyújt, a 06-52-580-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4277-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

 

         Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv.82. § (1) bekezdése alapján a polgármester nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2017. február 8.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 
 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-07-24 van. PointLink.