GYIK

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. m√°jus 23. szerda

Kérdések és válaszok a Balmazújvárosi Helyi Közösség helyi felhívásaival kapcsán. Amennyiben további kérdése van küldje meg részünkre a Ez az e-mail c√≠m a spamrobotok elleni v√©delem alatt √°ll. Megtekint√©s√©hez enged√©lyeznie kell a JavaScript haszn√°lat√°t. email címre.

 

ADATVÉDELEM

Kérdés: A 3-mas és 5-ös azonosítószámú helyi felhívásban foglalt ESZA - egyéni szintŇĪ adatgyŇĪjtés esetében hogyan felelhetnek meg a pályázók a 2018. május 25-tŇĎl hatályos, GDPR EU adatvédelmi rendelet elvárásainak?

Válasz: A szigorodó adatvédelmi szabályozás az összes hazai emberi erŇĎforrás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázati konstrukciót érinti, ezért a fokozott érdeklŇĎdésre való tekintettel frissítésre kerültek a palyazat.gov.hu-n elérhetŇĎ adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók, dokumentumok. Az ESZA-adatgyŇĪjtéshez (érintett helyi felhívások 3.7.3. fejezet) használandó frissített kérdŇĎív, a kérdŇĎívhez kapcsolódó útmutató, valamint az Adatvédelmi ajánlás és az Adatkezelési tájékoztató is elérhetŇĎ a következŇĎ oldalról: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-esza-egyni-szint-adatgyjtshez-hasznlt-krdv-tovbb-elrhet-az-ehhez-kapcsold-adatvdelmi-ajnls-s-adatkezelsi-tjkoztat-cm-j-dokumentum-valamint-a-krdv-kitltetst-segt-tmutat-1

 

INDIKÁTOROK

Kérdés: Kiskorúaknak szóló közösségi programok (3. helyi felhívás) esetében milyen módon valósítható meg a részvételt igazoló jelenléti ívezés, fotódokumentáció?

Válasz: Kifejezetten a projektrendezvények jelenléti ívezésre, fotódokumentálásra vonatkozóan nem született az Irányító Hatóság szintjén állásfoglalás. Így a helyi felhívásokra pályázóknak az elŇĎzŇĎ kérdésnél említett „Adatvédelmi ajánlás” c. dokumentum 4.1.2 fejezet megismerését tudjuk ajánlani. A dokumentum a következŇĎképpen fogalmaz: a 16. életévét betöltött személyek önállóan is tehetnek adatkezelési hozzájárulást, azonban a 16. életévüket be nem töltött személyek csak törvényes képviselŇĎjük (szülŇĎ, vagy gyám) közremŇĪködésével tehetnek adatkezelési hozzájárulást, így esetükben mindenképpen szükséges a szülŇĎk közremŇĪködésével megvalósítani az adatszolgáltatást.

 

KONZORCIUM

Kérdés: A 3.4.1.1 fejezet pontja így fogalmaz: „A hazai és nemzetközi együttmŇĪködésben legalább két különbözŇĎ HACS illetékességi területén mŇĪködŇĎ partnerszervezetnek kell tevŇĎlegesen részt venni.” Ezek szerint minden pályázatnak társulnia kell egy másik HACS területén mŇĪködŇĎ konzorciumi partnerrel a pályázáshoz?

Válasz: Nem, ez a kitétel csak arra az esetre vonatkozik, ha egy helyi felhívásra a HACS területén kívüli szervezettel közösen kívánnak támogatási kérelmet benyújtani. Ebben az esetben viszont a 3.4.1.1. c. pont értelmében a HACS területén kívüli szervezet nem számolhat el személyi és dologi költségeket.

 

 

MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN

Kérdés: Megvalósíthatóak-e a HACS területén (Balmazújvároson belterületén) kívüli fejlesztések, programok?

Válasz: Az infrastrukturális jellegŇĪ, ERFA-finanszírozású projektek (1., 2., 4. helyi felhívás) esetében kizárólag Balmazújváros belterületén megvalósuló fejlesztésekhez vehetŇĎ igénybe támogatás. Az ESZA finanszírozásában megvalósuló közösségi programok szervezését és a továbbképzések megvalósítását célzó projektek (3., 5. helyi felhívás) esetében egyes projektelemek megvalósulhatnak Balmazújváros belterületén kívül, azonban ezeknek a célcsoportját az akcióterületen élŇĎknek kell alkotniuk. Továbbá a projektgazdának mindkét esetben rendelkeznie kell Balmazújváros belterületén székhellyel vagy telephellyel.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Kérdés: A 2018.10.01-én benyújtott támogatási kérelem elbírálásra kerül-e még?

Válasz: Igen, a 2018.10.01. napon benyújtott támogatási kérelem elbírálásra kerül. Az értékelési határnapok (2018.07.31.; 2018.10.01.) azt a napot jelölik, amely az adott pályázati szakasz utolsó napja, vagyis az azon a naptári napon postára adott, vagy személyesen benyújtott támogatási kérelmek is elbírálásra kerülnek.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Kérdés: Ha az elsŇĎ értékelési határnapig, 2018.07.31-ig nem tudom benyújtani a támogatási kérelmemet, elképzelhetŇĎ, hogy a keretösszeg kimerülése miatt nem kaphatok támogatást?

Válasz: A szakaszos elbírálás következtében a 2018.07.31-ig beérkezett támogatási kérelmek együttes elbírálásra kerülnek. Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül – vagy annak kimerülése elŇĎre jelezhetŇĎ, a HACS a benyújtási határidŇĎ elŇĎtt a benyújtás lehetŇĎségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja a felhívásban rögzített szakasz zárásának idŇĎpontját követŇĎ naptól. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idŇĎszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az errŇĎl szóló döntés közzétételét követŇĎ nyolcadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma elŇĎtt benyújtott támogatási kérelmekrŇĎl hozott döntést követŇĎen a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki (pl. mert az elbírált támogatási kérelmek nem feleltek meg a jogosultsági vagy tartalmi értékelési szempontoknak), a felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidŇĎt lehet meghatározni.

 

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.