Pénzügyi osztályvezető helyettes (2022. július 8.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi osztályvezető helyettes

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, költségvetési koncepció, költségvetés elkészítése, zárszámadás elkészítése, előirányzat felhasználás irányítása, ellenőrzése, pályázatok elkészítésében és határidőben történő elszámolásában való közreműködés, gazdálkodási és pénzügyi beszámolási kötelezettség, adóbevallás, adatszolgáltatás, statisztikák elkészítése, számviteli nyilvántartási rendszer megszervezése, irányítása, pénzügyi-számviteli feladatok irányítása. Pénzügyi, gazdálkodási, pénztárellenőri, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat vagyonának változásával összefüggő kimutatásokat. Könyveli az üzembe-helyezési okmányok, tárgyi eszköz állományváltozási bizonylatok alapján a tárgyi eszköz növekedését, illetve csökkenését. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó biztosítások (vagyon és felelősség biztosítás) teljes körű ügyintézése. Negyedévenként elszámolja az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya után az értékcsökkenéseket. Nyilvántartja a vállalkozásokban lévő üzletrészeket, részesedéseket. Feladata a leltározási szabályzat szerinti leltár elkészítése. Vezeti az önkormányzat kisértékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartását, ehhez kapcsolódóan a helyiségleltárakat, a személyeknek kiadott kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartását, a védőruhák nyilvántartását. Végzi az önkormányzatot megillető állami támogatások (normatív támogatások) igénylésével, évközi korrekciójával és az év végi elszámolással kapcsolatos feladatokat. Teljesíti az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek KSH részére gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásait, illetve adóhatósági, IFA bevallásokat. Közreműködés a költségvetés, a féléves és éves költségvetési beszámoló valamint a képviselő-testületi anyagok, jelentések, előterjesztések előkészítésében. A pénzügyi osztályvezető helyettesítése annak távolléte, akadályoztatása esetén, továbbá a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Egyetem, vagy főiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. ,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •       Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       ASP rendszer ismerete.
 • •       Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Költségvetési szervnél szerzett- - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • •       fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse
 • •       nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9506-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető helyettes.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-05 van. PointLink.