Intézményvezető (magasabb vezető) (2020.12.08.)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű vezetése. Ennek körében gondoskodik az alapító okiratban foglalt tevékenységek folyamatos ellátásáról, koordinálja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladata az intézmény célszerű, hatékony és gazdaságos működtetése. Elkészíti az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról. Az intézmény tevékenységéről rendszeresen beszámol a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy Egyetem. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

•         legalább 5 év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

•         szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai életrajzát,

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

•         a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, a további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát, különös tekintettel az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolására,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

•         a szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés elvégzéséről szóló igazolás, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzés elvégzését a jogszabályban foglaltaknak megfelelően vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16858-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: Hegedüs Péter, Társulási Tanács Elnöke, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A beérkezett pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Társulási Tanács elé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balmazujvaros.hu - 2020. november 9.

•         a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, valamint honlapján - 2020. november 9.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-05-09 van. PointLink.