Titkársági osztályvezető (2019. április 16-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Titkársági osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gondoskodik az osztály hatáskörébe tartozó valamennyi feladat ellátásáról, az osztályon dolgozók munkájának irányításáról, szervezéséről. Koordinálja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal mindennapi működésével kapcsolatos feladatokat, javítások, karbantartások esetén – a dolgozók jelzése alapján – értesíti az illetékes szolgáltatókat. Előkészti, illetve elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó – képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó - előterjesztéseket, az SzMSz és a kiadott jegyzői rendelkezés szerint. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a jegyző által meghatározott bizottsági üléseken. Gondoskodik a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő anyagok másolásáról, kézbesítéséről. Gondoskodik az osztálya feladatkörét érintő testületi döntések (rendeletek, határozatok) határidőben történő maradéktalan végrehajtásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         Legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

 

 

Elvárt kompetenciák:

         nagyfokú terhelhetőség,

         precizitás,

         önálló munkavégzési képesség,

         tárgyalóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

         A legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6039-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági osztályvezető.

 

         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2019. április 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-08-04 van. PointLink.