Szabadtéri rendezvények

A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) rendelkezik a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályokról. Ez adja meg a fogalmát is, mely szerint szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal, azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. Ezeket a dokumentumokat a rendezvényt követően legalább 1 évig meg kell őriznie.

Az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvényekre a következő előírások vonatkoznak:

Azon a területen, ahol a szabadtéri rendezvény megrendezésre kerül, a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelöléseket, melyek méretének legalább 1200×600 mm-nek kell lennie, úgy kell elhelyezni, hogy a rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. Ezen felül a rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell abban az esetben, ha azokat napnyugta után is látogatják. A közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon külön megvilágítás és ahhoz tartozó tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. Itt kell megjegyezni, hogy a menekülési útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A szabadtéri rendezvény területének kiüríthetőségét biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodóknak 4 percen belül maradéktalanul el kell tudni hagyniuk. A rendezvények kiürítésével kapcsolatos követelmények a BM OKF honlapján megtalálható Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak alapján is teljesíthetők. Fontos megjegyezni, hogy ha több, egymás mellett megrendezésre kerülő szabadtéri rendezvényről van szó, ezek kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével.

Ami a menekülésnél nem vehető figyelembe:

-   25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő

-   olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének legalább 2,5 méternek kell lennie.

A szabadtéri rendezvényre vonatkozó szabályok betartása, valamint a résztvevők biztonsága érdekében legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre legalább 1 biztonságért felelős személyt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Szigorúbb a szabályozás, ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, mivel ekkor a minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani, akik a rendezvény ideje alatt látják el feladataikat.

Ha a rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az említett tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

Ha hangosító rendszer sem kerül kiépítésre, akkor minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani és késedelem nélkül alkalmazni kell úgy, hogy minden a rendezvény minden pontján hallható legyen.

A beavatkozást elősegítendő rendelkezés szerint a rendezvény megközelítésére előre egyeztetett módon a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. Ezen felül az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság előírhatja tűzoltó gépjárművek és hozzájuk tartozó személyzet felügyeletét. Ennek költségét a rendezvény szervezője köteles viselni.

A tűzoltó készülékek tekintetében az OTSZ. az alábbiak szerint rendelkezik:

-   a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,

-   az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,

-   a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A rendezvény területén az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

-   a széksorok között haladva a 15 métert,

-   lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,

-   lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és

-   sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor 45 méter lehet a leghosszabb útvonal hossza.

Külön kell kezelni a felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvényeket, mivel ezek esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

A rendezvény szervezőjének kell gondoskodnia, hogy a rendezvény folyamán feladatot ellátó személyek tűzvédelmi oktatásban részesüljenek a rendezvény megkezdése előtt, és az erről készült dokumentumot a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartania.

Ha az adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az említett tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni.

Zenés, táncos rendezvények

Ha a rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek számít, akkor rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a rendezvény helye szerinti település jegyzője adja ki, az engedélyezési eljárásban pedig a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt.

 

 

Az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvénytől eltérő fogalomként jelentkezik a kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény, amely a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény. A szabadtéri rendezvényekre kizárólag az OTSZ. szabályait kell alkalmazni, míg a zenés, táncos és a kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén a Korm. rendelet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.  

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó előírásokon túl a következőket is be kell tartani:

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi.

A rendezvény helyszínén a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény miatt telepített – villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

Míg a szabadtéri rendezvények esetén csak lehetőség, a kiemelt szabadtéri rendezvények esetén a műsorszámokkal érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken. Ezen felül a résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezőjének biztosítania kell a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget, illetve legalább 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Jogszabály szerint a tűzoltó készülékeket kötelező biztonsági jellel jelölni, ám az irányítási ponton elhelyezett készülékek ezen rendelkezés alól kivételt képeznek. Fontos azonban, hogy az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. Ennek mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.

 

A szabadtéri és a szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációjának pontos tartalmi elemeit a Szabadtéri Rendezvényekre vonatkozó Tvmi 10.1:2015.07.15. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazza. Az OTSZ 3. § alapján a tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazásával az OTSZ szerinti követelmények, biztonsági szintek teljesülnek, azoktól eltérni csak kérelemben lehet, melyben igazolni kell az azonos biztonsági szint teljesülését.

 

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

Az OTSZ előírásai szerint a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni és azokat legalább egy évig megőrizni.

A biztonsági intézkedéseknek tartalmazni kell:

-   a kiürítési számítást,

-   a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,

-   a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

-   a tűz esetén szükséges teendőket és

-   a tűz jelzésének és oltásának módját.

Vásárok területén biztosítani kell a tűzoltó járművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Hőségriasztás

 

Tárgy: Hőségriadó elrendelése Melléklet: 2 db tájékoztató


 

 

hajdú-Bihar Megyei

KORMÁNYHIVATAL

Balmazújvárosi Járási Hivatala

Ügyiratszám: HB-01/NEO/02254-2/2016. Ügyintéző: Nagy Balázs Győzőné/Sné

Telefon: 06 52/550-700

Valamennyi Települési Önkormányzat Polgármestere Valamennyi Bentlakásos Szociális Intézmény Vezetője Valamennyi háziorvos és házi gyermekorvos Valamennyi Központi Háziorvosi ügyelet Vezetője Valamennyi gyógyszertárvezető Helyi Védelmi Bizottságok

részére

Székhelyén

Tisztelt Cím!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről tájékoztatom, hogy Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2016. június 23-án 00.00 órától 2016. június 26-án 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

A 2. fokozat fennállása esetén a magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából - a mellékletben csatolt információkat a megfelelő helyeken ki kell helyezni - és felhívom a figyelmet az alábbiakra:

 1. A veszélyeztetett lakosságcsoportokat fokozott figyelemmel kell kísérni.

 2. A sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltéséről gondoskodni kell.

 3. A gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolását biztosítani kell.

 4. A gyógyszerek mellékhatásainak megelőzésére gondot kell fordítani.

 5. A háziorvosoknak és gyógyszerészeknek felelősségük van a lakosság tanácsokkal és információval való ellátásában.

Az Önkormányzat feladata továbbá:

 1. Szociális ellátó intézményekben és a házi gondozó szolgálatnál a felkészülés segítése.

 2. Ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken.

 3. Gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok).

 4. Igénybe vehető légkondicionált közintézmények listájának közzététele.

 5. Hosszantartó aszály esetén fellépő hőséghullám idején az ivóvízellátás célzott, illetve fokozott ellenőrzése a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása érdekében.

 6. Villamos áramszolgáltatás zavartalanságának biztosítása.

 7. Hajléktalanokkal való törődés, ivóvíz biztosítása.

 8. Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok értesítése.

Kérem, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel, a mellékelt háttéranyag felhasználásával, a lakosság tájékoztatása mellett, a megfelelő intézkedések megtételével, szíveskedjenek mindent elkövetni a területükön tartózkodók hőség-védelme érdekében.

Debrecen, 2016. június 23.

Tóthné dr. Kertész Mariann mb. járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Bővebben...

Népegészségügyi Osztály

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: (36 52) 413-963 Fax: (36 52) 536-695 E-mail: titkársáEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

„Nyári diákmunka 2016.”

„Nyári diákmunka 2016.”

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglakoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
 

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

 

 

Balmazújváros, 2016-06-10

 

                                                                                             Dr. Veres Margit

                                                                                                 polgármester

Nyári Napközi

Bővebben...

Mezőgazdasági összeírás Balmazújvároson

Bővebben...

Javaslattétel kitűntetésre

Tisztelt Honlaplátogató!

Balmazújváros Város Önkormányzata a 15/2016. (IV. 27.) sz. rendelete értelmében kitüntető díjak, címek adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni elismerését és nagyrabecsülését azoknak, akik a helyi közügyek valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a város fejlődésének elősegítésében huzamosabb időn át kiemelkedően munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Balmazújváros anyagi, szellemi értékeinek gyarapodásához.

Ezt a célt szolgálja a ,,Balmazújváros Kultúrájáért”, a ,,Balmazújváros Városért”, a ,,Balmazújváros Szolgálatáért”, a „Balmazújváros Sportjáért", a „Az év sportolója Balmazújváros 2016. év" , valamint a ,,Balmazújváros Díszpolgára”kitüntető címek, díjak odaítélése.

A rendelet 3. § bekezdése értelmében e szép elismerésekből évente egy-egy adományozható. A kitüntető címek, díjak átadására minden évben a ,,Város napja” alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

A kitüntetésben részesülő személyekre javaslatot tehet:
- a polgármester,
- az országgyűlési képviselő
- a települési képviselő
- gazdálkodó szervezet
- egyesület, társadalmi szervezet, alapítvány kuratóriuma
- helyi nemzetiségi önkormányzat
- az önkormányzati költségvetési szerv vezetője.

Arra kérem Önt, hogy a tudomására jutott információk, illetve a 2016. év eddigi sporteredményei alapján tegyen írásos felterjesztést a képviselő testületnek. Minél többen élnek javaslattevő jogukkal, annál inkább megalapozottá válik e szép elismerések "társadalmi rangja".

Együttműködését előre is köszönöm, válaszát, javaslatát várom 2016. május 31.-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Takács Erika

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 -5.

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A 2016 júniusi testületi ülés döntésének eredményeként 2016. augusztus 13-án kerül sor a díjak, címek átadására.

Balmazújváros, 2016. május 17.

 

Üdvözlettel:

Takács Erika

 

 

Ui.: Az eddig kitüntetettek névsorát a Kitüntetettek link alatt olvashatják.

 

TÁJÉKOZTATÁS Szünidei gyermekétkeztetésről (nyári)

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben -

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon keresztül (2016. június 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig.) étel elvitelével vehető igénybe. Az étel felvételének helyszíne: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. (Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely intézménye).

A jogosultak részére a nyári gyermekétkeztetéshez ebédjegy kerül kiosztásra minden hét első munkanapján (hétfő) 9-11 óra között a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a gyermek szülője/vagy törvényes képviselője részére. (Balmazújváros, Veres P. u. 8.) Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján  11 – 13 óráig kerül sor a fent megjelölt intézményben.

Az ingyenes nyári gyermekétkeztetésben kizárólag az vehet majd részt, aki az igényelt napokra vonatkozó ebédjegyeket átvette, és az ebéd átvételekor az adott napra szóló ebédjegyet leadja. Balmazújváros Város Önkormányzata a nyári ingyenes gyermekétkeztetést valamennyi arra jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja (5 hónapos kortól 18. éves korig.)

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. május 31.


A formanyomtatvány beszerezhető:

 • Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9. illetve 10. számú irodájában (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
 • Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi intézményegységében
 • Balmazújvárosi Általános Iskola valamennyi feladat ellátási helyén
 • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mindkét intézményegységében
 • Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.)
 • A nyomtatvány letölthető Balmazújváros honlapjáról is: www.balmazujvaros.hu
 • A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportján, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.) lehetséges.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (nyiltakozat_etkezes.doc)nyiltakozat_etkezes.doc[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (MS WORD)]24 kB
Download this file (nyiltakozat_etkezes.odt)nyiltakozat_etkezes.odt[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (LibreOFFICE)]18 kB
Download this file (nyiltakozat_etkezes.pdf)nyiltakozat_etkezes.pdf[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (PDF)]263 kB

Felhívás! (Könyvtár)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2016. május 30. – július 02. között

állományellenőrzés miatt a könyvtár zárva tart!

 

Július 5-től a szokásos nyitva tartással várjuk olvasóinkat!

 

 

 

Megértésüket köszönjük:

 

A könyvtár dolgozói

 

 

Nyitva tartás

Hétfő: Szünnap

Kedd: 08:00 - 18:00

Szerda: 08:00 - 18:00

Csütörtök: 08:00 - 16:00

Péntek: 08:00 - 16:00

Szombat: 08:00 – 12:00

 

4060 Balmazújváros

Dózsa György u. 1.

„Könyv@ok” olvasónapló pályázat eredményhírdetése

A  LENGYEL  MENYHÉRT  VÁROSI  KÖNYVTÁR

által  meghirdetett

Könyv@ok”  olvasónapló pályázat

eredményhirdetésének

 

 

ideje:   2016. május 19. (csütörtök) 1630

helye:  Felnőtt könyvtár olvasóterme

vendégeink: Tarkabarkák

        Urbánné Lantos Éva és Urbán István bábszínészek

 

 

Szeretettel várjuk a benevezett csapatok tagjait, a felkészítő tanárokat és minden kedves érdeklődőt.

 

 

                                                 A  KÖNYVTÁR  DOLGOZÓI      

 

    

 

                                                                        

Vállalkozások számára elérhető pályázati kiírások bemutatása

Vállalkozások számára elérhető pályázati
 

kiírások bemutatása

 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja

Önt

 

2016. április 29. (péntek) 11.00 órakor tartandó

vállalkozásfejlesztési fórumára.

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal,

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4.-5.

Program:

10.30-11.00: Regisztráció

11.00-11.10: Köszöntő

                       Dr. Tiba István, országgyűlési képviselő

                       Dr. Veres Margit, Balmazújváros város polgármestere

 

11.10-11.25: A Széchenyi Programiroda feladatainak bemutatása

                       Előadó: Buzás László, Regionális Igazgató

 

11.25-11.40: Pályázási feltételrendszer a Széchenyi2020 programban

                       Előadó: Péter János, Fejlesztési tanácsadó

 

11.40-12.00: Aktuális vállalkozói pályázatok bemutatása

                       Előadó: Hajdu Csaba, Fejlesztési tanácsadó

 

12.00-12.30: Vidékfejlesztési Program aktualitásai

                       Előadó: Lukácsné Berke Zita

 

Részvételi szándékát kérjük 2016.04.27-én 17 óráig név/cégnév, telefonszám, e-mail cím megjelölésével jelezze a

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

Debrecen, 2016.04.20.

 

Buzás László

regionális igazgató, Észak-Alföldi régió

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.