Szabadtéri rendezvények

Nyomtatás
Készült: 2016. június 30. csütörtök

A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) rendelkezik a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályokról. Ez adja meg a fogalmát is, mely szerint szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal, azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. Ezeket a dokumentumokat a rendezvényt követően legalább 1 évig meg kell őriznie.

Az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvényekre a következő előírások vonatkoznak:

Azon a területen, ahol a szabadtéri rendezvény megrendezésre kerül, a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelöléseket, melyek méretének legalább 1200×600 mm-nek kell lennie, úgy kell elhelyezni, hogy a rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. Ezen felül a rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell abban az esetben, ha azokat napnyugta után is látogatják. A közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon külön megvilágítás és ahhoz tartozó tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. Itt kell megjegyezni, hogy a menekülési útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A szabadtéri rendezvény területének kiüríthetőségét biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodóknak 4 percen belül maradéktalanul el kell tudni hagyniuk. A rendezvények kiürítésével kapcsolatos követelmények a BM OKF honlapján megtalálható Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak alapján is teljesíthetők. Fontos megjegyezni, hogy ha több, egymás mellett megrendezésre kerülő szabadtéri rendezvényről van szó, ezek kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével.

Ami a menekülésnél nem vehető figyelembe:

-   25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő

-   olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének legalább 2,5 méternek kell lennie.

A szabadtéri rendezvényre vonatkozó szabályok betartása, valamint a résztvevők biztonsága érdekében legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre legalább 1 biztonságért felelős személyt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Szigorúbb a szabályozás, ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, mivel ekkor a minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani, akik a rendezvény ideje alatt látják el feladataikat.

Ha a rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az említett tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

Ha hangosító rendszer sem kerül kiépítésre, akkor minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani és késedelem nélkül alkalmazni kell úgy, hogy minden a rendezvény minden pontján hallható legyen.

A beavatkozást elősegítendő rendelkezés szerint a rendezvény megközelítésére előre egyeztetett módon a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. Ezen felül az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság előírhatja tűzoltó gépjárművek és hozzájuk tartozó személyzet felügyeletét. Ennek költségét a rendezvény szervezője köteles viselni.

A tűzoltó készülékek tekintetében az OTSZ. az alábbiak szerint rendelkezik:

-   a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,

-   az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,

-   a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A rendezvény területén az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

-   a széksorok között haladva a 15 métert,

-   lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,

-   lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és

-   sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor 45 méter lehet a leghosszabb útvonal hossza.

Külön kell kezelni a felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvényeket, mivel ezek esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

A rendezvény szervezőjének kell gondoskodnia, hogy a rendezvény folyamán feladatot ellátó személyek tűzvédelmi oktatásban részesüljenek a rendezvény megkezdése előtt, és az erről készült dokumentumot a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartania.

Ha az adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az említett tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni.

Zenés, táncos rendezvények

Ha a rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek számít, akkor rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a rendezvény helye szerinti település jegyzője adja ki, az engedélyezési eljárásban pedig a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt.

 

 

Az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvénytől eltérő fogalomként jelentkezik a kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény, amely a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény. A szabadtéri rendezvényekre kizárólag az OTSZ. szabályait kell alkalmazni, míg a zenés, táncos és a kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén a Korm. rendelet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.  

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén az OTSZ szerint a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó előírásokon túl a következőket is be kell tartani:

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetén a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi.

A rendezvény helyszínén a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény miatt telepített – villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

Míg a szabadtéri rendezvények esetén csak lehetőség, a kiemelt szabadtéri rendezvények esetén a műsorszámokkal érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken. Ezen felül a résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezőjének biztosítania kell a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget, illetve legalább 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Jogszabály szerint a tűzoltó készülékeket kötelező biztonsági jellel jelölni, ám az irányítási ponton elhelyezett készülékek ezen rendelkezés alól kivételt képeznek. Fontos azonban, hogy az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. Ennek mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.

 

A szabadtéri és a szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációjának pontos tartalmi elemeit a Szabadtéri Rendezvényekre vonatkozó Tvmi 10.1:2015.07.15. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazza. Az OTSZ 3. § alapján a tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazásával az OTSZ szerinti követelmények, biztonsági szintek teljesülnek, azoktól eltérni csak kérelemben lehet, melyben igazolni kell az azonos biztonsági szint teljesülését.

 

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

Az OTSZ előírásai szerint a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni és azokat legalább egy évig megőrizni.

A biztonsági intézkedéseknek tartalmazni kell:

-   a kiürítési számítást,

-   a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,

-   a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

-   a tűz esetén szükséges teendőket és

-   a tűz jelzésének és oltásának módját.

Vásárok területén biztosítani kell a tűzoltó járművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-30 van. PointLink.