Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!

A kertes házban lakóknak érdemes mérlegelniük, mert locsolómérő felszereltetésével vagy a vízmű locsolási kedvezményének igénybevételével csökkenthetik szennyvízdíjukat.

 

A kerttulajdonos Fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat:

1. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvízdíjban megjelenő 10 %-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel.

Igénylőlapot Társaságunknál kérhet személyesen, kirendeltségeinken, vagy honlapunk felkeresésével (http://www.trvzrt.hu), tárgyév április 15-ig.

 

2. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljen fizetni. Locsolási mellékmérős szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet szabályozza.

Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azoknak, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezményükről.

 

Locsolómérő felszerelését azon Felhasználóinknak javasoljuk felszereltetni, akik jelentős mennyiségű, havonta 20 m3-nél több vizet használnak, mely nem a csatornába kerül. A locsolómérő felszerelésének költségei (terveztetés, szerelési díj, vízmérő ára) egy átlagos kertes családi háznál akár egy szezon alatt is megtérülhetnek.

Kisebb fogyasztás esetén javasoljuk a locsolási kedvezmény igénybevételét.

Mikor vehető igénybe a mellékvízmérős kedvezmény?

• Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.

• Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek van bekötési ivóvízmérője (a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be).

• Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.

• Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatóval szemben díjhátraléka.

Mi a teendő, ha szeretné igényelni az átalánydíjas locsolási kedvezményt?

• A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára kell benyújtani, és a bejelentést követő 30 napon belül válik hatályossá.

• Az igénylés benyújtásának határideje tárgyév április 15.

Locsolási kedvezmény lépésről lépésre

• A víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről értesíti a Felhasználót.

• A pozitív elbírálás után az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni.

• A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására, a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között a tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor.

• Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásba veszi. Ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

• a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,

• a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,

• az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

Jó tudni!

• Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az Felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).

• Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.

• A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

• A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a Fogyasztó a helyszínen fizeti, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2017-ben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni.

• A kedvezmény nem vehető igénybe az önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

• A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok honlapunkról letölthetők). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azoknak, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.

• A szolgáltató elutasíthatja azon Felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

• A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a kedvezményt, amennyiben a kedvezményes időszakban a Felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

SIKERES CIVIL PÁLYÁZATOK - 2017.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az egyesületek, szervezetek részére támogatást nyújt. 
Az összeg forrása a 2017. évi költségvetés egyéb támogatások előirányzatánál került betervezésre. 
A 6/2017.(I. 18.) számú határozat alapján az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság március 13-án elbírálta a beérkezett 23 pályázatot.
A 24 /2017. (III. 13.) számú ISZKB határozat és a Képviselő-testület 61/ 2017. (III. 22.) számú határozat értelmében az egyesületek és szervezetek támogatását az alábbiak szerint hagyta jóvá:
 
Sorszám Egyesület/szervezet Neve Támogatás összege:
1 Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület 200.000 Ft
2 Diáksport Bizottság 100.000 Ft
3 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balmazújvárosi Csoport 135.000 Ft
4 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 150.000 Ft
5 Magyar Vörökereszt Területi Szervezete 150.000 Ft
6 Balmazújvárosi Kistérségi Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI) 100.000 Ft
7 ,,Sellő” Horgászegyesület 365.000 Ft
8 Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub 100.000 Ft
9 Balmazújváros Városi SE - Ökölvívó Szakosztály 100.000 Ft
10 Nagy-Sziki Hagyományőrző Néptánc Egyesület 100.000 Ft
11 Balmazújvárosi Környezetbarát Horgász Egyesület 100.000 Ft
12 Rákóczi Olvasó Népkör 200.000 Ft
13 Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesüle 100.000 Ft
14 Balmaz Karate Egyesület 200.000 Ft
15 Hunor Íjász Egyesület 100.000 Ft
16 Kadarcs Hagyományőrző Egyesület 250.000 Ft
17 Balmaz-Kutyasuli Egyesület 100.000 Ft
18 Katrinca Néptánccsoport Egyesület 92.000 Ft
19 Fantázia Mazsorett Egyesület Balmazújváros 200.000 Ft
20 Esélyegyenlőség a Gyermekeknek a Gyermekekért Alapítvány 100.000 Ft
21 Papp László Debreceni Sportegyesület 150.000 Ft
Összesen: 3.092.000 Ft
 
A finanszírozás rendje: 
 
- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2017. március 31-ig
- 200 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2017. március 31. – 2017. július 31.)
 
Szerződések aláírására kérjük a pályázók aláírási joggal rendelkező képviselőit, hogy a szervezet bélyegzőjével 2017. március 28-án, vagy 29-én 9 – 16 óra között jelenjenek meg a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  I. emelet 6/A számú irodájában.
 
 
Gratulálunk minden pályázó szervezetnek és kívánjuk, hogy elképzeléseiket sikeresen tudják megvalósítani!
 
Takács Erika
közművelődési vezető főtanácsos

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2017. április 04-től 2017. április 24-ig)

Hajdú-Bihar Megyei

KORMÁNYHIVATAL

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-05/ÉÁO/00928-3/2017. Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Ügyintéző: Dr Nagy Ferenc Hiv. szám: ÉFÁT/81/2017.

Telefon: (+36 52) 550-386 Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről hivatalból indult eljárás során elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Járási Hivatal illetékességi területén működő valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyék, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a

2017. április 04-től 2017. április 24-ig

tartó időszakra

ebzártatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom végrehajtásakor a „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban; Rendelet) 12. §-ában leírtaknak megfelelően kell eljárni, különös tekintettel a következőkre:

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberre! ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

 • vadászebek

 • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei

 • a katasztrófa-mentő ebek

 • a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésévei járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

Jelen eljárás díj- és illetékmentes.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2017 április 04. - 09. között kerül sor a vadon élő húsevők tavaszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni."

A fentiekre való tekintettel a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27.§ (1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint „A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről’ szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § f) pontjában, 14. § (5) bekezdésében illetve 18. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, a Rendelet 8. § (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 71/A § (6) bekezdésének aa) pontja alapján eljárva, a 71. § (1) bekezdésének, illetve 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője jogosult.

A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Éltv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt, miveí az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelő járványügyi intézkedésnek minősülnek.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

Hajdúböszörmény, 2017. március 22.

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva: 

Dr. Szegedi László
járási főállatorvos

Mellékletek:
Download this file (201703221021.pdf)ebzarlat_hatarozat[ ]181 kB

FELHÍVÁS - VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
 
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
 
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyu­gati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
 
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4.0 cm átmérőjű, kb. 1.5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
 
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről tör­ténik.
 
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmat­lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
 
a) Ha a vakcina ép bőr felületre kerül, elegendő a jódtar­talmú fertőtlenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal, vagy
ezek hiányában bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fer­tőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érint­kezés esetén védőoltásra nincs szükség.
 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
 
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tar­tani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorbán a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.
 
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy házi­állatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladékta­lanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSA­SÁGOT.
 
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
 
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állator­vosok és orvosok szolgálnak.
 
A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2017. április 4-9-ig.
 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Mellékletek:
Download this file (felhívás.pdf)felhívás.pdf[ ]324 kB

Készenléti szolgálat

Tisztelt Lakosok!


 


 

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja  készenléti szolgálatot működtet az intézmény nyitvatartási idején kívül.


 

Ennek keretében ügyeletes munkatársunk telefonon tanácsadást, tájékoztatást ad krízishelyzetbe került a Balmazújváros járás településein (Balmazújváros, Hortobágy, Újszentmargita, Egyek és Tiszacsege) élő egyéneknek és családoknak. Az ügyeletes munkatárs gyors segítséget nyújt telefonon vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít. Tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.


 

 


 

Hétköznap: 

Hétfő - Csütörtök

16 órától másnap reggel 7.30 óráig

 

Egész hétvégén:

Péntek 13.30 órától  - Hétfő 7.30 óráig

                        


 

  

Készenléti szolgálatunkat az alábbi telefonszámon hívhatják:


 

0630/814-9473

 

 

 

Ingyenes informatikai tanfolyamok indulnak Balmazújvároson!

Tisztelt Érdeklődő!
 
A tanfolyamok célirányos felkészítést biztosítanak a mindennapi informatikai eszközök használatához. 
 
35 órában 11 alkalommal heti két oktatási napon hétfő-csütörtök 16:00 órai kezdettel sajátíthatja el gyorsan a legalapvetőbb és mindennap használatos digitális, informatikai tudást (okostelefon ismerete, táblagép kezelés, elektronikus hívások lebonyolítása, elektronikus levelek írása). A felsorolt eszközök használatára tanítjuk meg ingyenes informatikai tanfolyamunk alatt.
 
Felnőttképzési Intézményünk weboldalán minden információt megkaphat, valamint jelentkezhet, regisztrálhat a 2017.03.20-án induló képzésre.
 
Feltétel: 18 és 65 év közötti életkor.
 
Elérhetőségeink: 
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 (30) 642-2957 
 
A tanfolyamok indulási időpontjának változtatási jogát fenntartjuk! 
 
Regisztráció

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is - , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
 
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
 

Véradás (2017. március 28.)

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
 
Véradást szervez 2017. március 28-án (kedden)
 
12:00-17:30-ig Balmazújvároson a Debreceni utca 12.
 
szám alatt található irodaházban.
 
Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó véradót!
 
A véradásra személyi igazolványát, lakcím-és TAJ – kártyáját kérjük,
 
hozza magával!

HIRDETMÉNY - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
 
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.
 
A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szervek:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai
 
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2017. február 28.
 
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
Jogorvoslati eljárás:
 • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
 • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
 • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2017. február 28.

 

Tájékoztató a háziorvos, védőnő vállalkozók helyi iparűzési adó mentességéről, kedvezményéről

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2016. január 1. napjától hatályos - 39/C. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani.
 
Ez akkor lehetséges, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos és védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
 
Fentiek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 29/2012. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletében – 4.§ (3) bekezdés – a háziorvos, védőnő vállalkozó számára a helyi iparűzési adóban mentességet, kedvezményt biztosít a törvényi feltételek fennállása esetén.
 
A kedvezmény, mentesség azt a háziorvost vagy védőnő vállalkozóit illeti meg, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján
 • háziorvosi,
 • házi gyermekorvosi,
 • fogorvosi alapellátási, vagy
 • védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység(ek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik, valamint
 • vállalkozási szintű iparűzési adó adóalapja adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
 
A háziorvosi bevétel részét képezi, az olyan tevékenységek után kapott ellenszolgáltatás,
 • amelyeket a szolgáltató finanszírozási szerződésből fakadóhoz képest más jogviszony alapján végez (pl.: üzemorvosi tevékenység, szociális otthonban szerződés, magánrendelés),
 • amelyet, saját praxisában lát el, de az OEP nem térít meg, hanem a páciensnek kell teljes vagy részleges térítési díjat fizetni az ellátásért (pl.: gépjárművezetői engedélyhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat, fegyverengedély, nem kötelező védőoltások, igazolások kiadása, látlelet készítése, elsősegélynyújtás, gondozás, szakértés díja stb.)
 • amely nem az egészségbiztosítótól, hanem harmadik személytől kapott ellenszolgáltatás fejében végez (pl.: önkormányzattól az iskola-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi ellátásért).
 
A különböző egészségügyi alapellátást végző vállalkozó/vállalkozás az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított – az OEP által visszaigazolt – díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját köteles elszámolni, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint szintén árbevételként kimutatni.
 
A kedvezmény, mentesség biztosítása 2016. január 1-jétől hatályos, így az legkorábban a 2016. évi helyi iparűzési adó elszámolásakor vehető igénybe.
 
A kedvezmény, mentesség megadása nem automatikus, megítélése (a feltételek alátámasztásával) kérelemre történhet, és csak olyan vállalkozók/vállalkozások vehetik igénybe, akik/amelyek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot és bevételük legalább 80%-át az OEP által finanszírozott ellátásokból szerzik.
 
Balmazújváros, 2017. február 27.
Pénzügyi Osztály Adócsoport

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-30 van. PointLink.