Szűrő
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálata

  EGYENLO=

  Forduljon az BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

  ügyfélszolgálatához, ha

  neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási ­vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete

   

  vagy egyéb tulajdonsága miatt

  hátrányos megkülönböztetés éri!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések

  kivizsgálása és megszüntetése.

  Keresse fel Dr. Kovács Krisztián Hajdú-Bihar megyei
  egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

  06 30/408-5619, kovacs.krisztian@vipmail.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

  2016. április 1. 13:00-15:00, 2016. április 4. 8:00-10:00,

  2016. április 8. 13:00-15:00, 2016. április 11. 8:00-10:00,

  2016. április 11. 8:00-10:00, 2016. április 25. 8:00-10:00,

  2016. április 29. 13:00-15:00,

  Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.

  2016. április 19. 9:00-13:00

  Egyenlő bánásmód- mindenkit megillet!


  Egyenlő Bánásmód Hatóság - 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B - 06 80 203 939
  www.egyenlobanasmod.hu - ebh@egyenlobanasmod.hu

  O=

 • AJÁNLÁS - 09-901580 kódszámú vadászterület határára

  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

  09-901580 kódszámú

  (korábban a 09-901540-1-3-8 vadászterületet érintő)

  vadászterület határára, a 2017.03.01-tői- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

  A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határíeírása a következő:

  Északon:

  A Hortobágy folyó és a 6 öles út (Hajdúböszörmény 0761 hrsz. út metszéspontjától az út keleti irányban folytatásában a Hajdúböszörmény 0798 hrsz. út, majd a Hajdúböszörmény 0516. hrsz. út) a Kadarcs - Karácsonyfoki főcsatornáig, innen a főcsatorna északi irányban - keresztezve az M35 autópályát, és az autópálya felett áthaladó 35. sz. főutat - a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás közötti közigazgatási határig, majd Hajdúböszörmény közigazgatási határa keleti irányban a Keleti Főcsatornáig.

  Keleten:

  A Keleti-főcsatorna középvonala déli irányban az M35-ös autópályáig, innen az M35 autópálya délkeleti irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros között húzódó műútig (3318. sz. út) a műúton délnyugati irányban Hajdúböszörmény közigazgatási határáig.

  Délen:

  Hajdúböszörmény közigazgatási határa északnyugati irányban a Brassó érig, majd a Brassó ér nyugati irányban a keleti-főcsatornáig. Brassó-ér nyugati irányban a K-V-3 víztározó északkeleti sarkánál a víztározó töltéséig, tovább a töltés nyugati, majd déli irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros közötti közigazgatási határig, innen a Hajdúböszörmény közigazgatási határa a Kadarcs-Karácsonyfoki főcsatornát keresztezve, nyugati irányban a Hortobágy folyó keleti oldalán húzódó dűlőútig (Hajdúböszörmény 0686 hrsz. út).

  Nyugaton:

  A dűlőút északi irányban a Bagotai útig, tovább a Bagotal út (helyrajzi szám: Hajdúböszörmény 0734/1) nyugati irányban a Hortobágy folyóig, innen a Hortobágy folyó északi irányba a kiindulási pontig.

  A vadászterület becsült mérete: 10025 ha

  Az ajánlással érintett vadászterület az átnézeti térképen megjelölt, lejáró üzemtervű vadászterületekkel szomszédos.

  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv. ) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

  A Vtv. 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

  1. a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

  2. új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

  módosító javaslat]

  nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

  • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

  • A módosító javaslatot a Vtv. 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.

  • Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

  • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

  • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

  • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

  • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes,

  • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

  Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

  A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

  2. a módosító javaslattal érintett fölterület határleírását;

  3. a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

  4. a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

  5. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel,

  6. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

  A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendő irányadónak.

   

   

  Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. március 31.

  A hirdetmény levételének napja: 2016. május 1.

  Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

  Debrecen, 2016. március 30.


   

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

  az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

   

  Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

   

  1. A rendelet hatálya

   

  1. §

   

  (1) E rendelet hatálya a Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletekre terjed ki.

   

  (2) A rendelet hatálya nem terjed ki

  a) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti esték, gyermeknap, stb.) időpontjára,

  b) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire,

  c) a legalább 15 fekvőhellyel rendelkező szálláshely szolgáltatást is nyújtó egységek ingatlanán álló vendéglátó üzletekre,

  d) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

  e) munkaszüneti napokra (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) és az azokat megelőző napokra.

   

  1. Értelmező rendelkezések

   

  2. §

  Jelen rendelet alkalmazásában:

  a) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 2.§ 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltető a Ker. tv 2.§ 30. pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.).

  b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.

  c) nyári időszak: június 01. és augusztus 31. közötti időszak.

   

  1. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje

   

  3. §

  Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között, szombat és vasárnapi napokon 02.00 óra és 05.00 óra között, továbbá hétfő, kedd, szerda, csütörtök és vasárnapi napokon 22.00 óra és 24.00 óra, nyári időszakban 23.00 óra és 24.00 óra között nem tarthatnak nyitva

   

   

  4. Záró rendelkezés

   

  4. §

   

  (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

  (2) Nem lép hatályba Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete és az annak módosításáról szóló 7/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete.

   

   

  Balmazújváros, 2016. március 31.

   

   

   

   

  dr. Veres Margit

  polgármester

  dr. Bencsik Judit

  jegyző

   

   

   

  Záradék:

  Kihirdetve: 2016. március 31. napján.

   

   

  dr. Bencsik Judit
  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

 • Felhívás - Ebösszeírás

  FELHÍVÁS

   

   

   

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészet feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

  Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési közös önkormányzati hivatal rendelkezésére bocsátani.

   

   

   

  Balmazújvároson 2015. Május hónapban történik az ebek összeírása.

   

   

  Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az összeírók munkájának megkönnyítése érdekében készítsék elő a

   

   

  kisállat egészségügyi könyvet

   

   

  Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!

   

  Együttműködésüket köszönjük!

   

   

 • Méhbetegség megállapítása miatt részleges városi zárlat elrendelése

  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZŐ HIVATALA

  Ügyiratszám: IX-I-18.7/01196/0003/2014. Tárgy: Részleges városi zárlat elrendelése
  Ügyintéző: Dr Siket Károly Hiv. szám: -
  Telefon: (+36 52) 563-273 Melléklet: -

   

  A Hajdú–Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről állattartó ügyében hivatalból indult eljárás során elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

  HATÁROZATOT.

  mézelő méh-fajú állatokra mézelő méhek nyúlós költésrothadása méhbetegség megállapítása miatt részleges városi zárlatot rendelek el Balmazújváros városnak a Kadarcs-Karácsonyfoki főcsatorna, a Hortobágy folyó valamint a Balmazújváros-Tiszacsege összekötő útvonal és a város közigazgatási határa által határolt külterületére.

  A részleges városi zárlat végrehajtásakor a 41/1997. (V. 28.) FM számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 119. §-ában leírtaknak megfelelően kell eljárni, különös tekintettel a következőkre:

  A zárlat alatt álló területről tilos a betegség iránt fogékony állatokat (méheket), azok nyers termékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni, illetve oda beszállítani.

  A korlátozás felügyeletére Dr Siket Károly hatósági állatorvost jelölöm ki.

  „A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről” szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 27. § értelmében a zárlat alatt álló területen található valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni.

  Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei igazgató főállatorvosának (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de Hivatalomhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

  A jogorvoslati eljárás díját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

  A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

  Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

  INDOKOLÁS

  A Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, miután a  telephelyén elhelyezett 8558420 tenyészetkódon nyilvántartott 9 (kilenc) méhcsaládból mézelő méh-állományának a területileg illetékes hatósági állatorvosa által 2014. április 28.-án elvégzett vizsgálata során 2 méhcsalád esetében mézelő méhek nyúlós költésrothadása méhbetegség fertőzöttség gyanúja került megállapításra.

  A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt. Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27.§ (1) bekezdés d) pontjában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint ”A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről” szóló 328/2010 (XII.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében, illetve 6. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében, a Rendelet 17. § (1) bekezdése, illetve a Szabályzat 119. § (1) bekezdése és 120. § (1) bekezdése alapján eljárva a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

  A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.

  A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a KET 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

  A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól” szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően történt.

  A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtását a Járási Hivatal az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelte el.

  Hajdúböszörmény, 2014. április 28.

  Dr Szegedi László

  járási főállatorvos

  Erről értesülnek:

  1. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. sz.) - tértivevénnyel
  2. Dr Siket Károly eljáró hatósági állatorvos
  3. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) - hivatalos iratként
  4. Irattár

 • FIGYELEM!

 • Eboltás 2014

  Eboltás

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújvárosban az ebek összevezetéses veszettség elleni vakcinázását az alábbiak szerint végezzük:

   

  2013. 04. 16. (szerda) 48-AS NÉPKÖR
     
  Dr. Csikos Antal 9-12 óra
  Dr. Csikos Antal 15-18 óra
     
  2013. 04. 17. (csütörtök) VÁROSGAZDÁLKODÁS
     
  Dr. Csikos Csaba 9-12 óra
  Dr. Csikos Csaba 15-18 óra
     
  2013. 04. 18. (Péntek) ÁLLATVÁSÁR
     
  Dr. Bácsi Imre 9-12 óra
  Dr. Bácsi Imre 15-18 óra
     
  2013. 04. 22.  (Kedd) ÁLLATVÁSÁR
  Dr. Huszenicza András 9-12 óra
  Dr. Huszenicza András 15-18 óra  Az oltás ára a helyszínen 3500 Ft, mely magában foglalja a vakcinázás, féregtelenítés és az ÁFA költségét.

  FONTOS: 2013. január I-e után, csak microchippel ellátott ebek olthaták. Amely ebeknél ez eddig nem történt meg, ahelyszínen elvégezzük a megjelölést, ennek díja: 4000 Ft.

  Az oltás a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerinti kisállat egészségügyi könyv kiállításával, és a 2014-es hologramos matrica beragasztásával érvényes, ezért akinek van könyve, az hozza magával, akinek nincs, annak a helyszínen kiállítunk egyet, ennek díja 500 Ft.
   

  A KÖNYV KIÁLLÍTÁSA ÉS A VAKCINÁZÁS CSAK UGYANANNAL Az ÁLLATORVOSNÁL TÖRTÉNHET!

 • Eboltás

  Tisztelt Lakosság!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala által 2014. április 11. napjától 2014. április 25. napjáig terjedő időszakra elrendelt ebzárlat és legeltetési tilalom az eboltást nem érinti, így a kötelező eboltás a megszokott rendben fog lezajlani.

   

   

   

   

 • LÁTÁSSÉRÜLTEK FIGYELEM!

  LÁTÁSSÉRÜLTEK FIGYELEM!

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben még nem fizette be a 2014. évi tagdíját, azt megteheti ügyfélszolgálatunknál félfogadási időben.
  A tagdíj összege 2.000Ft/ fő.

  A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete Balmazújvároson, a Debreceni u. 12. szám alatt tartja a 2014. évben is ügyfélszolgálatát:
  Ádám István
  Tel: 52/378-284, 70/207-5638

  Tájékoztatjuk a gyengénlátó társakat, hogy az Egyesületnél az alábbi nagyítókat lehet megvásárolni:
  Schweizer 4 x 50 nagyító:    4000Ft
  Schweizer 7 x 50 nagyító:    4000 Ft
  Schweizer 8 x 35 nagyító:    4500 Ft
  Schweizer 10 x 35 nagyító:    5000 Ft
  Schweizer 12 x 30 nagyító:    5000 Ft
  Schweizer 14 x 30 nagyító:    5500 Ft
  Magnifier 2.5 x nagyító:    3000 Ft
  Magnifier 3 x nagyító:    3000 Ft


  Kérjük Önt, hogy támogassa az Egyesület tevékenységeit az adó 1% felajánlásával! Adószámunk:18566282-1-09
  Az aktuális eseményekről rendszeres tájékoztatást kaphat az elektronikus hírlevelünkből, amelyre a www.latasserultek.hu  honlapon lehet feliratkozni.

 • Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2014.április 11.-2014.április 25.)

  Ügyiratszám: IX-l-1-8.7/00771/0002/2014.                   Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
  Ügyintéző: Dr. Nagy Ferenc                                              Hiv. szám: 02.31/12540/2014
  Telefon: (+36 52) 563-273                                                Melléklet: -
   
   
   A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi .Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási - Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságíjogkörben eljárva meghoztam az alábbi
   
  HATÁROZATOT
   
  A Hivatalom illetékességi területén müködő valamennyi települési Önkomıányzát (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy. Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a
   
  2014. április 11.-től 2014. április 25.-ig
   
  tartó időszakra 
   
  ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
   
  Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén mindenkutyát és macskát elzárva, illetőleg az ebeket megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állatokkal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötésétl mellőzni lehet, ha azok onnan biztosan nem szökhetnek ki. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad az ingatlanon kívülre kivinni.
   
  A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandöan legelőn tartott, illetve a mainapig legelőreikihelyezett állományokra.
   
  Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánitom.
   
  Jelen eljárás dij- és illetékmentes.
   
  Hlatározatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei igazgató főállatorvosának (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 'l sz.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás-díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj bezetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. 
   
  A jogorvoslati eljárás díját la Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelrniszerláno-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbezetés útján kell megzetni. A zetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni- a fellebbezéssel támadott határozat számát, a "jogorvoslati eljárási díj” rnegnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
   
  A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
   
  Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.
   
  I N D O K L Á S
   
  A Járási Hivatal igy határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2014. április 11.- 2014. április 16. között kerül sor a vadon élő húsevők tavaszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszőrására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében ,,A veszettség elleni védekezésrészletes szabályairől" szóló 164/2008 (Xll. 20.) FVM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §. (5)-bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat.köteles elrendelni "
   
  A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt. Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában,  27. § (1) bekezdés d) pontjában és 34. § (1) bekezdés c) pontjában valamint “A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási "szerveinek kijelöléséről" szóló 328/2010 (XIl.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korrn. rendelet) 3. § (1 ) bekezdésében, illetve 6. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Rendelet 8. §. (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.
   
  A határozat kiadása ,,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.
   
  A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdésd) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelő járványügyi intézkedésnek minősülnek.
   
  A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a KET 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint; A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.
   
  A jogorvoslati eljárás dijáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezögazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási dijak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj zetésének szabályairól" szóló többször módosított 63/2012. (Vll. 2.) VM rendelet 4. § (3) -bekezdésének megfelelően történt.
   
  Hajdúböszörmeny, 2014. április 02. 
   
  Dr Szegedi László
  járási föállatorvos

   

  Határozat: PDF

 • CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA pályáztatás útján MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK

  CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
  pályáztatás útján
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK
  a
  17/2014 (III.20.) számú ISZKB 
  és a 71/2014. (III. 26.) számú határozat alapján
   
   
  1.)Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület 100. 000 Ft
  2.)Diáksport Bizottság 100. 000 Ft
  3.)Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balmazújvárosi Csoport     100. 000 Ft
  4.)Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 100. 000 Ft
  5.)Magyar Vöröskereszt                                                                                                       100. 000 Ft
  6.)Balmazújvárosi Kistérségi Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI) 100. 000 Ft
  7.)Balmazújvárosi ,,Sellő” Horgászegyesület 150. 000 Ft
  8.)”Veréce” Hagyományőrző Egyesület és Népdalkör 100. 000 Ft
  9.)Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub 100. 000 Ft
  10.)Balmazújváros Városi SE - Ökölvívó Szakosztály 100. 000 Ft
  11.)Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület 200. 000 Ft
  12.)Civil Érdekérvényesítés és Lobbi a Balmazújvárosi Kistérségért Civil Szövetség   100. 000 Ft
  13.)Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 100. 000 Ft
  14.)Rákóczi Olvasó Népkör 100. 000 Ft
  15.) Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület 100. 000 Ft
  16.)Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Egyesülete 75. 000 Ft
  17.)Balmazújvárosi Németfalusiak Egyesülete 150. 000 Ft
  18.)Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub – Balmazújvárosi Tagozata 100. 000 Ft
  19.) Hunor Íjászkör 100. 000 Ft
  20.) Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör 250. 000 Ft
  21.)Barka Hagyományőrző és Állatbarát Egyesület 75. 000 Ft
  22.)Katrinca Néptánccsoport Egyesület 100. 000 Ft
  23.)Balmazújvárosi Pin-Pong Klub 150. 000 Ft
  24.),,Esélyegyenlőség a gyermeknek a gyermekért” Alapítvány 50. 000 Ft
  25.)Németfalusi Óvodáért Alapítvány 200. 000 Ft
  26.)Balmazújvárosi Középiskola Tálentum Alapítvány 100. 000 Ft
   
   
  Mindösszesen:  3. 000. 000 Ft
   
   
   
   
 • CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA pályáztatás útján MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK

 • Köszönet

  Tisztelt Szavazatszámláló Bizottsági Tagok! Kedves Segítők!

   

  Az országgyűlési képviselők 2014. évi választása a tegnapi napon véget ért.

   

  A szavazatszámláló bizottság tagjainak – választott és megbízott tagoknak egyaránt – közösen kellett dolgozniuk és együttműködniük, melynek maradéktalanul eleget tettek.

   

  Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik önzetlenül vállalták a bizottsági tagságot, és felelősségteljesen végezték el a rájuk bízott feladatot.

   

  A Helyi Választási Iroda és a Szavazatszámláló Bizottság tagjai áldozatos munkájának, és a lakosság aktív közreműködésének köszönhetően Hajdú-Bihar megye 6. számú országgyűlési egyéni választókörzetében, ezen belül is Balmazújvároson sikeresen és zavartalanul zajlott le a választás.

   

  Minden közreműködőnek még egyszer köszönöm a munkáját, körzetünk országgyűlési képviselőjének, Dr. Tiba Istvánnak kívánok sok sikert, jó egészséget felelősségteljes munkájához.

   

  Dr. Csősz Péter

  Helyi Választási Iroda vezetője

  Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője

   

 • Óvodai beiratkozás 2014

  HIRDETMÉNY

  az óvodai felvételről

   

  A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

  Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. §(1) bekezdése)

   

  A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

   

  A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik.

   

  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévet betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. § (2)).

   

  A köznevelésről szóló 2011. évi CLX. törvény a 2014. évre vonatkozóan az óvodai nevelést csak az ötévesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé.

   

   

  Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

  - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

  - A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2))

  - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. § (1)).

  - A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

                

                 A 2014/2015. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2014. május 5-7.

                           (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

             

     Helyszín: Napsugár Óvoda Kossuth u. 19.

   

  Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

   

  - A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92. §).

   

  Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:

   

  1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
  2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány)
  4. Gyermek TAJ kártyája
  5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

   

  - Roma nemzetiségi nevelést folytat magyar nyelven az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi telephelye. Az óvodák elérhetősége:

       Csicsergő Óvoda – Balmazújváros, Bimbó köz 2.

       Mesevár Óvoda – Balmazújváros, Bólyai u. 59.

       Liszt Ferenc utcai óvoda – Balmazújváros, Liszt Ferenc u. 72.

       Szigetkert óvoda – Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a.

       Nyitnikék Óvoda- Balmazújváros, Hortobágyi u. 18.

   

  - A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

   

  A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

  Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

  - Az óvodavezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2014. jún. 5-ig a beiratkozást követő 21 munkanapon belül.

   

  Jogorvoslati eljárás szabályai:

  Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

  Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

  A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

  Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

   

  - Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

   

  - Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

   

   

   

  Az első óvodai foglalkozási nap:

   

  A 2014/2015-es nevelési év első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

   

  Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

   

  További információ:

  A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

   

   

   

   

 • Április 6-án 17 szavazókörben várják a választókat

  Személyi okmányokkal, lakcímkártyával készüljünk a szavazásra

 • EBOLTÁS

  Eboltás

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújvároson az ebek összevezetéses veszettség elleni vakcinázását az alábbiak szerint végezzük:

   

           2013. 04. 24. (szerda)          Kossuth u. 21. (Óvoda mellett)

   

           Dr. Bácsi Imre                       9-12 óra

           Dr. Bácsi Imre                       15-18 óra

   

           2013. 04. 25. (csütörtök)     VÁROSGAZDÁLKODÁS

   

           Dr. Bácsi Imre                       9-12 óra

           Dr. Bácsi Imre                       15-18 óra

   

           2013. 04. 26. (péntek)                  ÁLLATVÁSÁR

   

           Dr. Bácsi Imre                       9-12 óra

           Dr. Bácsi Imre                       15-18 óra

   

  Az oltás ára a helyszínen 3000 Ft, mely magában foglalja a vakcinázás, féregtelenítés és az ÁFA költségét.

   

  FONTOS: 2013. január 1-je után csak mikrochippel ellátott ebek olthatók. Amely ebeknél ez eddig nem történt meg, a helyszínen elvégezzük a megjelölést, ennek díja: 4000 Ft.

   

  Az oltás a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerinti kisállat egészségügyi könyv kiállításával, és a 2013-as hologramos matrica beragasztásával érvényes, ezért akinek van könyve, az hozza magával, akinek nincs, annak a helyszínen kiállítunk egyet.

   

   

   

  Állategészségügyi Szolgálat, Balmazújváros

 • LAKOSAINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

   

  LAKOSAINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! 
   
  Az  ANALÓG TV MŰSORSZÓRÁS
  helyett 
  2014-től a DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉS lép életbe!
   
  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából a szociálisan rászoruló háztartások felkeresését, a KSH által megbízott felmérők fogják elvégezni 2013. április 15-től kezdődően várhatóan 4 hónapon keresztül.
   
  A felmérők fényképes igazolvánnyal és azonosítószámmal rendelkeznek, melyet a lakosság az  ingyenesen hívható 06 – 80/ 383- 940 telefonszámon is leellenőrizhet.
   
  Figyelmükbe ajánljuk, hogy a KSH által megbízott személyek nem azonosak a különböző szolgáltatók által ,,kiküldött és legalább egy éves hűségnyilatkozatot aláírató” személyekkel.
   
  Az állami program keretében ugyanis az igénylőlapok elemzése után a rászorultak akár ,,a TV készülékek dekóderekkel történő” beszerelésére is támogatást kaphatnak.
   
  Kérjük, ne hagyják magukat becsapni! Idősebb, nyugdíjas lakosaink kérjék ki családtagjaik véleményét, mielőtt ,,idegeneknek írnak alá általuk nem értelmezhető szerződéseket”. 
  Minden esetben kérjenek fényképes igazolványt!
   
   
   
    Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
 • FIGYELEM! SZEREPLŐKET KERESÜNK!

  FIGYELEM! SZEREPLŐKET KERESÜNK!

   

  Tisztelt lakosok! A Délibáb Produkció Kft. szereplőválogatást tart Balmazújváros, Hortobágy, Egyek és Nagyhegyes településeken a régióban élő lakosok számára. A casting sorá n olyan személyeket keresünk, akik anyagi juttatás fejében szívesen vesznek részt Hajdu Szabolcs Délibáb című új filmjének nyári hónapokban, a Hortobágyon zajló forgatásain.

  A szereplőválogatásra leginkább olyan személyek jelentkezését várjuk, akik betöltötték az 50. életévüket, jártasak az állatgondozásban, de jelentkezhet bárki kortól és nemtől függetlenül.

  A szereplőválogatásokra az alábbi időpontban kerül sor:

   

  BALMAZÚJVÁROS:

  Polgármesteri Hivatal – fsz. kupolás díszterem (házasságkötő terem) - 2013. április 15. ( hétfő) 17 óra és 19 óra között

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 -5.

   

  Jelentkezni lehet a helyszínen!

  GÁLOVITS ZOLTÁN

  és

  BEDNÁRIK LÁSZLÓ

  delibabfilm@gmail.com

  06 30 241 6891

 • Disznótor

  NÉMETFALUSIAK FIGYELEM! 2013. április 13-ára (szombat) hagyományos disznóvágást tervez a NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT a NÉMETFALUSIAK EGYESÜLETE és a NÉMETFALUSIAK Kft.

  R É SZ L E T E K

 • Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!

  Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!

   

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétszedő akcióját 2013. április 22-én hétfői napon. A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt három évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.

   

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal szervez országos szemétszedési akciókat az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén is április 22-én, hétfőn, a Föld Napján rendezi meg szokásos tavaszi szemétszedési akcióját a társaság.

   

  A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég szemléletváltozást elérni. Az akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt nyolc alkalommal összesen 323 ezer önkéntes csaknem 48 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte.

   

  A szemétszedési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer - többségében – fiatalember, akik részt vesznek a szemétgyűjtésben, később jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, számítunk az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is.” – mondta Mázsi attila, a társaság vezérigazgatója.

   

  A vezérigazgató szerint a társaság szemétszedési akciója az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi eseményévé nőtte ki magát. „Ez reményt ad arra, hogy a következő generációk a mainál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, reményeink szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik notórius szemetelővé.” – tette hozzá a vezérigazgató.

   

  A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

   

  Az akció további részleteiről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságain érdeklődhet (elérhetősége a www.kozut.huwww.kozut.hu Kapcsolat menüpontjában).

   

  ***

   

  Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatlakozzanak országos szemétszedési akciónkhoz, amelyet 2013. április 22-én, a Föld napján rendezünk reggel 9 órától délután 14 óráig. A jelentkezéseket 2013. április 3-ig várjuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságunkon (4025 Debrecen, Barna u.15.), vagy szelekovszky@hajdu.kozut.huszelekovszky@hajdu.kozut.hu e-mail címen.

   

  További információ:

  Név: Szelekovszky György

  Szervezeti egység: Üzemeltetési és Fenntartási Osztály

  Telefonszám: 06-30-639-6986

  E-mail cím: szelekovszky@hajdu.kozut.hu

   

 • Veterán autós-motoros találkozó

  Veterán autós-motoros találkozó Balmazújvároson

  2013. 05. 18-20.


   

  A csomag tartalma:
  - 2 éjszaka szállás, 2 fő részére nem dohányzó, klimatizált kétágyas szobában bőséges svédasztalos reggelivel, félpanziós ellátással
  - korlátlan szauna és non-stop termálmedence használat
  - fürd
  őköpeny és törölköző bekészítés
  - díjmentes parkolás
  - korlátlan internet hozzáférési lehet
  őség
  - széfhasználat


  Csomagár:
  36.000 forint/2fő/2éj (A csomagár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 350 forint/fő/éj)

  A szálloda alábbi szolgáltatásait 20% kedvezménnyel vehetik igénybe kedves vendégeink:
  -bowling
  -billiárd
  -squass
  -masszázs

  Programok


   

  2013. 05. 18. - Szombat
  - Érkezés után svédasztalos vacsora, minden vendégünket pálinka fogadóitallal köszöntjük
  -A vacsora után kötetlen ideig szórakozási lehet
  őség Szállodánk bowling-billiárd termében

  2013. 05. 19. - Vasárnap
  - Reggeli 7 órától 9 óra 30 percig
  - 9 óra 30 perct
  ől köszöntő és programismertetés a konferenciatermünkben, ahol kávéval, aprósüteménnyel várjuk kedves vendégeinket
  - 10 órától városi felvonulás a veterán autókkal, motorokkal
  - 13 órától veterán gépjárm
  ű kiállítás a balmazújvárosi Penny Market parkolóban

  A kiállítás programlehetőségei:
  - mazsorett előadás
  - zenés programok
  - szépségkirályn
  ő választás
  - legszebb veterán járm
  ű választás
  - gyerekeknek ugráló vár, arcfestés, lufi hajtogatás
  - kitelepült étkezési lehet
  őség (grill ételek, bográcsozás)
  - Este: Retro party

  Mivel 2013. május 18-án lakodalom kerül megrendezésre Szállodánkban, az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett, lehetőség van egy éjszakás (vasárnapi) csomag igénybevételére is. Kérjük, ilyen jellegű igényét jelezze a 06 30/ 583- 99 98,

  06 52/580 -080-as telefonszámok valamelyikén, vagy a hotelbalmaz@hotelbalmaz.comhotelbalmaz@hotelbalmaz.com email címen.

  Rossz idő esetén, illetve az esti órákban lehetőség van a gépjárművek zárt, fedett helyen való elhelyezésére. Kérjük legkésőbb 2013. 04. 15-ig jelezzenek vissza részünkre a részvétellel kapcsolatosan!
  A résztvevők száma korlátozott!


   

  Üdvözlettel:

  Thermál Hotel Balmaz****Recepció
  4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.

  Tel.: +36-52/580-080

  Mobil: +36-30/583-9998

  Fax: +36-52/580-081

  E-mail: hotelbalmaz@hotelbalmaz.com

  Web: www.hotelbalmaz.com

   

 • ELJÁRÓ DIÁKOK, INGÁZÓ DOLGOZÓK FIGYELEM!

  ELJÁRÓ DIÁKOK, INGÁZÓ DOLGOZÓK FIGYELEM!

   

  Folytatódik az új villamos pálya építése Debrecenben!

   

  Az új ütemtervnek megfelelően folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. A közműkiváltási, kábelfektetési, felső-vezeték, vasút- és útépítési munkák zavartalan, gyors és szakszerű elvégzése érdekében a Dózsa György utcát és a Nádor utcát 2013. április 2-től várhatóan május végéig teljes szélességében lezárják a járműforgalom elől.

   

  Közösségi közlekedés : A lezárás ideje alatt a 12-es, 15/15Y-os, 23-as, 31-es, valamint 32-es autóbuszok útvonala módosul.

   

  Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a kihelyezett forgalmi jelzőtáblák utasításainak megfelelően, figyelmesen és óvatosan közlekedjenek! Kérjük a gyalogosokat, vegyék figyelembe, hogy a kivitelezés miatt lezárt területek munkaterületek, ezért a kordonokon, korlátokon ne járjanak át! A gyalogos- és gépjárműforgalom elől elzárt területeket senki ne használja!

   

   

   

  Változások a Keleti Pályaudvarnál!

   

  Április 4-től változik a budapesti Keleti pályaudvar csarnokának és alagsori jegypénztárainak megközelíthetősége:

  A 4-es metró Baross téri állomásának építése miatt április 4-étől ideiglenesen lezárják a Budapest Keleti pályaudvar főbejáratát, valamint az épület előtti, az aluljáróba vezető lépcsőlejáratokat.

  A vágányok és a MÁV-START alagsori jegypénztáraihoz vezető lépcsősor a munkálatok ideje alatt csak a pályaudvar oldalsó bejáratain közelíthetők meg a Kerepes i út, illetve a Thököly út felől. Az utasok könnyebb eligazodása érdekében a vasúttársaság utas tájékoztató táblákat helyez ki a lezárással egy időben. A főbejárat lezárása előreláthatóan júliusig tart, de az alagsori pénztárak – az aluljáró átépítésig, várhatóan 2014 elejéig – továbbra is csak a csarnokból lesznek megközelíthetők.

  Kérjük a tisztelt utazókat, hogy a vágányok és a pénztárak megközelíthetőségének változása miatt, lehetőleg néhány perccel korábban érkezzenek meg a Keleti pályaudvarra.

 • Dalos Találkozó

 • Okmányiroda - szünetel az ügyfélfogadás

  TISZTELT ÜGYFELEINK!

  2013. április 9-én (kedd)

  Magyarország uniós kötelezettségeinek teljesítése érdekében végrehajtandó informatikai karbantartás miatt az ország valamennyi okányirodájában, így

  a Balmazújvárosi Járási Hivatal
  Okmányirodai Osztályán is

  SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

  MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
  Balmazújvárosi Járási Hivatala

 • Mindennapjaink a házi segítségnyújtás tükrében

  TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001
  Társadalmi Megújulás
  Operatív Program-
  Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben


  A házi segítségnyújtás olyan szociális alapellátási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ellátást igénylő saját otthonában, környezetében gyógyuljon, rehabilitálódjon, illetve kapja meg a szükségletének megfelelő ellátást szakképzett gondozók segítségével. A jelenlegi gazdasági, társadalmi, állami és technológiai fejlődés következtében a házi gondozásban résztvevő szakemberek, olyan klienseket látnak el, akik súlyos, krónikus betegségben szenvednek. Tekintettel az elmúlt évek tapasztalataira, a több generációs családok megszűnnek, magas a munkanélküliek száma, kevés a családokban a kereset, növekszik az idős és krónikus betegségben szenvedők száma, az idős otthonokban hosszú a várólista és férőhelyhiány van. Ezek a helyzetek tették indokolttá, hogy olyan lehetőséget keressünk, amely segítséget nyújthat rövid, majd hosszútávon is a hasonló helyzetekben. Ezen szemlélet tükrében indult útjára a kistérségi településeken a „Házi segítségnyújtás fejlesztése” című TÁMOP 5.4.3.-09/2-2009-0001 program, amely a Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 33.142.126,- forintból valósult meg.

 • Akadálymentes iskola

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.