Méhbetegség megállapítása miatt részleges városi zárlat elrendelése

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. √°prilis 30. szerda

kh.png

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŇźRZŇź HIVATALA

Ügyiratszám: IX-I-18.7/01196/0003/2014. Tárgy: Részleges városi zárlat elrendelése
ÜgyintézŇĎ: Dr Siket Károly Hiv. szám: -
Telefon: (+36 52) 563-273 Melléklet: -

 

A Hajdú–Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási Állategészségügyi és ÉlelmiszerellenŇĎrzŇĎ Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részérŇĎl állattartó ügyében hivatalból indult eljárás során elsŇĎfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

mézelŇĎ méh-fajú állatokra mézelŇĎ méhek nyúlós költésrothadása méhbetegség megállapítása miatt részleges városi zárlatot rendelek el Balmazújváros városnak a Kadarcs-Karácsonyfoki fŇĎcsatorna, a Hortobágy folyó valamint a Balmazújváros-Tiszacsege összekötŇĎ útvonal és a város közigazgatási határa által határolt külterületére.

A részleges városi zárlat végrehajtásakor a 41/1997. (V. 28.) FM számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 119. §-ában leírtaknak megfelelŇĎen kell eljárni, különös tekintettel a következŇĎkre:

A zárlat alatt álló területrŇĎl tilos a betegség iránt fogékony állatokat (méheket), azok nyers termékeit, betegségeket terjesztŇĎ vagy terjeszthetŇĎ anyagokat és tárgyakat kivinni, illetve oda beszállítani.

A korlátozás felügyeletére Dr Siket Károly hatósági állatorvost jelölöm ki.

„A méhállományok védelmérŇĎl és a mézelŇĎ méhek egyes betegségeinek megelŇĎzésérŇĎl és leküzdésérŇĎl” szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 27. § értelmében a zárlat alatt álló területen található valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelŇĎsnek kell megvizsgálni.

Határozatom ellen annak kézhezvételétŇĎl számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei igazgató fŇĎállatorvosának (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de Hivatalomhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A jogorvoslati eljárás díját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történŇĎ készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtására nincs lehetŇĎség.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül elŇĎzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal a rendelkezŇĎ részben foglaltak szerint határozott, miután a  telephelyén elhelyezett 8558420 tenyészetkódon nyilvántartott 9 (kilenc) méhcsaládból mézelŇĎ méh-állományának a területileg illetékes hatósági állatorvosa által 2014. április 28.-án elvégzett vizsgálata során 2 méhcsalád esetében mézelŇĎ méhek nyúlós költésrothadása méhbetegség fertŇĎzöttség gyanúja került megállapításra.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérŇĎl” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt. Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27.§ (1) bekezdés d) pontjában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint ”A fŇĎvárosi és megyei kormányhivatalok mezŇĎgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérŇĎl” szóló 328/2010 (XII.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében, illetve 6. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében, a Rendelet 17. § (1) bekezdése, illetve a Szabályzat 119. § (1) bekezdése és 120. § (1) bekezdése alapján eljárva a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelŇĎen történt.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetŇĎségét a KET 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtásának lehetŇĎségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezŇĎgazdasági szakigazgatási szervei elŇĎtt kezdeményezett eljárásokban fizetendŇĎ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérŇĎl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól” szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésének megfelelŇĎen történt.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtását a Járási Hivatal az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelte el.

Hajdúböszörmény, 2014. április 28.

Dr Szegedi László

járási fŇĎállatorvos

ErrŇĎl értesülnek:

1. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal JegyzŇĎje (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. sz.) - tértivevénnyel
2. Dr Siket Károly eljáró hatósági állatorvos
3. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) - hivatalos iratként
4. Irattár

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.