Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2014.április 11.-2014.április 25.)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. √°prilis 08. kedd
Ügyiratszám: IX-l-1-8.7/00771/0002/2014.                   Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
ÜgyintézŇĎ: Dr. Nagy Ferenc                                              Hiv. szám: 02.31/12540/2014
Telefon: (+36 52) 563-273                                                Melléklet: -
 
 
 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi .Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási - Állategészségügyi és ÉlelmiszerellenŇĎrzŇĎ Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részérŇĎl elsŇĎfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságíjogkörben eljárva meghoztam az alábbi
 
HATÁROZATOT
 
A Hivatalom illetékességi területén müködŇĎ valamennyi települési ÖnkomńĪányzát (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy. Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a
 
2014. április 11.-tŇĎl 2014. április 25.-ig
 
tartó idŇĎszakra 
 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
 
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén mindenkutyát és macskát elzárva, illetŇĎleg az ebeket megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állatokkal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötésétl mellŇĎzni lehet, ha azok onnan biztosan nem szökhetnek ki. Kutyát tartási helyérŇĎl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad az ingatlanon kívülre kivinni.
 
A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandöan legelŇĎn tartott, illetve a mainapig legelŇĎreikihelyezett állományokra.
 
Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül elŇĎzetesen végrehajthatónak nyilvánitom.
 
Jelen eljárás dij- és illetékmentes.
 
Hlatározatom ellen annak kézhezvételétŇĎl számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei igazgató fŇĎállatorvosának (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 'l sz.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás-díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj beÔÄĀzetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. 
 
A jogorvoslati eljárás díját la Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelrniszerláno-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történŇĎ készpénzbeÔÄĀzetés útján kell megÔÄĀzetni. A ÔÄĀzetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni- a fellebbezéssel támadott határozat számát, a "jogorvoslati eljárási díj” rnegnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
 
A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtására nincs lehetŇĎség.
 
Jelen határozat jogerŇĎssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidŇĎ letelt.
 
I N D O K L Á S
 
A Járási Hivatal igy határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelŇĎen Hajdú-Bihar megye területén 2014. április 11.- 2014. április 16. között kerül sor a vadon élŇĎ húsevŇĎk tavaszi veszettség elleni, szájon át történŇĎ immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülŇĎgépes kiszŇĎrására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében ,,A veszettség elleni védekezésrészletes szabályairŇĎl" szóló 164/2008 (Xll. 20.) FVM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §. (5)-bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétŇĎl számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási fŇĎállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat.köteles elrendelni "
 
A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérŇĎl” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt. Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában,  27. § (1) bekezdés d) pontjában és 34. § (1) bekezdés c) pontjában valamint “A fŇĎvárosi és megyei kormányhivatalok mezŇĎgazdasági szakigazgatási "szerveinek kijelölésérŇĎl" szóló 328/2010 (XIl.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korrn. rendelet) 3. § (1 ) bekezdésében, illetve 6. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Rendelet 8. §. (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.
 
A határozat kiadása ,,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelŇĎen történt.
 
A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdésd) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelŇĎ járványügyi intézkedésnek minŇĎsülnek.
 
A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetŇĎségét a KET 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint; A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtásának lehetŇĎségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.
 
A jogorvoslati eljárás dijáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezögazdasági szakigazgatási szervei elŇĎtt kezdeményezett eljárásokban fizetendŇĎ igazgatási szolgáltatási dijak mértékérŇĎl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj ÔÄĀzetésének szabályairól" szóló többször módosított 63/2012. (Vll. 2.) VM rendelet 4. § (3) -bekezdésének megfelelŇĎen történt.
 
Hajdúböszörmeny, 2014. április 02. 
 
Dr Szegedi László
járási föállatorvos

 

Határozat: PDF

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-15 van. PointLink.