√ďvodai beiratkoz√°s 2014

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. √°prilis 01. kedd

HIRDETMÉNY

az óvodai felvételrŇĎl

 

A Nemzeti KöznevelésrŇĎl szóló 2011.évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelŇĎ intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. §(1) bekezdése)

 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetŇĎ fel.

 

A szülŇĎ a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezŇĎ gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férŇĎhelyek száma lehetŇĎvé teszi-, folyamatosan történik.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévet betölti a nevelési év kezdŇĎ napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülŇĎ felelŇĎs (Nkt. 72. § (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülŇĎje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követŇĎ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzŇĎt (rendelet 20. § (2)).

 

A köznevelésrŇĎl szóló 2011. évi CLX. törvény a 2014. évre vonatkozóan az óvodai nevelést csak az ötévesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetŇĪ gyermekekre vonatkozóan tette kötelezŇĎvé.

 

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekrŇĎl?

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

- A szülŇĎ gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklŇĎdésének megfelelŇĎen, saját vallási, világnézeti meggyŇĎzŇĎdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2))

- Jelentkezni a meghirdetett idŇĎpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. § (1)).

- A különélŇĎ szülŇĎk a gyermek sorsát érintŇĎ lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követŇĎen - közös szülŇĎi felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélŇĎ szülŇĎ felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

              

               A 2014/2015. nevelési évre a beiratkozás idŇĎpontja: 2014. május 5-7.

                         (hétfŇĎ 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

           

   Helyszín: Napsugár Óvoda Kossuth u. 19.

 

Felhívjuk a kedves szülŇĎk figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

 

- A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülŇĎ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülŇĎnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92. §).

 

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következŇĎk:

 

  1. Gyermek és szülŇĎ lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
  2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  3. A szülŇĎ érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány)
  4. Gyermek TAJ kártyája
  5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

 

- Roma nemzetiségi nevelést folytat magyar nyelven az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény valamennyi telephelye. Az óvodák elérhetŇĎsége:

     CsicsergŇĎ Óvoda – Balmazújváros, Bimbó köz 2.

     Mesevár Óvoda – Balmazújváros, Bólyai u. 59.

     Liszt Ferenc utcai óvoda – Balmazújváros, Liszt Ferenc u. 72.

     Szigetkert óvoda – Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a.

     Nyitnikék Óvoda- Balmazújváros, Hortobágyi u. 18.

 

- A sajátos nevelési igenyŇĪ gyermekeket nevelŇĎ óvodába való felvételhez a szakértŇĎi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényŇĪ gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

 

A gyermeket elsŇĎsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetŇĎleg ahol szülŇĎje dolgozik.

Az óvodai felvételrŇĎl, átvételrŇĎl az óvoda vezetŇĎje dönt. Ha az óvodába jelentkezŇĎk száma meghaladja a felvehetŇĎ gyermekek számát, az óvodavezetŇĎ, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

- Az óvodavezetŇĎje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülŇĎket 2014. jún. 5-ig a beiratkozást követŇĎ 21 munkanapon belül.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda döntése ellen a szülŇĎ a közléstŇĎl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetŇĎnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

Az óvodavezetŇĎ az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzŇĎjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülŇĎ a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstŇĎl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Ezen eljárás pontos határidŇĎit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

 

- Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év elsŇĎ napjától folyamatosan történik.

 

- Az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény mŇĪködési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férŇĎhelyei terhére igény esetén a környezŇĎ települések gyermekeit is fogadhatja.

 

 

 

Az elsŇĎ óvodai foglalkozási nap:

 

A 2014/2015-es nevelési év elsŇĎ napja: 2014. szeptember 1. (hétfŇĎ)

 

Ekkor történik az eddig bölcsŇĎdében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 

További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetŇĎje tud tájékoztatást adni telefonon, illetve elŇĎre egyeztetett idŇĎpontban személyesen is.

 

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-13 van. PointLink.