T√ĀJ√ČKOZTAT√ď - MezŇĎŇĎri j√°rul√©kr√≥l √©s bevall√°s√°r√≥l

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2016. janu√°r 21. cs√ľt√∂rt√∂k

TÁJÉKOZTATÓ

MezŇĎŇĎri járulékról és bevallásáról

 

 

 

Tisztelt Cím!

 

Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testülete 2015. november 30. napján megtartott képviselŇĎ testületi ülésén a mezŇĎŇĎri járulék emelésérŇĎl döntött, a 21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2016.01.01. naptól lépett hatályba.

 

A rendelet célja:

Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termŇĎföldek - ide nem értve az erdŇĎt, halastavat – ŇĎrzésérŇĎl mezei ŇĎrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termŇĎföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mezŇĎŇĎrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények és termékek megóvását biztosítja. Cél az elkövetett esetek tetten érhetŇĎek, felderíthetŇĎek legyenek, a szolgálat mŇĪködése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

 

A rendelet hatálya:

 1. A rendelet területi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termŇĎföldekre, ide nem értve erdŇĎt, halastavat.

 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezŇĎ gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

 3. A rendelet alkalmazása szempontjából termŇĎföld a föld fekvésétŇĎl (belterület, külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szŇĎlŇĎ, gyümölcsös, kert, rét, legelŇĎ (gyep), nádas és fásított terület mŇĪvelési ágban van nyilvántartva.

 

Eljárási szabályok:

 1. A mezŇĎŇĎri járulék mértéke egy naptári évben:

  a) zártkerti földtulajdon esetén 1.000,- Ft/év/parcella,

  b) szántó mŇĪvelési ágú földtulajdon esetén 5.000,- Ft/év/ha,

  c) gyep, rét, legelŇĎ, nádas mŇĪvelési ágú földtulajdon esetén 500,- Ft/év/ha.

 2. A mezŇĎŇĎri járulékot a kerekítés szabályai szerint – a zártkert kivételével – földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

 3. A mezŇĎŇĎri járulék mértékét a KépviselŇĎ-testület évente, a tárgyévet megelŇĎzŇĎ év november 30-ig vizsgálja felül.

 4. Az önkormányzat és az a földhasználó, illetve amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos mentesül a mezŇĎŇĎri járulék megfizetése alól, ha az összevont földterület az 1 hektárt nem éri el.

 5. A mezŇĎŇĎri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos önbevallása alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mezŇĎŇĎrök helyszíni felmérése alapján ellenŇĎriz.

 6. Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követŇĎ 15 napon belül.

 7. A mezŇĎŇĎri járulékot évente két egyenlŇĎ részletben, március 15-ig és november 15-ig kell megfizetni az önkormányzat e célra szolgáló bevételi számlájára.

 8. A mezŇĎŇĎri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

   

 9. A mezŇĎŇĎri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év elsŇĎ napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

  A mezŇĎŇĎri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szŇĪnik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megszŇĪnik.

  A meg nem fizetett mezŇĎŇĎri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amirŇĎl a jegyzŇĎ intézkedik.

   

A fentiek alapján Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) földhasználattal rendelkezŇĎknek, ennek hiányába a földtulajdonosának bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályához 2016.02.15. napjáig.

Amennyiben nem érkezik meg a fent említett idŇĎpontig a bevallás, úgy a korábbi nyilvántartásban szereplŇĎ adatokkal történik az éves mezŇĎŇĎri járulék megállapítása.

 

A bevallási nyomtatványt a tájékoztató mellé csatoltan megküldjük, melyet pontosan kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen. A nyomtatvány szükség esetén fénymásolható, illetve a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthetŇĎ!

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

 

 

 

 

Balmazújváros, 2016. január 18.

Beruházási Osztály

 

Mellékletek:
Download this file (mezŇĎŇĎri j√°rul√©k bevall√°s.doc)MezŇĎŇĎri J√°rul√©k Bevall√°s[ ]28 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-25 van. PointLink.