TÁJÉKOZTATÓ - Mezőőri járulékról és bevallásáról

Nyomtatás
Készült: 2016. január 21. csütörtök

TÁJÉKOZTATÓ

Mezőőri járulékról és bevallásáról

 

 

 

Tisztelt Cím!

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján megtartott képviselő testületi ülésén a mezőőri járulék emeléséről döntött, a 21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2016.01.01. naptól lépett hatályba.

 

A rendelet célja:

Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények és termékek megóvását biztosítja. Cél az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

 

A rendelet hatálya:

 1. A rendelet területi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, ide nem értve erdőt, halastavat.

 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

 3. A rendelet alkalmazása szempontjából termőföld a föld fekvésétől (belterület, külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

 

Eljárási szabályok:

 1. A mezőőri járulék mértéke egy naptári évben:

  a) zártkerti földtulajdon esetén 1.000,- Ft/év/parcella,

  b) szántó művelési ágú földtulajdon esetén 5.000,- Ft/év/ha,

  c) gyep, rét, legelő, nádas művelési ágú földtulajdon esetén 500,- Ft/év/ha.

 2. A mezőőri járulékot a kerekítés szabályai szerint – a zártkert kivételével – földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

 3. A mezőőri járulék mértékét a Képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.

 4. Az önkormányzat és az a földhasználó, illetve amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól, ha az összevont földterület az 1 hektárt nem éri el.

 5. A mezőőri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos önbevallása alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mezőőrök helyszíni felmérése alapján ellenőriz.

 6. Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül.

 7. A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben, március 15-ig és november 15-ig kell megfizetni az önkormányzat e célra szolgáló bevételi számlájára.

 8. A mezőőri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

   

 9. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

  A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megszűnik.

  A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről a jegyző intézkedik.

   

A fentiek alapján Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) földhasználattal rendelkezőknek, ennek hiányába a földtulajdonosának bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályához 2016.02.15. napjáig.

Amennyiben nem érkezik meg a fent említett időpontig a bevallás, úgy a korábbi nyilvántartásban szereplő adatokkal történik az éves mezőőri járulék megállapítása.

 

A bevallási nyomtatványt a tájékoztató mellé csatoltan megküldjük, melyet pontosan kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen. A nyomtatvány szükség esetén fénymásolható, illetve a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthető!

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

 

 

 

 

Balmazújváros, 2016. január 18.

Beruházási Osztály

 

Mellékletek:
Download this file (mezőőri járulék bevallás.doc)Mezőőri Járulék Bevallás[ ]28 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-03 van. PointLink.