Mikro-, kis- ├ęs k├Âz├ępv├íllalkoz├ísok munkahelyteremt┼Ĺ beruh├íz├ísainak t├ímogat├ísa

Nyomtatás
K├ęsz├╝lt: 2014. janu├ír 14. kedd

 

TÁJÉKOZTATÓ

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremt┼Ĺ beruházásainak támogatása

cím┼▒ pályázatról: NFA-2014-KKV

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alaprész (NFA) 2014. évi központi keretéb┼Ĺl nyílt jelleg┼▒ pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) munkahelyteremt┼Ĺ beruházásainak támogatására. Az NFA-ból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebb┼Ĺl 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthet┼Ĺ, továbbá legalább 12000 már meglév┼Ĺ munkahely meg┼Ĺrzése segíthet┼Ĺ. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházás támogatható.

 

A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság meger┼Ĺsítése, a KKV-k fejl┼Ĺdésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik b┼Ĺvítése, új munkahelyek létrehozását eredményez┼Ĺ beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaer┼Ĺ-piaci szempontból kedvez┼Ĺtlen helyzet┼▒ területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeres┼Ĺk foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összeg┼▒ kiegészít┼Ĺ támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészít┼Ĺ támogatás biztosításával.

 

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkez┼Ĺ KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,

  • a Polgári Törvénykönyvr┼Ĺl szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,

  • a külföldi székhely┼▒ vállalkozások magyarországi fióktelepeir┼Ĺl és kereskedelmi képviseleteir┼Ĺl szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

  • a szövetkezetekr┼Ĺl szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr┼Ĺl szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

 

Elszámolható költségek: kizárólag új m┼▒szaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerül┼Ĺ - a számvitelr┼Ĺl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szerepl┼Ĺ „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-b┼Ĺl a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték┼▒ jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszer┼▒ használatának el┼Ĺfeltételét jelent┼Ĺ, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehet┼Ĺk figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

 

A támogatás formája: vissza nem térítend┼Ĺ.

 

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskeres┼Ĺ személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészít┼Ĺ támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzet┼▒ kistérségben1, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzet┼▒ kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzet┼▒ kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követ┼Ĺen a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lév┼Ĺ kiközvetített álláskeres┼Ĺk foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeres┼Ĺk közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészít┼Ĺ támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft2.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lef┼▒zve, rendezett, áttekinthet┼Ĺ formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai el┼Ĺírásoknak megfelel┼Ĺen, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szerepl┼Ĺ szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lév┼Ĺ adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szerepl┼Ĺ minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.

 

A pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idej┼▒ belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-t┼Ĺl 2014. február 14-ig terjed┼Ĺ id┼Ĺszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található. A feladás id┼Ĺpontjának a küldeményen szerepl┼Ĺ - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegz┼Ĺjének dátuma számít.

 

A pályázati dokumentáció megtalálható, letölthet┼Ĺ a www.munka.hu honlapról.

 

1 A hátrányos, leghátrányosabb helyzet┼▒ kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata, a vonatkozó Korm. rendeletek megnevezése az útmutató 17. pontjában található. Amennyiben a pályázatok munkaügyi központokhoz történ┼Ĺ benyújtásának határidejéig a vonatkozó hatályos jogszabályok /311/2007. (XI. 17.) és 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletek/ helyett új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szerepl┼Ĺ hátrányos, leghátrányosabb helyzet┼▒ kistérségek és települések - ezen pályázat szempontjából - egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak, és igényelhet┼Ĺ a területi alapú kiegészít┼Ĺ támogatás. Tehát ha az új jogszabályok szerinti besorolás miatt a kistérség, település a korábbinál kedvez┼Ĺtlenebb pozícióba került, minden esetben a kistérség, település számára el┼Ĺnyösebb területi besorolást és kiegészít┼Ĺ támogatási összeget kell figyelembe venni.

2 A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzet┼▒ kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelel┼Ĺen az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészít┼Ĺ támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészít┼Ĺ támogatás igényelhet┼Ĺ.  

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz├║jv├íros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-02-24 van. PointLink.