T√ĀJ√ČKOZTAT√ĀS BURSA HUNGARICA √ĖSZT√ĖND√ćJR√ďL

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2013. okt√≥ber 12. szombat

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL
 

 


Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetŇĪ, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica FelsŇĎoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezŇĎk pályázhatnak. 


A pályázók köre:


Az ,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetŇĪ felsŇĎoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsŇĎoktatási intézményben (felsŇĎoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejŇĪ (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezŇĎ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezŇĎ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsŇĎfokú, illetve felsŇĎoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ,,A" típusú ösztöndíj idŇĎtartama: 10 hónap, azaz két egymást követŇĎ félév.

A ,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetŇĪ, a 2014/201515.tanévben utolsó éves,  érettségi elŇĎtt álló középiskolás, illetve felsŇĎfokú diplomával még nem rendelkezŇĎ felsŇĎoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtŇĎl kezdŇĎdŇĎen felsŇĎoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsŇĎfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben elŇĎször nyernek felvételt felsŇĎoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B" típusú ösztöndíj idŇĎtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követŇĎ tanulmányi félév.

A pályázat megtekinthetŇĎ a Polgármesteri Hivatal hirdetŇĎtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttmŇĪködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követŇĎen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ŇĪrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenŇĎrzését és feltöltését követŇĎen a pályázati ŇĪrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplŇĎ határidŇĎn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.


A pályázathoz kötelezŇĎen csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhetŇĎ jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelŇĎzŇĎ 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerŇĪ ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegérŇĎl; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelŇĎzŇĎ 12 hónap átlagát)
 • a felsŇĎoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élŇĎ pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsŇĎoktatási jogviszonnyal rendelkezŇĎ testvérrŇĎl,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerŇĎs döntésének másolata az egyedül nevelés tényérŇĎl,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsŇĎoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésrŇĎl vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerzŇĎdés albérletben lakás esetén.

 

 

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-28 van. PointLink.