Tájékoztatás Bursa Hungarica ösztöndíjról

Nyomtatás
Készült: 2012. október 19. péntek

Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az ösztöndíjban kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázók köre:

“A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ,,A” típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév.

“B” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B” típusú ösztöndíj időtartama
: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
 • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat 2012. október 26-ig kiírása kerül, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

FIGYELEM! Változás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérhetősége: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
(Az EPER-Bursa rendszer a www.emet.gov.hu internetes oldalról is elérhető!)
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. december 17.A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (“A” típusú pályázat esetén),
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén

SZABÁLYZAT ÉS KIÍRÁSOK MEGTEKINTÉSE

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-29 van. PointLink.