Mézelő méh fajú állatokra vonatkozó városi zárlat elrendelése

Nyomtatás
Készült: 2022. szeptember 20. kedd

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről hivatalból indult eljárás során élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT

Mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség fertőzöttség megállapítása miatt

mézelő méh fajú állatokra vonatkozó városi zárlatot rendelek el

Balmazújváros település közigazgatási területére.

A városi zárlat végrehajtásakor a 41/1997. (V. 28.) FM számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 119. §-ában leírtaknak megfelelően kell eljárni, különös tekintettel a következőkre:

A zárlat alatt álló területről tilos a betegség iránt fogékony állatokat (méheket), azok nyers termékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni, illetve oda beszállítani.

A korlátozás felügyeletére Dr Siket Károly hatósági állatorvost jelölöm ki.

Jelen eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához (4026 Debrecen, Perényi u. 1. sz.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint „Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól" szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanvablak.kh.gov.hu/client

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosítására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, miután a 4060 Balmazújváros, Újvilág
u. 40. sz. alatti ingatlanon elhelyezett méhészetből származó lépminta vizsgálata során a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági          Hivatal         Állategészségügyi         Diagnosztikai         Igazgatóságának

ÁDI/2022/0074222/EK-BOB1EK iktatási számú eredményközlése alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség került megállapításra.

„A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről" szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében:

,A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni."

A fentiekre való tekintettel a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről" szóló 2008. évi XLVI. törvény 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének b) pontjában, „A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról" szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) - (5) bekezdésében, valamint „A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről' szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § g) pontjában, 13. § g) pontjában, 14. § (5) bekezdésében illetve 18. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, a Rendelet 17. § (1) bekezdése, illetve a 41/1997. (V. 28.) FM számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119. § (1) bekezdése, és 120. § (1) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „Az általános közigazgatási rendtartásról" szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal hatályos Kiadmányozási Szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője jogosult.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § alapján történt tájékoztatás.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 113. § (1) bekezdése a) pontja, 114. § (1) bekezdése, „A közigazgatási perrendtartásról" szóló 2017. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése, 39. §-a, 50. §-a, 52. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése, 82. §-a, „A polgári perrendtartásról" szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a, „Az illetékekről" szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdése h) pontja és „A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról" szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint.

Hajdúböszörmény, időbélyegző szerint

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

Dr Szegedi László osztályvezető/járási főállatorvos

Mellékletek:
Download this file (Városi zárlat elrendelése.pdf)Városi zárlat elrendelése.pdf[ ]1230 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-09-25 van. PointLink.