HIRDETM√ČNY az √≥vodai felv√©telrŇĎl (2018)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. m√°rcius 28. szerda

 HIRDETMÉNY

az óvodai felvételrŇĎl

 

A nemzeti köznevelésrŇĎl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelŇĎ intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények mŇĪködésérŇĎl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, a továbbiakban: R.12. § (1) bekezdése).

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetŇĎ fel.

 

A szülŇĎ a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezŇĎ gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férŇĎhelyek száma lehetŇĎvé teszi-, folyamatosan történik.

 

A szülŇĎ kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülŇĎje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követŇĎ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzŇĎt (R. 20. § (2) bekezdése).

 

Az Nkt. az óvodai nevelést már a három évet betöltött gyerekekre nézve kötelezŇĎvé tette. (Az a gyermek, aki betölti augusztus 31. napjáig a harmadik életévét, a következŇĎ nevelési évtŇĎl óvodakötelessé válik.)

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekrŇĎl?

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

- A szülŇĎ gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklŇĎdésének megfelelŇĎen, saját vallási, világnézeti meggyŇĎzŇĎdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdése)

- Jelentkezni a meghirdetett idŇĎpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (2) bekezdése).

- A különélŇĎ szülŇĎk a gyermek sorsát érintŇĎ lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követŇĎen - közös szülŇĎi felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélŇĎ szülŇĎ felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

 

A 2018/2019. nevelési évre a beiratkozás idŇĎpontja: 2018. május 2-4.

(szerda 8- 14 óráig; csütörtök 14- 17 óráig; péntek 8-16 óráig)

 

Helyszín: Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény Százszorszép Óvodája,

Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

 

Felhívjuk a kedves szülŇĎk figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

 

- A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülŇĎ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülŇĎnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92.§).

 

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következŇĎk:

 

  1. Gyermek és szülŇĎ lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)

  2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

  3. A szülŇĎ érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány)

  4. Gyermek TAJ kártyája

  5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

 

 

- A sajátos nevelési igenyŇĪ gyermekeket nevelŇĎ óvodába való felvételhez a szakértŇĎi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényŇĪ gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

 

A gyermeket elsŇĎsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetŇĎleg ahol szülŇĎje dolgozik.

Az óvodai felvételrŇĎl, átvételrŇĎl az óvoda vezetŇĎje dönt. Ha az óvodába jelentkezŇĎk száma meghaladja a felvehetŇĎ gyermekek számát, az óvodavezetŇĎ bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).

- Az óvoda vezetŇĎje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülŇĎket 2018. június 5-ig, a beiratkozást követŇĎ 21 munkanapon belül.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

 

Az óvoda döntése ellen a szülŇĎ a közléstŇĎl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülŇĎ a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstŇĎl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Ezen eljárás pontos határidŇĎit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

 

- Az új gyermekek fogadása a nevelési év elsŇĎ napjától folyamatosan történik.

 

- Az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény mŇĪködési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férŇĎhelyei terhére igény esetén a környezŇĎ települések gyermekeit is fogadhatja.

 

 

 

Az elsŇĎ óvodai foglalkozási nap:

 

A 2018/2019-os nevelési év elsŇĎ napja: 2018. szeptember 3. (hétfŇĎ)

 

Ekkor történik az eddig bölcsŇĎdében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 

További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetŇĎje tud tájékoztatást adni telefonon, illetve elŇĎre egyeztetett idŇĎpontban személyesen is.

 

 

 

Balmazújváros, 2018. január 31.

 

 

 

 

Balmazújváros Önkormányzatával egyeztetve:

 

 

 

 

Tóth Zsuzsánna

intézményvezetŇĎ

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.