Szűrő
 • Meghívó Nemzetközi Diáktalálkozóra

  Balmazújváros Város Önkormányzata
   
  és a
   
  Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
   
  Nemzetközi Diáktalálkozóra hívja Önt
   
  Időpontja: 2016. április 01-03.
   
  Helye: Garabonciás Diákszálló
   
  Balmazújváros, Batthyány u. 1.
   
  A rendezvény célja:
   
  A Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és a Balmazújvároson élő diákok közötti személyes és baráti kapcsolatok kiépítése, valamint a helyi diákok részére nyelvtanulási és anyanyelvi környezetben való gyakorlási lehetőség felkínálása, illetve külföldön való tanulási lehetőség mintájának bemutatása, megismertetése. 
  A helyi fiatalok világnézetének és látásmódjának tágítása. Idegen kultúrák megismerése a Magyarországon élő cserediákok által, így adva lehetőséget a ,,cserediák” rendszerre.
   
  Kérdéseitekkel fordulhattok Szilágyi Márk
   
  YFU area representative coordinator (angyalka koordinátorhoz)
  Elérhetőségei: szilagyi.mark@gmail.com
  06-30/382-3253
 • Sajtóközlemény

  Balmazújváros Város Önkormányzata  16.000.000  forint támogatást nyert a „2015. évi Fejlesztési pályázat” című pályázati kiíráson 50%-os támogatási intenzitással, amely kiírást az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság jelentette meg. A 16.000.000 forintos összköltségvetésű beruházás keretében a közszolgáltatók gyűjtési rendszereinek fejlesztése valósult meg. Ennek keretében az üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszere került korszerűsítésre, bővítésre.
   
  Balmazújváros Város Önkormányzata az OKTF-NHI-FPR-2015-001 számú pályázati konstrukció keretében 16.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a saját önerő 8.000.000 Ft, a projekt összköltsége 16.000.000 Ft.
  A pályázat fő célja a közszolgáltatók gyűjtési rendszereinek fejlesztése. Ennek keretében az üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerét kívánta Balmazújváros Város Önkormányzata korszerűsíteni, bővíteni.
  A projekt megvalósítása révén a szelektív hulladékgyűjtés kényelmesebbé válik a háztartásonkénti gyűjtőrendszerrel, a fogyasztók igényeihez jobban igazodó módon készíthető elő az újrahasznosítás, javul a gyűjthető hulladékok mennyiségi és minőségi aránya is. A projekt elősegíti lakosság környezettudatos magatartásának fejlődését. A korábbi felmérések szerint a lakosság jelentős része azért nem vesz részt a szelektív hulladékgyűjtésben, mert nem tudják, mit és hogyan lenne érdemes gyűjteni, illetve sokaknak gondot okoz a hulladék elszállítása a gyűjtőszigetre, ezért a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakításával és fejlesztésével ezen probléma kiküszöbölésre kerül.
  Mindemellett a szelektív hulladékgyűjtés az újra feldolgozás első lépése, ezzel rengeteg pénzt és energiát lehet megspórolni a gazdaságba való visszajuttatáskor. Emellett ez igen csak kíméli a környezetet.
  A pályázat megvalósítása során 1646 darab üveg csomagolási hulladék-gyűjtő edényzet kerül beszerzésre és kihelyezése a lakosság részére, ami által a környezetvédelmi és a gazdaságossági problémák enyhítése is megtörténik.
   
  „A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósult meg.”
   
   
  Balmazújváros Város Önkormányzata
  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
  hivatal@balmazujvaros.hu

   

 • Önkormányzati termőföldek bérbeadása

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági hasznosítású földterületeket:

   

  • 5342 hrsz.-ú, 7. sorszámú szántóként hasznosított, 4236 m2 területnagyságú, 8,47 AK értékű ingatlan,

  • 5334 hrsz.-ú, 6. sorszámú szántóként hasznosított, 2354 m2 területnagyságú, 4,71 AK értékű ingatlan,

   

  Az ingatlanokra határozott idejű szerződés köthető, melynek időtartama 3 év.

   

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 13. délelőtt 9.00 óra.

   

  Az ingatlanokról további információ a Városháza (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 3. irodájában, vagy 52/580-102 telefonszámon kérhető.

   

  Balmazújváros Város

  Önkormányzata    

 • LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

  Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

  A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XIL 23.) IConn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz falmlladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

  A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak he, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

  Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átteljedhetnelc a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

  A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 • HIRDETMÉNY az óvodai felvételről

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
  Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet- a továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése).
   
  A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
   
  A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.
   
  Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
  A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2)). 
   
  Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
  • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).
  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdése)
  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (1) bekezdése).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.
                
  A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4.
  (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)
              
  Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája, 
  Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.
   
   
  Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket. 
   
  • A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
   
  Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:
   
  • Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
  • A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány) 
  • Gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).
   
  A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
  Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).
  • Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2016. június 3-ig,  a beiratkozást követő 22 munkanapot követően.
  Jogorvoslati eljárás szabályai:
  Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).
  Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
  A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
  Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.
   
  • Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
  • Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.
   
  Az első óvodai foglalkozási nap:
   
  A 2016/2017-es nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
   
  Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.
   
  További információ:
  A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.
   
  Balmazújváros, 2016. március 1.
   
                                        Balmazújváros Város Önkormányzatával egyeztetve: 
   
   
                                                                                                                       Vezendi Andrásné
                                                                                                                         intézményvezető
   
 • TÁJÉKOZTATÁS - Szünidei gyermekétkeztetésről

  TÁJÉKOZTATÁS
  Szünidei gyermekétkeztetésről

  A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapjána gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

  Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) étel elvitelével vehető igénybe. Az étel felvételének helyszíne:

  4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. (Balmazújvárosi Általános Iskola székhely intézménye).

  A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 18. (péntek).

  A formanyomtatvány beszerezhető:

  • Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 10. számú irodájában (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
  • Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi intézményegységében 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.
  • 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 2.
  • 4060 Balmazújváros, Bolyai utca 59.
  • 4060 Balmazújváros, Hortobágyi utca 18.
  • 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.
  • Balmazújvárosi Általános Iskola valamennyi feladatellátási helyén 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 17-23.
  • 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. utca 1-3.
  • 4060 Balmazújváros, Hortobágyi utca 12.
  • Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.)
  • A nyomtatvány letölthető Balmazújváros honlapjáról is: www.balmazuivaros.hu

  A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportján, valamint a fenti intézmények valamelyikében lehetséges.

  Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 • Kötelező zárva tartás

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló  2/2016. (I. 27.) számú önkormányzati rendeletét, melyet a 7/2016. (II. 26.) sz.   önkormányzati rendelettel módosított. 
   
  Ennek értelmében 2016. április 01. napjától  Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között,  szombat és vasárnapi napokon 02.00 óra és 05.00 óra között, továbbá hétfő, kedd, szerda, csütörtök és  vasárnapi napokon 22.00 óra és 05.00 óra, illetőleg nyári időszakban 23.00 óra és 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
   
  A rendelet alkalmazásában:
  a) vendéglátó üzlet: kereskedelmi vendéglátóhely, melegkonyhás vendéglátóhely, cukrászda, italüzlet, egyéb vendéglátóhely (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.),
  b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.
  c) nyári időszak: június 01. és augusztus 31. közötti időszak.
   
  A rendelet hatálya nem terjed ki 
  a) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti esték, gyermeknap, stb.) időpontjára,
  b) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire,
  c) a legalább 15 fekvőhellyel rendelkező szálláshely szolgáltatást is nyújtó egységek  ingatlanán álló vendéglátó üzletekre,
  d) lakodalmak, esküvők helyszíneire,
  e) munkaszüneti napokra (január 1., március 15., húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) és az azokat megelőző napokra.
   
 • Szelektív Hulladékgyűjtési Naptár 2016

 • 2015.04.27-30. Emlőszűrő vizsgálat

  FELHÍVÁS!
   
  Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti
  balmazújvárosi hölgyeket, hogy számukra
  2015. április 27-30. között
  illetve május 04-én
  Debrecenben
  emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
   
  A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével.
  Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
   
  Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy Emlőcentrumnál.
  (Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel:52/536-865)
   
  Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!
   
  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
  Balmazújvárosi Járási Hivatal
  Járási Népegészségügyi Intézete
 • Ebzárlat és Legeltetési tilalom elrendelése

  Ebzárlat és Legeltetési tilalom elrendelése
   
  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer – ellenőrző Hivatala az illetékességi területén működő valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére
   
  a 2015. április 05-től 2015. április 26-ig tartó időszakra
   
  ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el,
   
  tekintettel arra. hogy Hajdú-Bihar megye területén ebben az időszakban kerül sor a vadon élő állatok tavaszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására).
   
  A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a veszettség elleni védekezés  részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.
   
  Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden ebet és macskát elzárva, illetőleg az ebeket megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban az ebek elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, amennyiben azok onnan biztosan nem szökhetnek ki. Ebet tartási helyéről kizárólag pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező ebet vagy macskát kizárólag a hatósági állatorvos vizsgálatát követően, annak engedélyével szabad kivinni.
   
  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
   
  – vadász ebek
  – a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
  – a katasztrófa-mentő ebek
  – a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
   
  rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.
   
  Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevő állatokat hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
  időtartalmára.
   
  Az ebzárlat alatt húsevő állatok összeengedésével járó rendezvény nem tartható.
   
  A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését településen belül az erre kijelölt helyen, ennek
  hiányában a település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
   
  Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
   
  A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a legelőre kihelyezett állományokra.
   
  Dr. Szegedi László
  járási főállatorvos
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.