Emlőszűrő vizsgálat (2016)

FELHÍVÁS!
 
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti balmazújvárosi hölgyeket, hogy számukra
 
2016. október 12-25. között Debrecenben
emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
 
A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés
helyének és pontos idejének megjelölésével.
Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
 
Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a
helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy
Emlőcentrumnál.
(Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel:52/536-865)
 
Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Tájékoztató - Népszavazás 2016

Tisztelt balmazújvárosi Választópolgár!

 

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

 

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján balmazújvárosi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodán (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető Balmazújváros Város Önkormányzata honlapjáról (www.balmazujvaros.hu) az Önkormányzat/Választások fül alatt.

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodához (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

 

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas:

  • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)

  • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

  • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

  • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

 

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 

  • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

 

 

A lakcím igazolására alkalmas:

 

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

 

Balmazújváros város szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető Balmazújváros Város Önkormányzat honlapján (www.balmazujvaros.hu) az Önkormányzat/Választások fül alatt.

 

 

Balmazújváros, 2016. szeptember 14.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Lipták János

Helyi Választási Iroda

Vezető

 

 

Tájékoztazó - A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

 

A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

„ Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XL1. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. ”

A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy a 2016. június 4. - 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan a kérelmezők vízilétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez. Ily módon Magyarország területén olyan jogszerű állapot alakuljon ki, ahol biztosított a hatósági felügyelet, figyelemmel kísérhető a vízhasználat pontos mennyisége, és a vízgazdálkodási célok és a vizek jó állapotának megőrzése megvalósítható.

Milyen engedély szükséges?

 

Abban az esetben, ha a vízilétesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Tekintettel arra, hogy Vgtv. 29. § (7) bekezdése nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító vízilétesítmények között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző engedélye szükséges

a)    olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa)    a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab)    épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac)    nem gazdasági célú vízigény;

b)    az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c)    az 500 m /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges az engedély nélkül létesített vízilétesítményekre vonatkozóan.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése

Ki a kérelmező?

 

Az engedély nélkül létesített vízilétesítményre vonatkozó fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése

Mit tartalmazzon a kérelem?

 

A fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni azzal, hogy a kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése

Fontos!

A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre fennmaradási engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltető igazolását a közművezeték utólagos beméréséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A vízügyi hatóság a fennmaradási engedélyt közli a víziközmű és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető mű - e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett - üzemeltetőjével is.

Amennyiben a vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a kérelem mellé csatolni kell a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását.

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke függ az igényelt, lekötni kívánt vízmennyiségtől, illetve vízkezelésre vonatkozó létesítményektől.

A vízügyi eljárások igazgatási szolgáltatási dijainak mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet

Ügyintézési határidő?

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásokban a hatóság függő hatályú döntést hoz. A vízügyi és vízvédelmi hatóság az érdemi hatósági döntését a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül hozza meg úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

- Ket. 33. § (1), (3) és (8) bekezdés, 71/A § (1) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban, amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a hatóság jellemzően az alábbi szakhatóságokat fogja megkeresni, de az engedélykérelemtől függően más szakhatósági állásfoglalás beszerzése is szükségessé válhat:

•    fővárosi és megyei kormányhivatal:    környezetvédelmi, természetvédelmi, talajvédelmi, földvédelmi, erdészeti, népegészségügyi, kulturális örökségvédelmi, közlekedési, bányafelügyeleti hatáskörében

•    települési önkormányzat j egyzőj e

•    Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát 

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mikor és ki mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól?

 

Amennyiben a vízjogi fennmaradási engedély kiadható, úgy a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a vízgazdálkodási bírság fizetése alól mentesülnek azok a létesítők, akik 2016. június 4. napját megelőzően vízjogi engedély nélkül létesítettek vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezik, és az engedély megadásának feltételei egyébként fennállnak.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: Vgtv. 29. § (7) bekezdése

Fontos!

Az engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyének kiadására irányuló eljárás során, amennyiben a benyújtott kérelemben, vagy annak mellékleteiben foglalt információk alapján nem megállapítható az engedélyezni kívánt vízilétesítmény létesítésének időpontja, tényállás tisztázás keretén belül a kérelmezőt erre vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni.

Abban az esetben, ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy vízilétesítménye 2016. június 4. napját megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül, ellenkező esetben a megszokott eljárásrend alapján vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.

Mikor nem adható meg a vízjogi fennmaradási engedély és ennek mi a következménye?

 

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Fontos!

A vízilétesítmény megszüntetése engedélyköteles tevékenység, ezáltal hivatalból indított kötelezési eljárás során az ügyfelet terv- és adatszolgáltatás keretén belül a megszüntetési engedélyhez szükséges tervdokumentáció és annak mellékleteinek benyújtására kell kötelezni.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése18. § (2) és (3) bek.

Mellékletek:
Download this file (Tájékoztató.pdf)Tájékoztató.pdf[ ]310 kB

Értesítés eljárás megindításáról

Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal

Ügyiratszám: HB/10-KTF/07196/2016. 
Ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna 
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY

KÖZLEMÉNY

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket - a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit - valamint a nyilvánosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 2016. szeptember 07. napján a Balmazújváros 4390/26 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipartelep fejlesztés érdekében előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra, így az előzetes vizsgálati eljárás HB/10-KTF/07196/2016. iktatószámon megindult.

A közvetlen hatásterület számított határa: 193 m, érintett település: Balmazújváros, a tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatásterületen lévő ügyfeleket és az érdekelt társadalmi szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesíti.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy Balmazújváros Polgármesteri Hivatalában ( Kossuth tér 4-5. fsz 13. ajtó), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 403. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000) ügyfélfogadási időben a kérelemhez mellékelt nyomtatott dokumentációt megtekinthetik. A döntéshozatalhoz szükséges további információkat, azok ismertté válását követően az érintett nyilvánosság számára a Főosztály hivatalában elérhetővé teszi.

Az elektronikus úton közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció elérési helye:

http://tiktvf.zoldhatosag.hu/elektronikus_kozzetetel/2016/HB_10-KTF_07196_2016/HB_10-KTF_07196_2016_Balmazujvaros_4390_26_hrsz_iparterulet_fejlesztes_elozetes_vizsgalat.zip

Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Főosztály közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.

A Főosztály - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén - a határozatában meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Telefon: (36 52) 511-000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a Főosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Debrecen, 2016. szeptember 9.

Rácz Róbert kormánymegbízott

nevében és megbízásából 

Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezető

Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]166 kB

MEGHÍVÓ - Tűzoltóverseny

TŰZOLTÓVERSENY


 

2016. szeptember 17-én Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Verseny - kocsifecskendő és mozdonyfecskendő kategóriában - kerül megrendezésre.

 

A verseny helyszíne:

Balmazújváros, Kadarcs Veres Péter Emlékpark (GPS koordinátái 47,615189   21,329493)

 

Információ és nevezés:

Báthory Péter 70/372-80-99  tűzoltóparancsnoknál

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Madármegfigyelés: madárvonulás megismerése
a Virágoskúti-halastavon
 
Dátum: 2016. szeptember 10.
 
Program: Reggel 8 órakor találkozó a HTE irodájánál (Debreceni utca 139.), majd egy 8 órás kerékpáros kirándulás a Virágoskúti-halastóra, ahol távcsövek segítségével megismerhetjük a halastavak madáréletét.
A túrára aki teheti hozzon magával innivalót, esetleg ételt, madárhatározót és távcsövet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
A programot a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás
pályázata támogatja.

MegSzépülAVárosom

Nem tudom, hallottál-e már róla, de a
http://megszepulavarosom.hu weboldalon
csatába szállt a mi városunk, Balmazújváros is.
 
A játék lényege: amelyik város a legtöbb szavazatot kapja, annak egyik közterületét (játszótér, park, nyíltkert, körforgalom) az ÉpítkezemFelújítok csapata teljesen felújítja. 
 
Vajon 2017-ben melyik város vagy budapesti kerület szépülhet meg?
 
Ezt Te is befolyásolhatod szavazatoddal.
Méghozzá ezen az oldalon: SZAVAZOK A VÁROSOMRA
 
A szavazás elkezdődött! 2017. január 10-én 23:59:59-ig tart!
Szavazni itt tudsz: 
http://megszepulavarosom.hu/#szavazas_map_mo
 
Reméljük, Te is Balmazújváros mellett voksolsz!

Határvadász-képzés

Bővebben...

 

Határvadász-képzés

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentumok letölthető csatolmányként érhetőek el.

 

Határvadász toborzó nyílt nap helye és időpontja:
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság épülete 4060 Balmazújváros, Debreceni
u. 4.

2016. szeptember 15. 10:00 óra
2016. október 25.    10:00 óra

„Tiszta udvar –rendes ház”

FELHÍVÁS!
 
Balmazújváros Város Önkormányzata a 2016-os évben is meghirdeti a
 
„Tiszta udvar –rendes ház” mozgalmat.
 
Jelentkezni /kertes ház, társasház - kategóriákban/ szeptember 16-ig lehet a város honlapjáról letölthető, illetve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján található adatlappal.
 
Díjátadás: 2016. szeptember 22-én (csütörtök) 18.30
Helye: Kastélykert - Szabadtéri színpad
az Európai Mobilitási Hét záró eseményén.
A díjátadót követően 19 órától az ABRAKAZABRA zenekar élőzenei koncertjét hallhatják az érdeklődők!
 
Kategóriánként a kitüntető plakett mellett 40 - 30 - 20.000 Ft pénzjutalomban részesülnek a díjazottak.
 
Ha Önnek szép a virágoskertje, ápolt a zöldségeskertje, ha egy-két tő
rózsát, cserjét, fát elültetett, ne habozzon! Vállalkozzon!
Adja le jelentkezését, hisz semmit sem veszíthet!

 

Mellékletek:
Download this file (Jelentkezési lap és felhívás 2016.doc)Jelentkezési lap (WORD)[ ]22 kB

3 millió forint vállalkozásindítási támogatás Észak-alföldi fiataloknak

Elindult a "Vállalkozz Magyarország!" Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban projekt, amely helyi fiatalok számára biztosít támogatást.

Azok a résztvevők, akik a képzésből kikerülve, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkeznek és megalapították saját vállalkozásukat, valamint a folytatáshoz is kellően motiváltak, a Széchenyi 2020 keretében az Európai Szociális Alaptámogatása révén minimum 2, maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak újdonsült vállalkozásuk induló költségeinek fedezésére. Konzorciumunk célja, hogy a projekt keretei között a következő egy évben legalább 270 új cég létrejöttét segítsük elő ebben a régióban.

A programban az Észak-Alföldön élő, 18 és 25 év közötti álláskeresők, valamint 25 és 30 év közötti felsőfokú végzettségű pályakezdő álláskeresők számára biztosítunk lehetőséget saját vállalkozásuk elindítására. Jelentkezni a holnapunkon való regisztrációval és a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A programokba bevont fiatalok 2016 őszétől vehetnek részt üzleti képzéseinken és a képzést eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok pályázhatnak induló vállalkozásuk költségeinek támogatására.

Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, további információt weblapunkon, a vallalkozzmaavarorszag.hu/eszakalfold oldalon találhat.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-05-28 van. PointLink.