Szűrő
 • TÁJÉKOZTATÓ - Mezőőri járulékról és bevallásáról

  TÁJÉKOZTATÓ

  Mezőőri járulékról és bevallásáról

   

   

   

  Tisztelt Cím!

   

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján megtartott képviselő testületi ülésén a mezőőri járulék emeléséről döntött, a 21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2016.01.01. naptól lépett hatályba.

   

  A rendelet célja:

  Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények és termékek megóvását biztosítja. Cél az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

   

  A rendelet hatálya:

  1. A rendelet területi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, ide nem értve erdőt, halastavat.

  2. A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

  3. A rendelet alkalmazása szempontjából termőföld a föld fekvésétől (belterület, külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

   

  Eljárási szabályok:

  1. A mezőőri járulék mértéke egy naptári évben:

   a) zártkerti földtulajdon esetén 1.000,- Ft/év/parcella,

   b) szántó művelési ágú földtulajdon esetén 5.000,- Ft/év/ha,

   c) gyep, rét, legelő, nádas művelési ágú földtulajdon esetén 500,- Ft/év/ha.

  2. A mezőőri járulékot a kerekítés szabályai szerint – a zártkert kivételével – földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

  3. A mezőőri járulék mértékét a Képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.

  4. Az önkormányzat és az a földhasználó, illetve amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól, ha az összevont földterület az 1 hektárt nem éri el.

  5. A mezőőri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos önbevallása alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mezőőrök helyszíni felmérése alapján ellenőriz.

  6. Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül.

  7. A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben, március 15-ig és november 15-ig kell megfizetni az önkormányzat e célra szolgáló bevételi számlájára.

  8. A mezőőri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

    

  9. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

   A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megszűnik.

   A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről a jegyző intézkedik.

    

  A fentiek alapján Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) földhasználattal rendelkezőknek, ennek hiányába a földtulajdonosának bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályához 2016.02.15. napjáig.

  Amennyiben nem érkezik meg a fent említett időpontig a bevallás, úgy a korábbi nyilvántartásban szereplő adatokkal történik az éves mezőőri járulék megállapítása.

   

  A bevallási nyomtatványt a tájékoztató mellé csatoltan megküldjük, melyet pontosan kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen. A nyomtatvány szükség esetén fénymásolható, illetve a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthető!

   

  A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

   

   

   

   

  Balmazújváros, 2016. január 18.

  Beruházási Osztály

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-05 van. PointLink.