SzŇĪrŇĎ
 • EgyenlŇĎ B√°n√°sm√≥d Hat√≥s√°g √ľgyf√©lszolg√°lata

  EGYENLO=

  Forduljon az BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

  ügyfélszolgálatához, ha

  neme, faji hovatartozása, bŇĎrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási ­vagy világnézeti meggyŇĎzŇĎdése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete

   

  vagy egyéb tulajdonsága miatt

  hátrányos megkülönböztetés éri!

  Az EgyenlŇĎ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések

  kivizsgálása és megszüntetése.

  Keresse fel Dr. Kovács Krisztián Hajdú-Bihar megyei
  egyenlŇĎbánásmód-referens ügyfélfogadását:

  06 30/408-5619, kovacs.krisztian@vipmail.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

  2016. április 1. 13:00-15:00, 2016. április 4. 8:00-10:00,

  2016. április 8. 13:00-15:00, 2016. április 11. 8:00-10:00,

  2016. április 11. 8:00-10:00, 2016. április 25. 8:00-10:00,

  2016. április 29. 13:00-15:00,

  Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.

  2016. április 19. 9:00-13:00

  EgyenlŇĎ bánásmód- mindenkit megillet!


  EgyenlŇĎ Bánásmód Hatóság - 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B - 06 80 203 939
  www.egyenlobanasmod.hu - ebh@egyenlobanasmod.hu

  O=

 • AJ√ĀNL√ĀS - 09-901580 k√≥dsz√°m√ļ vad√°szter√ľlet hat√°r√°ra

  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

  09-901580 kódszámú

  (korábban a 09-901540-1-3-8 vadászterületet érintŇĎ)

  vadászterület határára, a 2017.03.01-tŇĎi- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

  A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határíeírása a következŇĎ:

  Északon:

  A Hortobágy folyó és a 6 öles út (Hajdúböszörmény 0761 hrsz. út metszéspontjától az út keleti irányban folytatásában a Hajdúböszörmény 0798 hrsz. út, majd a Hajdúböszörmény 0516. hrsz. út) a Kadarcs - Karácsonyfoki fŇĎcsatornáig, innen a fŇĎcsatorna északi irányban - keresztezve az M35 autópályát, és az autópálya felett áthaladó 35. sz. fŇĎutat - a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás közötti közigazgatási határig, majd Hajdúböszörmény közigazgatási határa keleti irányban a Keleti FŇĎcsatornáig.

  Keleten:

  A Keleti-fŇĎcsatorna középvonala déli irányban az M35-ös autópályáig, innen az M35 autópálya délkeleti irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros között húzódó mŇĪútig (3318. sz. út) a mŇĪúton délnyugati irányban Hajdúböszörmény közigazgatási határáig.

  Délen:

  Hajdúböszörmény közigazgatási határa északnyugati irányban a Brassó érig, majd a Brassó ér nyugati irányban a keleti-fŇĎcsatornáig. Brassó-ér nyugati irányban a K-V-3 víztározó északkeleti sarkánál a víztározó töltéséig, tovább a töltés nyugati, majd déli irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros közötti közigazgatási határig, innen a Hajdúböszörmény közigazgatási határa a Kadarcs-Karácsonyfoki fŇĎcsatornát keresztezve, nyugati irányban a Hortobágy folyó keleti oldalán húzódó dŇĪlŇĎútig (Hajdúböszörmény 0686 hrsz. út).

  Nyugaton:

  A dŇĪlŇĎút északi irányban a Bagotai útig, tovább a Bagotal út (helyrajzi szám: Hajdúböszörmény 0734/1) nyugati irányban a Hortobágy folyóig, innen a Hortobágy folyó északi irányba a kiindulási pontig.

  A vadászterület becsült mérete: 10025 ha

  Az ajánlással érintett vadászterület az átnézeti térképen megjelölt, lejáró üzemtervŇĪ vadászterületekkel szomszédos.

  A vad védelmérŇĎl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv. ) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetŇĎtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetŇĎtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

  A Vtv. 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

  1. a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

  2. új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

  módosító javaslat]

  nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

  • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

  • A módosító javaslatot a Vtv. 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggŇĎ, vadászterületnek minŇĎsülŇĎ területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.

  • Az e § elŇĎírásainak megfelelŇĎ módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

  • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplŇĎ vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

  • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletérŇĎl a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelŇĎ és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

  • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

  • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minŇĎsül a vagyonkezelési szerzŇĎdésbe foglalt, vadászati joggal összefüggŇĎ képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes,

  • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükrŇĎl tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

  Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

  A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejŇĪ magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplŇĎ - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

  2. a módosító javaslattal érintett fölterület határleírását;

  3. a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

  4. a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

  5. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévŇĎ földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel,

  6. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetŇĎségét.

  A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendŇĎ irányadónak.

   

   

  Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplŇĎ vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. március 31.

  A hirdetmény levételének napja: 2016. május 1.

  Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

  Debrecen, 2016. március 30.


   

 • Balmaz√ļjv√°ros V√°ros √Ėnkorm√°nyzat K√©pviselŇĎ-test√ľlet√©nek 11/2016. (III. 31.) √∂nkorm√°nyzati rendelete az √ľzletek √©jszakai nyitva tart√°si rendj√©rŇĎl

  Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testületének

  11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

  az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérŇĎl

   

  Balmazújváros Város Önkormányzatának KépviselŇĎ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következŇĎket rendeli el:

   

  1. A rendelet hatálya

   

  1. §

   

  (1) E rendelet hatálya a Balmazújváros Város közigazgatási területén mŇĪködŇĎ vendéglátó üzletekre terjed ki.

   

  (2) A rendelet hatálya nem terjed ki

  a) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti esték, gyermeknap, stb.) idŇĎpontjára,

  b) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire,

  c) a legalább 15 fekvŇĎhellyel rendelkezŇĎ szálláshely szolgáltatást is nyújtó egységek ingatlanán álló vendéglátó üzletekre,

  d) lakodalmak, esküvŇĎk helyszíneire,

  e) munkaszüneti napokra (január 1., március 15., húsvéthétfŇĎ, május 1., pünkösdhétfŇĎ, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) és az azokat megelŇĎzŇĎ napokra.

   

  1. ÉrtelmezŇĎ rendelkezések

   

  2. §

  Jelen rendelet alkalmazásában:

  a) vendéglátó üzlet: a kereskedelemrŇĎl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 2.§ 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltetŇĎ a Ker. tv 2.§ 30. pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütŇĎ, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, sörözŇĎ, borozó, stb.).

  b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idŇĎ.

  c) nyári idŇĎszak: június 01. és augusztus 31. közötti idŇĎszak.

   

  1. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje

   

  3. §

  Balmazújváros Város közigazgatási területén mŇĪködŇĎ vendéglátó üzletek hétfŇĎ, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között, szombat és vasárnapi napokon 02.00 óra és 05.00 óra között, továbbá hétfŇĎ, kedd, szerda, csütörtök és vasárnapi napokon 22.00 óra és 24.00 óra, nyári idŇĎszakban 23.00 óra és 24.00 óra között nem tarthatnak nyitva

   

   

  4. Záró rendelkezés

   

  4. §

   

  (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

  (2) Nem lép hatályba Balmazújváros Város Önkormányzata KépviselŇĎ-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérŇĎl szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete és az annak módosításáról szóló 7/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete.

   

   

  Balmazújváros, 2016. március 31.

   

   

   

   

  dr. Veres Margit

  polgármester

  dr. Bencsik Judit

  jegyzŇĎ

   

   

   

  Záradék:

  Kihirdetve: 2016. március 31. napján.

   

   

  dr. Bencsik Judit
  jegyzŇĎ

   

   

   

   

   

   

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.