IV. Mesterecset pályázat

Nyomtatás

„Mesterecset” Pályázat játékszabályzata

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

A ”IV. Mesterecset” Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Szervező) 1054 Budapest, Hold u. 4.

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Pályázatban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 6-18 életév közötti személyek (a továbbiakban: Pályázó) vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján a Szervezőnek leadják alkotásaikat. A Pályázaton való részvétel az alkotás egyidejű leadásával e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező végzi.

3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervezők kizárják. A Pályázatban nem vehetnek részt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2018. március 20. – 2018. április 22. 24:00 óráig tart. A Szervező fenntartja a jogot a pályázat egyszeri meghosszabbítására, 2018. május 31. 24:00 óráig. A hosszabbításról a Játékszabályzat 10. pontjában megjelölt helyeken tájékozódhat. A Facebook közönségdíjas szavazás időtartama 2018. április 23 – 2018. május 31. 24:00 óráig tart.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A Pályázaton mindenki egyénileg, a pályázati kiírásban szereplő témák egyikében egy pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4-es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek. A pályaművek kizárólag saját munkák lehetnek. A pályázatokat a 6-9 éves korosztályban „A kalandvágyó kincsvadász”, 10-14 éves korosztályban „Mit rejt a kincsesláda”, 15-18 éves korosztályban „Amikor a kincset érő célok teljesülnek” témában nyújthatnak be.

Az elkészült alkotások a pályázat időtartama alatt a Mesterecset Pályázat weboldalán, a www.mesterecset-palyazat.hu oldalon, maximum 5 MB méretben, gif, jpg, jpeg, png és bmp formátumban nyújthatók be.
Az oldalon meg kell adni az alkotó nevét és életkorát; a szülő nevét, e-mail címét, telefonszámát és levelezési címét, valamint a nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Játékszabályzatot.
Az alkotások postai úton is beküldhetők a Magyar Államkincstár 1909 Budapest levelezési címre, de a postai elküldés nem helyettesíti a honlapon történő regisztrációt. Ebben az esetben az alkotás hátoldalán olvasható nyomtatott betűkkel kell megadni az alkotó nevét és életkorát, valamint a szülő nevét, telefonszámát és e-mail címét– e-mail cím hiányában levelezési címét –, valamint a megye megjelölését, illetve a választott témát. A borítékon fel kell tüntetni: IV. Mesterecset Pályázat. Postai beküldés esetén csatolni szükséges a Játékszabályzat 1. számú mellékletében szereplő Nyilatkozatot, mellyel Pályázó elismeri, hogy a beküldött pályaművek felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél jogait. A nyertes pályázatokat a Szervező eredeti formában is bekérheti. A beérkezett alkotások a Szervező épületeiben kerülnek kiállításra, azok visszaküldésére nincs lehetőség.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő alkotásokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.

Jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó gondviselője a pályázat elküldésével és ezáltal a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje. Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülnek felhasználásra!
A Pályázó gondviselője egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a Szervező illusztrációs célokra, a Szervező honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítése során, határozatlan időre a verseny zárása után is felhasználja.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy:

a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi.

b.) az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerül.

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó díjazása esetén nevét, pályaművét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang-, videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra.

A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

c.) a Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Magyar Államkincstár 1054 Budapest Hold u. 4. címen.

A Pályázó gondviselője tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szervező, adatátvevő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Pályázó gondviselője a Szervező előbbiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Szervező, mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS

A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy héttagú Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott fotó-/festő-/szobrászművészből és a Szervező dolgozóiból áll. A Bizottság tagjai korosztályonként 3-3 alkotást választanak ki. A különdíjas pályaművek, a Mesterecset Pályázat hivatalos Facebook oldalán, korosztályonként a legtöbb „like”-ot megszerző alkotások közül kerülnek kiválasztásra.

Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt 2018. június 13. napján kerül sor, melynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.

7. NYEREMÉNYEK

Korosztályonként 1. helyezett: 150.000,- Ft értékű üdülési utalvány
Korosztályonként 2. helyezett: 100.000,- Ft értékű sportszer utalvány
Korosztályonként 3. helyezett: 50.000,- Ft értékű műszaki-vagy játék utalvány (választható)
Különdíj: 50.000,- Ft értékű műszaki-vagy játék utalvány (választható)

8. A NYERTES

A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálását követően – telefonon, vagy e-mailben – haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül vehető át a Szervező központjában (1054 Budapest, Hold u. 4.), vagy a nyertes lakhelye szerint illetékes megyei igazgatóságon. A nyertes Pályázó gondviselője köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó gondviselője nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem vonható felelősségre. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

9. ADÓZÁS

A Pályázót érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódóik.

10. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL

A Pályázatról részletes információk a www.allamkincstar.gov.hu, a www.allampapir.hu, www.mesterecset-palyazat.hu weboldalon, valamint a Mesterecset pályázat hivatalos Facebook oldalán érhetőek el.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

A Szervező telefonos felvilágosítást a +36-1/327-3458 számon ad.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért, valamint a promóciós anyagok nyomtatási hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138994/2018.

Budapest, 2018. március 20.

Magyar Államkincstár 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-03-21 van. PointLink.