Gyermekorvos (2017. április 9.-ig)

Nyomtatás

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 5-7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Egyetem, Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

 

         Büntetlen előélet.

         Cselekvőképesség.

         Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata.

         Egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata.

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

         Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.

         Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

         A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5301-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.

 

         Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.oali.hu - 2017. március 10.

         www.balmazujvaros.hu - 2017. március 10.

         Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: http://www.oali.hu/palyazatok.html.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-10-18 van. PointLink.