Aljegyző (2017.március 8-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbblépzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

         A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén az aljegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

         tárgyalóképesség,

         önálló munkavégzési képesség,

         precizitás,

         nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

         Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

         Munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelés.

         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

         Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Margit polgármester nyújt, a 06-52-580-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4277-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

 

         Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv.82. § (1) bekezdése alapján a polgármester nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2017. február 8.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 
 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-05-28 van. PointLink.