Ügyvezető (2018. november 15.-ig)

Nyomtatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata – mint a BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

 

A pályázat kiírója:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Munkavégzés helye:

BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségi Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b.

 

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Polgármestere

 

A munkaviszony időtartama:

Legkorábban 2018. december 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre figyelemmel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. A pályázat nyertesével való szerződéskötés alkalmával fenti jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

 

Az ügyvezető feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény:

Az illetmény megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

 

Az ügyvezető feladata:

 • a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében

 • a társaság képviseletének ellátása

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása

 • a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása

 • a Társaság gazdaságos és hatékony működésének elősegítése

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületével, polgármesterrel való együttműködés és kapcsolattartás

 • kapcsolattartás a város intézményeivel, gazdasági társaságaival, üzleti partnerekkel

 • mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, belső szabályzata az ügyvezetőre hárít.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • magyar állampolgárság

 • felsőfokú végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 • vendéglátó/vezetői tapasztalat

 • turisztikai tapasztalat

 • a Társaság által ellátott tevékenységek köréből (szállodai szolgáltatás, fürdőüzemeltetés, szolgáltatóház üzemeltetése) legalább egy területen szerzett szakmai tapasztalat

 • legalább egy idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai programját, vezetői koncepcióját

 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat, hogy pályázata a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra

 • nyilatkozat a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenségről

 • nyilatkozat, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint, de legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, postai úton (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A benyújtott pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatok benyújtási határidejét követő első munkaterv szerinti ülésen (2018.11.21.), amelynek időpontjáról valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja (www.balmazujvaros.hu)

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-06-26 van. PointLink.